Т — МОРФЕМІКА

т — суфікс

Значення суфікса «т»

Суфіксальна зв’язка — форматив.
беззбитко́во, битли́вість, брито́вниця, бу́тність, видатни́й, видатні́ший, вм'я́тинка, відчу́тно, відчу́тніше, ду́тик, жатка́р, житіє́, завдатко́вий, завзя́тець, завзя́тий, заповзя́тливий, заприбутко́вуватися, заприбуткува́ти, збиткува́тися, збито́чниця, кректа́ння, мерто́вність, наду́то, назбиткува́тися, невда́тник, невда́тниця, невжи́точний, невитки́й, недоро́звиток, незаприбутко́ваний, незжа́тий, неоподатко́вуваний, неоподатко́вуваність, неподатко́вий, непозбу́тній, неприбутко́вість, неприйнятни́й, непідда́тливість, несприйня́тливий, несприйня́тливість, нечу́тко, нечу́ткість, обезсме́ртити, обезсме́ртитися, оподатко́ваний, оподатко́вуваний, оподатко́вування, оподатко́вуваність, оприбуткува́ння, па́стовень, пасто́вни́й, пасту́х, пасту́шачий, пасту́шення, пасту́ший, пасту́шити, пастухува́ння, пастухува́ти, пастуша́, пастушо́к, пахті́ння, пахті́ти, передсме́ртно, побуто́вий, побуто́вський, побуто́вщина, побутови́зм, побуту́ючий, повито́чок, повиту́ха, пожи́тки, пожи́то́чний, пожи́то́чно, пожи́точність, пожиткува́ння, поняти́й, попасту́шити, попастухува́ти, поча́тоньки, початку́ючий, початкі́вець, почутли́вість, презавзя́тий, презавзя́то, прибу́ток, прибутко́во, прибуткува́ти, припові́стка, прори́тий, підна́питком, розквокта́тися, рости́нний, рости́нність, скри́тниця, сме́ртництво, сме́ртницький, сме́ртність, сме́ртонька, сме́рточка, сповито́чок, сповиту́ха, споча́тку, спочутли́во, стрі́тити, стрі́титися, сі́стоньки, те́ртий, ум'я́тина, уня́тливий, чу́тка, чу́тко, чу́тко, чу́тно, чу́точка, чутки́й, ї́сточки
Дієприкметник.
Числівник.
Збірність.
піхтура́, піхтуро́ю
Речовина, мінерал.
отру́та, отру́тний
Одиниця виміру, найменування кількості чогось.
кри́хта, кри́хтонька, кри́хточка, кри́хточку, кри́хту, крихти́на
Частина тіла людини або істоти чи рослини.
хребти́на, хребто́вий
Предмет, об’єкт.
Приклади слів із суфіксом «т»

Слово Морфемна структура
абіоти́чний а/біо/т+и́чн*ий
авіа́тика /авіа́/т+ик*а
авіа́тор /авіа́/т+ор
авіа́торський /авіа́/т+ор+ськ*ий
антибіо́тик анти/біо́/т+ик
арготи́зм /арго/т+и́зм
арготи́чний /арго/т+и́чн*ий
архіпа́стир архі/па́с/т+ир
архіпа́стирський архі/па́с/т+ир+ськ*ий
беззбитко́вий без+з/би/т+к+о́в*ий
беззбитко́во без+з/би/т+к+о́в+о
беззбитко́вість без+з/би/т+к+о́в+ість
безприбутко́вий без+при/бу/т+к+о́в*ий
безприбутко́вість без+при/бу/т+к+о́в+ість
безсме́ртка без+с/ме́р/т+к*а
безсме́ртки без+с/ме́р/т+к*и
