ТВ — МОРФЕМІКА

тв — суфікс

Приклади слів із суфіксом «тв»

Слово Морфемна структура
баришівни́цтво /бариш/ів+ни́ц+тв*о
батра́цтво /батра́ц/тв*о
боягу́зтво /боj/а+гу́з+тв*о
бродя́жництво /брод/я́ж+н+иц+тв*о
біда́цтво /бід/а́ц+тв*о
вигна́нництво ви/гн/а́+н+ниц+тв*о
видавни́цтво ви/да/в+ни́ц+тв*о
волоцю́зтво /волоц/ю́з+тв*о
відсту́пництво від/сту́п/н+иц+тв*о
горо́дництво /горо́д/ниц+тв*о
грабі́жництво /граб/і́ж+н+иц+тв*о
духівни́цтво /дух/івн+и́ц+тв*о
завойо́вництво за/вой/о́в+ниц+тв*о
занепа́дництво за+не/па́д/ниц+тв*о
збира́льництво з/бир/а́+льн+иц+тв*о
звірівни́цтво /звір/івни́ц+тв*о
земля́цтво /земл/я́ц+тв*о
знаве́цтво /зна/в+е́ц+тв*о
калі́цтво /калі́ц/тв*о
квітни́цтво /квіт/ни́ц+тв*о
керівни́цтво /кер/ів+н+и́ц+тв*о
кріпосни́цтво /кріп/ос+н+и́ц+тв*о
культу́рництво /культ/у́р+н+иц+тв*о
куста́рництво /куст/а́р+н+иц+тв*о
мальовни́цтво /маль/ов+ни́ц+тв*о
му́чеництво /му́ч/ен+иц+тв*о
міше́чництво /міш/е́ч+н+иц+тв*о
надвиробни́цтво над+ви/роб/ни́ц+тв*о
насі́нництво /насі́н/н+иц+тв*о
незамо́жництво не+за/мо́ж/н+иц+тв*о
письма́цтво /пись/м+а́ц+тв*о
письме́нництво /пись/м+е́нн+иц+тв*о
плодівни́цтво /плод/ів+ни́ц+тв*о
помі́щицтво /помі́щ/иц+тв*о
посо́бництво по/со́б/ниц+тв*о
проро́цтво про/ро́ц/тв*о
пта́ство /пт/а́с+тв*о
птахівни́цтво /пт/ах+івни́ц+тв*о
пусте́льництво /пуст/е́ль+н+иц+тв*о
пусти́нництво /пуст/и́н+н+иц+тв*о
ремествува́ти /ремес/тв+ува́+ти
робітни́цтво /роб/іт+ни́ц+тв*о
росли́нництво /рос/л+и́н+н+иц+тв*о
сабота́жництво /сабот/а́ж+ниц+тв*о
само́тництво /сам/о́т+н+иц+тв*о
самі́тництво /сам/і́т+н+иц+тв*о
святе́нництво /свят/е́нн+иц+тв*о
свідо́цтво /свід/о́ц+тв*о
селю́цтво /сел/ю́ц+тв*о
середня́цтво /серед/н+я́ц+тв*о
сме́ртництво с/ме́р/т+н+иц+тв*о
спожива́цтво с+по/жи/ва́+ц+тв*о
співробі́тництво спів/роб/і́т+ниц+тв*о
сіпа́цтво /сіп/а́+ц+тв*о
хижа́цтво /хиж/а́ц+тв*о
хроба́цтво /хроба́ц/тв*о
цита́тництво /цит/а́т+н+иц+тв*о
черне́цтво /черн/е́ц+тв*о
чино́вництво /чин/о́вн+иц+тв*о
чудерна́цтво /чуд/ерн+а́ц+тв*о
чудерна́цтво /чуд/ер+на́ц+тв*о
шва́цтво /шв/а́ц+тв*о
шку́рництво /шку́р/н+иц+тв*о


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.