СЯ — МОРФЕМІКА

ся — суфікс

Приклади слів із суфіксом «ся»

Слово Морфемна структура
адвербіалізува́тися ад/верб/і+ал+із+ува́+ти+ся
азотува́тися /азот/ува́+ти+ся
багряни́тися /багр/ян+и́+ти+ся
борюка́тися /бор/юк+а́+ти+ся
бідкува́тися /бід/к+ува́+ти+ся
більшовизува́тися /біль/ш+ов+из+ува́+ти+ся
в'яли́тися /в'я/л+и́+ти+ся
вборони́тися в/борон/и́+ти+ся
взя́вшися /взя́/вш+и+ся
ви́вільнитися ви́/віль/н+и+ти+ся
вибавля́тися ви/бавл/я́+ти+ся
вибі́люватися ви/бі́л/юва+ти+ся
виві́льнюватися ви/ві́ль/н+юва+ти+ся
вивільня́тися ви/віль/н+я́+ти+ся
вигорта́тися ви/горт/а́+ти+ся
видобува́тися ви+до/бу/ва́+ти+ся
виживи́чуватися ви/жи/в+и́ч+ува+ти+ся
викристалізо́вуватися ви/кристал/із+о́в+ува+ти+ся
виладно́вуватися ви/лад/н+о́в+ува+ти+ся
вили́скуватися ви/ли́ск/ува+ти+ся
виокре́млюватися ви+о/кре́мл/юва+ти+ся
вирі́зьблюватися ви/рі́зь/бл+юва+ти+ся
вквітча́тися в/квіт/ч+а́+ти+ся
вмилости́втися в/мил/ост+и́в+ти+ся
воєнізува́тися /воj/ен+із+ува́+ти+ся
всміхну́тися в/смі/х+ну́+ти+ся
встановля́тися в/стан/овл+я́+ти+ся
відбуксиро́вуватися від/букс/ир+о́в+ува+ти+ся
відбуксирува́тися від/букс/ир+ува́+ти+ся
відкашляну́тися від/кашл/я+ну́+ти+ся
відколупа́тися від/колуп/а́+ти+ся
відпа́роститися від+па́/рост/и+ти+ся
відпої́тися від/поj/і́+ти+ся
відхакну́тися від/ха/к+ну́+ти+ся
гари́катися /гар/и́+к+а+ти+ся
градуюва́тися /град/уj+ува́+ти+ся
гіпнотизува́тися /гіпн/от+из+ува́+ти+ся
двої́тися /дв/оj+і́+ти+ся
децентралізува́тися де/центр/ал+із+ува́+ти+ся
дити́нитися /дит/и́н+и+ти+ся
донамина́тися до+на/мин/а́+ти+ся
доплуга́нитися до/плуг/а́н+и+ти+ся
допімну́тися до+пі/м/ну́+ти+ся
дорисо́вуватися до/рис/о́в+ува+ти+ся
досві́дчитися до/сві́д/ч+и+ти+ся
драматизува́тися /драм/ат+из+ува́+ти+ся
драпірува́тися /драп/ір+ува́+ти+ся
дренажува́тися /дрен/аж+ува́+ти+ся
дри́га́тися /дри́г/а́+ти+ся
дурма́нитися /дур/ма́н+и+ти+ся
експеди́руватися /експед/и́р+ува+ти+ся
жа́лобитися /жа́л/об+и+ти+ся
жениха́тися /жен/их+а́+ти+ся
живи́тися /жи/в+и́+ти+ся
жовті́тися /жов/т+і́+ти+ся
забагряни́тися за/багр/ян+и́+ти+ся
забенте́житися за/бенте́ж/и+ти+ся
забіснува́тися за/біс/ну+ва́+ти+ся
загіпнотизува́тися за/гіпн/от+из+ува́+ти+ся
задовольни́тися за+до/воль/н+и́+ти+ся
задрапіро́вуватися за/драп/ір+о́в+ува+ти+ся
задрапірува́тися за/драп/ір+ува́+ти+ся
зажовті́тися за/жов/т+і́+ти+ся
зазмага́тися за+з/маг/а́+ти+ся
закарлю́читися за/карл/ю́ч+и+ти+ся
закарлю́чуватися за/карл/ю́ч+ува+ти+ся
заклубо́читися за/клуб/о́ч+и+ти+ся
закля́стися за/кля́/с+ти+ся
закріпа́чуватися за/кріп/а́ч+ува+ти+ся
закріпоща́тися за/кріп/ощ+а́+ти+ся
закучеря́витися за/кучер/я́в+и+ти+ся
закіптю́житися за/кіпт/ю́ж+и+ти+ся
залисні́тися за/лис/н+і́+ти+ся
залялько́вуватися за/ляль/к+о́в+ува+ти+ся
замазу́ритися за/маз/у́р+и+ти+ся
замете́литися за/мет/е́л+и+ти+ся
заневи́днітися за+не/ви́д/н+і+ти+ся
зані́колитися за+ні́/коли/ти+ся
заокру́глитися за+о/кру́г/л+и+ти+ся
заокру́глюватися за+о/кру́г/л+юва+ти+ся
запалені́тися за/пал/ен+і́+ти+ся