безсме́ртний без+с/ме́р/т+н*ий
безсме́ртя без+с/ме́р/т*я
бите́льниця /би/т+е́льн+иц*я
бите́льня /би/т+е́льн*я
битко́м /би/т+к+о́м
битли́вість /би/т+ли́в+ість
бри́тва /бри́/т+в*а
бри́тво́вий /бри́/т+в+о́в*ий
брито́вниця /бри/т+о́в+ниц*я
бу́тність /бу́/т+н+ість
біоти́н /біо/т+и́н
біоти́т /біо/т+и́т
вві́гнутість вві́/г/ну+т+ість
верста́тка /верст/а́+т+к*а
ви́добутий ви́+до/бу/т*ий
вида́ток ви/да́/т+ок
видатни́й /вида/т+н*и́й
видатні́ший /вида/т+н+і́ш*ий
вм'я́тинка в/м'я́/т+ин+к*а
вме́ртвлений в/ме́р/т+вл+ен*ий
впови́тий в+по/ви́/т*ий
ві́дбут ві́д/бу/т
відкри́тка від/кри́/т+к*а
відхлебта́ти від/хлеб/т+а́+ти
відчу́тно від/чу́/т+н+о
відчу́тніше від/чу́/т+н+іш+е
глевтя́к /глев/т+я́к
глевтякува́тий /глев/т+як+ува́т*ий
гуля́тика /гул/я́+т+ик*а
да́тчик /да́/т+чик
доби́тий до/би́/т*ий
доста́ток до/ста́/т+ок
дра́нтя /др/а́+н+т*я
дра́тва /др/а́+т+в*а
дранти́вий /др/а+н+т+и́в*ий
дранти́на /др/а+н+т+и́н*а
ду́тик /ду́/т+ик
еготи́зм /его/т+и́зм
еготи́ст /его/т+и́ст
ензоо́тія ен/зоо́/т+іj*а
жа́тка /жа́/т+к*а
жатка́р /жа/т+к+а́р
жвяхті́ти /жвях/т+і́+ти
жите́йський /жи/т+е́й+ськ*ий
жите́чний /жи/т+е́чн*ий
житло́ /жи/т+л*о́
житлови́й /жи/т+л+ов*и́й
житі́йний /жи/т+і́й+н*ий
житіє́ /жи/т+іj*е́
жо́втий /жо́в/т*ий
жо́вто /жо́в/т+о
жовта́вий /жов/т+а́в*ий
жовта́вість /жов/т+а́в+ість
жовта́стий /жов/т+а́ст*ий
жовте́нький /жов/т+е́ньк*ий
жовте́сенький /жов/т+е́сеньк*ий
жовте́ць /жов/т+е́ць
жовти́зна́ /жов/т+и́зн*а́
жовти́ло /жов/т+и́+л*о
жовти́нка /жов/т+и́н+к*а
жовтина́ /жов/т+ин*а́
жовтко́вий /жов/т+к+о́в*ий
жовто́к /жов/т+о́к
жовто́чок /жов/т+о́ч+ок
жовту́ха /жов/т+у́х*а
жовту́шник /жов/т+у́ш+н+ик
жовтува́тий /жов/т+ува́т*ий
жовтува́то /жов/т+ува́т+о
жовтува́тість /жов/т+ува́т+ість
жовтце́ві /жов/т+ц+е́в*і
жовтя́вий /жов/т+я́в*ий
жовтя́вість /жов/т+я́в+ість
жовтя́к /жов/т+я́к
жовтя́нка /жов/т+я́нк*а
жовтяни́ця /жов/т+ян+и́ц*я
жовтяни́чний /жов/т+ян+и́ч+н*ий
жовтяни́чний /жов/т+яни́ч+н*ий
жовті́сінький /жов/т+і́сіньк*ий
жовті́тися /жов/т+і́+ти+ся
жовті́шати /жов/т+і́ш+а+ти
жовті́ючий /жов/т+і́+j+уч*ий
за́братий за́/бр/а+т*ий
забу́тній /забу́/т+н*ій
забу́тість /забу́/т+ість
завдатко́вий зав/да/т+к+о́в*ий
завзя́тець за/взя́/т+ець
завзя́тий за/взя́/т*ий
завиту́шка за/ви/т+у́шк*а
зажовті́тися за/жов/т+і́+ти+ся
заповзя́тливий за+по/взя́/т+лив*ий
заповзя́тливо за+по/взя́/т+лив+о
започатко́ваний за+по/ча/т+к+о́ва+н*ий
заприбутко́ваний за+при/бу/т+к+о́ва+н*ий
заприбутко́вувати за+при/бу/т+к+о́в+ува+ти
заприбутко́вуватися за+при/бу/т+к+о́в+ува+ти+ся
