СІР — МОРФЕМІКА

сір — корінь

Приклади слів із коренем «сір»

Слово Морфемна структура
сі́рка /сі́р/к*а
сіркува́тистий /сір/к+ува́т+ист*ий
сірни́чниця /сір/ни́ч+ниц*я
сірничко́вий /сір/нич+к+о́в*ий
сіро́ма /сір/о́м*а
сірома́ха /сір/ом+а́х*а
сірома́шний /сір/ом+а́ш+н*ий
сірома́шня /сір/ом+а́ш+н*я
сірча́нка /сір/ч+а́н+к*а
сірчи́стий /сір/ч+и́ст*ий
сірчи́стість /сір/ч+и́ст+ість
сіряко́вий /сір/як+о́в*ий
сірячи́на /сір/яч+и́н*а
сірячи́нка /сір/яч+и́н+к*а
сірячи́нний /сір/яч+и́н+н*ий
сірячко́вий /сір/яч+к+о́в*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.