СІД — МОРФЕМІКА

сід — корінь

Приклади слів із коренем «сід»

Слово Морфемна структура
засіда́тельський за/сід/а́+тель+ськ*ий
засідла́вши за/сід/л+а́+вш+и
навпри́сідки нав+при́/сід/ки
напосіда́ти на+по/сід/а́+ти
нерозсі́дланий не+роз/сі́д/л+а+н*ий
пересі́длувати пере/сі́д/л+ува+ти
пересідла́ти пере/сід/л+а́+ти
по-завсі́дньому по+-за+в/сі́д/нь+ому
по-сусі́дськи по+-су/сі́д/ськ+и
порозсі́длувати по+роз/сі́д/л+ува+ти
посі́дланий по/сі́д/л+а+н*ий
підсусі́док під+су/сі́д/ок
підсіде́льник під/сід/е́ль+н+ик
розсі́длуваний роз/сі́д/л+ува+н*ий
розсі́длуватися роз/сі́д/л+ува+ти+ся
розсідла́тися роз/сід/л+а́+ти+ся
сусі́дчин су/сі́д/ч+ин
сусі́дів су/сі́д/ів
сі́дланий /сі́д/л+а+н*ий
сіда́лище /сід/а́+л+ищ*е
сіде́лечко /сід/е́л+еч+к*о
сіде́льник /сід/е́ль+ник
сіде́льце /сід/е́ль+ц*е
сідла́ння /сід/л+а́+нн*я
сідла́ти /сід/л+а́+ти
сідла́тися /сід/л+а́+ти+ся
сідло́вка /сід/л+о́вк*а
сідлови́на /сід/л+ови́н*а
сідлува́тий /сід/л+ува́т*ий
сідни́ця /сід/ни́ц*я
сідни́чка /сід/ни́ч+к*а
черезсіде́лковий через/сід/е́л+к+ов*ий
черезсіде́лок через/сід/е́л+ок
черезсіде́льник через/сід/е́ль+ник
черезсіде́льниковий через/сід/е́ль+н+ик+ов*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.