заприбуткува́ти за+при/бу/т+к+ува́+ти
затя́то за/тя́/т+о
зби́тень з/би́/т+ень
збите́нник з/би/т+е́н+ник
збиткува́тися з/би/т+к+ува́+ти+ся
збито́чник з/би/т+о́ч+н+ик
збито́чниця з/би/т+о́ч+н+иц*я
збито́шний з/би/т+о́ш+н*ий
збито́шник з/би/т+о́ш+н+ик
збито́шниця з/би/т+о́ш+н+иц*я
збито́шно з/би/т+о́ш+н+о
зда́тен з/да́/т+ен
здобу́тий з+до/бу́/т*ий
здобу́ток з+до/бу́/т+ок
зді́йнятий з+ді́/йня/т*ий
зжовті́лий з/жов/т+і́+л*ий
зли́тість з/ли́/т+ість
змертві́лий з/мер/т+в+і́+л*ий
змертві́ти з/мер/т+в+і́+ти
зужи́тий з+у/жи́/т*ий
зі́мкнутість зі́/мк/ну+т+ість
кля́твений /кля́/т+в+ен*ий
кректа́ння /крек/т+а́+нн*я
кректу́н /крек/т+у́н
кри́хта /кри́х/т*а
кри́хтонька /кри́х/т+оньк*а
кри́хточка /кри́х/т+очк*а
кри́хточку /кри́х/т+очк*у
кри́хту /кри́х/т*у
криткома́ /кри/т+к+ома́
крихти́на /крих/т+и́н*а
лелі́тка /лел/і́+т+к*а
лелі́точка /лел/і́+т+оч+к*а
лля́тий /лл/я́+т*ий
лінтя́йство /лін/т+я́й+ств*о
ме́ртве́нний /ме́р/т+в+е́нн*ий
ме́ртве́нно /ме́р/т+в+е́нн+о
ме́ртве́нність /ме́р/т+в+е́нн+ість
ме́ртвий /ме́р/т+в*ий
ме́ртво /ме́р/т+в+о
ме́ртвість /ме́р/т+в+ість
мертве́ць /мер/т+в+е́ць
мертве́цька /мер/т+в+е́ць+к*а
мертве́цький /мер/т+в+е́ць+к*ий
мертве́ччина /мер/т+в+е́чч+ин*а
мертвечи́на /мер/т+в+еч+и́н*а
мертви́ти /мер/т+в+и́+ти
мертво́та /мер/т+в+о́т*а
мертво́тний /мер/т+в+о́т+н*ий
мертво́тно /мер/т+в+о́т+н+о
мертво́тність /мер/т+в+о́т+н+ість
мертву́щий /мер/т+в+у́щ*ий
мертвя́к /мер/т+в+я́к
мертві́ти /мер/т+в+і́+ти
мерто́вність /мер/т+о́в+н+ість
мигтю́чий /миг/т+ю́ч*ий
моли́тва /мол/и́+т+в*а
моли́твеник /мол/и́+т+в+еник
моли́твениця /мол/и́+т+в+ениц*я
моли́товка /мол/и́+т+ов+к*а
молитвува́ти /мол/и+т+в+ува́+ти
молито́вний /мол/и+т+о́в+н*ий
молито́вник /мол/и+т+о́в+н+ик
молито́вничок /мол/и+т+о́в+н+ич+ок
молито́вно /мол/и+т+о́в+н+о
молито́вня /мол/и+т+о́в+н*я
на́мертво на́/мер/т+в+о
навби́тки нав/би́/т+к+и
навби́тки нав/би́/т+ки
надприбу́ток над+при/бу́/т+ок
наду́то на/ду́/т+о
назбиткува́тися на+з/би/т+к+ува́+ти+ся
напідпи́тку на+під/пи́/т+к+у
натертя́ на/тер/т*я́
нато́птуватий на/то́пт/ува+т*ий
натя́гнутий на/тя́г/ну+т*ий
невда́тник не+в/да́/т+н+ик
невда́тниця не+в/да́/т+н+иц*я
невжи́точний не+в/жи́/т+оч+н*ий
невитки́й не/ви/т+к*и́й
невідбутни́й не+від/бу/т+н*и́й
недо́биток не+до́/би/т+ок
недогля́нутий не+до/гля́/ну+т*ий
недоро́звиток недо+ро́з/ви/т+ок
недоста́ток не+до/ста́/т+ок
незабу́тньо не/забу́/т+нь+о
незабу́тній не/забу́/т+н*ій
незаприбутко́ваний не+за+при/бу/т+к+о́ва+н*ий
незбу́тній не+з/бу́/т+н*ій
незда́тність не+з/да́/т+н+ість
незжа́тий не+з/жа́/т*ий
необжи́тість не+об/жи́/т+ість
неоподатко́вуваний не+о+по/да/т+к+о́в+ува+н*ий
неоподатко́вуваність не+о+по/да/т+к+о́в+ува+н+ість
непиту́щий не/пи/т+у́щ*ий
неподатко́вий не+по/да/т+к+о́в*ий
непозбу́тній не+по+з/бу́/т+н*ій
неприбутко́вість не+при/бу/т+к+о́в+ість
неприйнятни́й не+при/йня/т+н*и́й
непідда́тливість не+під/да́/т+лив+ість
нерозпоча́тий не+роз+по/ча́/т*ий
несмерте́льний не+с/мер/т+е́льн*ий
неспови́тий не+с+по/ви́/т*ий
несприйня́тливий не+с+при/йня́/т+лив*ий
несприйня́тливість не+с+при/йня́/т+лив+ість
несприя́тливий не+с/приj/а́+т+лив*ий
несприя́тливо не+с/приj/а́+т+лив+о
несприя́тливість не+с/приj/а́+т+лив+ість
нечу́тко не/чу́/т+к+о
нечу́ткість не/чу́/т+к+ість
неїстівни́й не/їс/т+івн*и́й
ни́тик /ни́/т+ик
обезсме́ртити обез+с/ме́р/т+и+ти
обезсме́ртитися обез+с/ме́р/т+и+ти+ся
обілля́тий обі/лл/я́+т*ий
одки́нутий од/ки́/ну+т*ий
оду́тлий о/ду́/т+л*ий
оду́тлість о/ду́/т+л+ість
одутлува́тий о/ду/т+л+ува́т*ий
оме́ртвлення о/ме́р/т+вл+енн*я
омертвля́ння о/мер/т+вл+я́+нн*я
омертвля́тися о/мер/т+вл+я́+ти+ся
омертві́лість о/мер/т+в+і́+л+ість
омертві́ти о/мер/т+в+і́+ти
опови́тий о+по/ви́/т*ий
оподатко́ваний о+по/да/т+к+о́ва+н*ий
оподатко́вуваний о+по/да/т+к+о́в+ува+н*ий
оподатко́вування о+по/да/т+к+о́в+ува+нн*я
оподатко́вуваність о+по/да/т+к+о́в+ува+н+ість
оприбутко́ваний о+при/бу/т+к+о́ва+н*ий
оприбутко́вування о+при/бу/т+к+о́в+ува+нн*я
оприбутко́вувати о+при/бу/т+к+о́в+ува+ти
оприбуткува́ння о+при/бу/т+к+ува́+нн*я
оста́точок о/ста́/т+оч+ок
остато́чно о/ста/т+о́ч+н+о
отру́та о/тру́/т*а
отру́тний о/тру́/т+н*ий
отру́тник о/тру́/т+ник
отру́тниця о/тру́/т+ниц*я
па́стир /па́с/т+ир
па́стирство /па́с/т+ир+ств*о
па́стирський /па́с/т+ир+ськ*ий
па́стовень /па́с/т+ов+ень
па́стівень /па́с/т+ів+ень
пасто́вни́й /пас/т+о́в+н*и́й
пасту́х /пас/т+у́х
пасту́шачий /пас/т+у́ш+ач*ий
пасту́шення /пас/т+у́ш+енн*я
пасту́шество /пас/т+у́ш+еств*о
пасту́ший /пас/т+у́ш*ий
пасту́шити /пас/т+у́ш+и+ти
пасту́шка /пас/т+у́ш+к*а
пастухува́ння /пас/т+ух+ува́+нн*я
пастухува́ти /пас/т+ух+ува́+ти
пастуша́ /пас/т+уш*а́
пастушеня́ /пас/т+уш+ен*я́
пастушо́к /пас/т+уш+о́к
пастівни́й /пас/т+ів+н*и́й
пастівни́к /пас/т+ів+н+и́к
пахті́ння /пах/т+і́+нн*я
пахті́ти /пах/т+і́+ти
переда́тчик пере/да́/т+чик
переда́тчиця пере/да́/т+чиц*я
передсме́ртний перед+с/ме́р/т+н*ий
передсме́ртно перед+с/ме́р/т+н+о
пережи́точний пере/жи́/т+оч+н*ий
пережовти́ти пере/жов/т+и́+ти
перепови́тий пере+по/ви́/т*ий
перерозви́нутий пере+роз/ви́/ну+т*ий
пити́ме /пи/т+и́м*е
пити́мий /пи/т+и́м*ий
питу́щий /пи/т+у́щ*ий
побуто́вець по/бу/т+о́в+ець
побуто́вий по/бу/т+о́в*ий
побуто́вський по/бу/т+о́в+ськ*ий
побуто́вщина по/бу/т+о́в+щин*а
побутови́зм по/бу/т+ов+и́зм
побуту́ючий по/бу/т+у́+j+уч*ий
побутува́ти по/бу/т+ува́+ти
пови́тиця по/ви́/т+иц*я
повито́чок по/ви/т+о́ч+ок
повиту́ха по/ви/т+у́х*а
пода́тник по/да́/т+н+ик
пожи́тки по/жи́/т+к*и
пожи́то́чний по/жи́/т+о́ч+н*ий
пожи́то́чно по/жи́/т+о́ч+н+о
пожи́точність по/жи́/т+оч+н+ість
пожиткува́ння по/жи/т+к+ува́+нн*я
пожовті́ння по/жов/т+і́+нн*я
покре́ктування по/кре́к/т+ува+нн*я
полосну́тий /полос/ну́+т*ий
помертві́ння по/мер/т+в+і́+нн*я
понапи́натий по+на/пи́н/а+т*ий
поняти́й /поня/т*и́й
понятува́ти /поня/т+ува́+ти
попасту́шити по/пас/т+у́ш+и+ти
попастухува́ти по/пас/т+ух+ува́+ти
попра́тий по/пр/а́+т*ий
посме́ртно по+с/ме́р/т+н+о
поча́ток по/ча́/т+ок
поча́тоньки по/ча́/т+оньк+и
початко́вість по/ча/т+к+о́в+ість
початку́ючий по/ча/т+к+у́+j+уч*ий
початкі́вець по/ча/т+к+і́в+ець
почетверто́ваний по/четв/ер+т+о́ва+н*ий
почутли́вість по/чу/т+ли́в+ість
правто́рити /прав/т+о́р+и+ти
презавзя́тий пре+за/взя́/т*ий
презавзя́то пре+за/взя́/т+о
прибу́ток при/бу́/т+ок
прибутко́во при/бу/т+к+о́в+о
прибуткува́ти при/бу/т+к+ува́+ти
припові́стка при+по/ві́с/т+к*а
про́клят про́/кля/т
проводжа́тий про/водж/а́+т*ий
пропахти́тися про/пах/т+и́+ти+ся
прори́тий про/ри́/т*ий
прохрумті́ти про/хрум/т+і́+ти
підда́тливо під/да́/т+лив+о
підна́питком під+на́/пи/т+к+ом
підна́питком під+на́/пи/т+к*ом
піднайня́тий під+на/йня́/т*ий
піхтура́ /піх/т+ур*а́
піхтуро́ю /піх/т+ур*о́ю
ри́твина /ри́/т+в+ин*а
ро́звиток ро́з/ви/т+ок
роби́тоньки /роб/и́+т+оньк+и
розгультя́їтися роз/гуль/т+я́j+і+ти+ся
роздобу́тий роз+до/бу́/т*ий
роздобу́ток роз+до/бу́/т+ок
розквокта́тися роз/квок/т+а́+ти+ся
розпови́тий роз+по/ви́/т*ий
розпрокля́тий роз+про/кля́/т*ий
розтя́гнуто роз/тя́г/ну+т+о
розчетвертува́ти роз/четв/ер+т+ува́+ти
рости́нний /рос/т+и́н+н*ий
рости́нність /рос/т+и́н+н+ість
ростови́тий /рос/т+ови́т*ий
росту́чий /рос/т+у́ч*ий
росту́щий /рос/т+у́щ*ий
сви́нтус /сви́н/т+ус
симбіоти́чно сим/біо/т+и́чн+о
скри́тниця с/кри́/т+н+иц*я
сме́ртництво с/ме́р/т+н+иц+тв*о
сме́ртницький с/ме́р/т+н+иць+к*ий
сме́ртність с/ме́р/т+н+ість
сме́ртонька с/ме́р/т+оньк*а
сме́рточка с/ме́р/т+очк*а
смерте́льний с/мер/т+е́льн*ий
смерте́льно с/мер/т+е́льн+о
смерте́льність с/мер/т+е́льн+ість
сни́тка /сн/и́+т+к*а
спа́тий /сп/а́+т*ий
спа́тки /сп/а́+т+ки
спа́тоньки /сп/а́+т+онь+ки
спа́точки /сп/а́+т+оч+ки
спату́нечки /сп/а+т+у́н+еч+ки
спату́ні /сп/а+т+у́н+і
спату́сі /сп/а+т+у́с+і
спови́ток с+по/ви́/т+ок
сповито́чок с+по/ви/т+о́ч+ок
сповиту́ха с+по/ви/т+у́х*а
спости́гнутий с+по/сти́г/ну+т*ий
споча́тку с+по/ча́/т+к*у
спочутли́вий с+по/чу/т+ли́в*ий
спочутли́во с+по/чу/т+ли́в+о
сприя́тливий с/приj/а́+т+лив*ий
сприя́тливо с/приj/а́+т+лив+о
сприя́тливість с/приj/а́+т+лив+ість
співчутли́вець спів/чу/т+ли́в+ець
стоти́нка /сто/т+и́нк*а
стрі́тення /стрі́/т+енн*я
стрі́тенський /стрі́/т+ен+ськ*ий
стрі́тити /стрі́/т+и+ти
стрі́титися /стрі́/т+и+ти+ся
сі́стоньки /сі́с/т+оньк+и
те́ртий /те́р/т*ий
терту́ха /тер/т+у́х*а
терту́шка /тер/т+у́шк*а
тертя́ /тер/т*я́
торохті́й /торох/т+і́й
торохті́йка /торох/т+і́й+к*а
торохті́лка /торох/т+і́+лк*а
узаперті́ у+за/пер/т*і́
ум'я́тина у/м'я́/т+ин*а
умертви́ти у/мер/т+в+и́+ти
умертвля́ти у/мер/т+вл+я́+ти
умертві́ння у/мер/т+в+і́нн*я
уня́тливий у/ня́/т+лив*ий
упертю́х у/пер/т+ю́х
упови́тий у+по/ви́/т*ий
усмі́хнутий у/смі́/х+ну+т*ий
учетве́рте у/четв/е́р+т+е
хапатня́ /хап/а+т+н*я́
хапту́рка /хап/т+у́р+к*а
хапту́рник /хап/т+у́р+ник
хлебеста́ти /хлеб/ес+т+а́+ти
хлепта́ти /хлеп/т+а́+ти
хребти́на /хреб/т+и́н*а
хребто́вий /хреб/т+о́в*ий
хрумтли́вий /хрум/т+ли́в*ий
чве́ртка /чв/е́р+т+к*а
чве́ртковий /чв/е́р+т+к+ов*ий
чве́рточка /чв/е́р+т+оч+к*а
чвертува́ти /чв/ер+т+ува́+ти
четве́ртий /четв/е́р+т*ий
четверта́к /четв/ер+т+а́к
четвертако́вий /четв/ер+т+ак+о́в*ий
четвертачо́к /четв/ер+т+ач+о́к
четверти́на /четв/ер+т+и́н*а
четверти́нка /четв/ер+т+и́н+к*а
четверти́нний /четв/ер+т+и́н+н*ий
четвертни́й /четв/ер+т+н*и́й
четверто́ваний /четв/ер+т+о́ва+н*ий
четверту́шечка /четв/ер+т+у́шеч+к*а
четверту́шка /четв/ер+т+у́шк*а
четвертува́ння /четв/ер+т+ува́+нн*я
чу́тка /чу́/т+к*а
чу́тко /чу́/т+к+о
чу́ткість /чу́/т+к+ість
чу́тно /чу́/т+н+о
чу́точка /чу́/т+оч+к*а
чутки́й /чу/т+к*и́й
чутли́вий /чу/т+ли́в*ий
чутли́во /чу/т+ли́в+о
ши́тки /ши́/т+к*и
ши́тінки /ши́/т+ін+к*и
шитво́ /ши/т+в*о́
ізві́дти із/ві́д/т+и
ізраїльтя́нин /ізраїль/т+я́н+ин
ізраїльтя́нка /ізраїль/т+я́н+к*а
ї́стки /ї́с/т+ки
ї́стоньки /ї́с/т+онь+ки
ї́сточки /ї́с/т+оч+ки
їсті́вність /їс/т+і́вн+ість
їстівни́й /їс/т+івн*и́й

т — корінь

Приклади слів із коренем «т»

Слово Морфемна структура
вт́ім в/т/*́ім
зати́м за/т/*и́м
звідті́ль з+від/т/і́ль
звідтіля́ з+від/т/іля́
оти́м о/т/*и́м
перето́й пере/т/*о́й
позато́й поза/т/*о́й
пото́мний по/т/*о́м$н*ий
пото́мний по/т/о́м+н*ий
прит́ім при/т/*́ім
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.