заприбутко́вуватися за+при/бу/т+к+о́в+ува+ти+ся
заприязни́тися за/прия/зн+и́+ти+ся
запропасти́тися за+про/паст/и́+ти+ся
запухи́ритися за/пух/и́р+и+ти+ся
запухна́титися за/пух/н+а́т+и+ти+ся
запізва́тися за+пі/зв/а́+ти+ся
зарожеві́тися за/рож/ев+і́+ти+ся
зарубцьо́вуватися за/руб/ць+о́в+ува+ти+ся
засоро́мившися за/соро́м/и+вш+и+ся
заспоко́юючися за+с/поко́j/у+j+уч+и+ся
заспоко́їтися за+с/поко́j/і+ти+ся
заспотика́тися за+с+по/тик/а́+ти+ся
застанови́тися за/стан/ов+и́+ти+ся
засумніва́тися за+су/мн/і+ва́+ти+ся
зате́мрітися за/те́м/р+і+ти+ся
затемні́тися за/тем/н+і́+ти+ся
затрепиха́тися за/треп/их+а́+ти+ся
затя́гуючися за/тя́г/у+j+уч+и+ся
заусміха́тися за+у/смі/х+а́+ти+ся
защети́нитися за/щет/и́н+и+ти+ся
збиткува́тися з/би/т+к+ува́+ти+ся
збі́льшуватися з/бі́ль/ш+ува+ти+ся
збідни́тися з/бід/н+и́+ти+ся
збільшови́читися з/біль/ш+ов+и́ч+и+ти+ся
збільшовизува́тися з/біль/ш+ов+из+ува́+ти+ся
звели́читися з/вел/и́ч+и+ти+ся
зво́дячися з/во́д/яч+и+ся
зворухну́тися з+во/рух/ну́+ти+ся
зганьби́тися з/гань/б+и́+ти+ся
згорба́титися з/горб/а́т+и+ти+ся
здво́їтися з/дв/о́j+і+ти+ся
здеформува́тися з+де/форм/ува́+ти+ся
здобу́тися з+до/бу́/ти+ся
здоро́вкнутися /здоро́в/к+ну+ти+ся
здра́стуватися /здра́/ст+ува+ти+ся
здійма́тися з+ді/йм/а́+ти+ся
здіря́влюватися з/дір/я́вл+юва+ти+ся
зжахну́тися з/жах/ну́+ти+ся
злости́тися /зл/ост+и́+ти+ся
зматеріалізува́тися з/матер/і+ал+із+ува́+ти+ся
зменша́тися з/мен/ш+а́+ти+ся
змилости́тися з/мил/ост+и́+ти+ся
знайо́митися /зна/й+о́м+и+ти+ся
знайти́ся з+на/й/ти́+ся
знеба́рвитися зне/ба́рв/и+ти+ся
знеохо́титися зне+о/хо́т/и+ти+ся
знетерпели́витися з+не/терп/ели́в+и+ти+ся
знудьгува́тися з/нудь/г+ува́+ти+ся
зодягти́ся з+о/дяг/ти́+ся
зосере́джуватися з+о/сере́дж/ува+ти+ся
зостано́влюватися з+о/стан/о́вл+юва+ти+ся
зостанови́тися з+о/стан/ов+и́+ти+ся
зруйнува́тися з/руй/н+ува́+ти+ся
зсковзну́тися з+с/ковз/ну́+ти+ся
зсуту́литися з+су/ту́л/и+ти+ся
зужива́тися з+у/жи/ва́+ти+ся
зупини́тися зу/пин/и́+ти+ся
зустрі́вшися зу/стрі́/вш+и+ся
зійшо́вшися зі/й/ш+о́в+ш+и+ся
зісковзну́тися зі+с/ковз/ну́+ти+ся
карлю́читися /карл/ю́ч+и+ти+ся
кип'яти́тися /кип'j/ат+и́+ти+ся
кля́сти́ся /кля́/с+ти́+ся
козири́тися /козир/и́+ти+ся
колекціонува́тися /колекц/і+он+ува́+ти+ся
контролюва́тися /контрол/юва́+ти+ся
костри́читися /костр/и́ч+и+ти+ся
коткува́тися /кот/к+ува́+ти+ся
кро́їтися /кро́j/і+ти+ся
круглі́тися /круг/л+і́+ти+ся
кучеря́витися /кучер/я́в+и+ти+ся
кучугу́ритися /куч/угу́р+и+ти+ся
ладна́тися /лад/н+а́+ти+ся
лисни́тися /лис/н+и́+ти+ся
матеріалізува́тися /матер/і+ал+із+ува́+ти+ся
міня́тися /мін/я́+ти+ся
набурлакува́тися на/бурл/ак+ува́+ти+ся
нав'я́люватися на/в'я́/л+юва+ти+ся
навбива́тися на+в/би/ва́+ти+ся
награва́тися на/гр/а+ва́+ти+ся
нажи́влюватися на/жи́/вл+юва+ти+ся
назбиткува́тися на+з/би/т+к+ува́+ти+ся
наздоро́вкатися на/здоро́в/к+а+ти+ся
накри́тися на/кри́/ти+ся
накі́льчитися на/кі́ль/ч+и+ти+ся
накі́льчуватися на/кі́ль/ч+ува+ти+ся
наобійма́тися на+обі/йм/а́+ти+ся
напоневіря́тися на+по+не/вір/я́+ти+ся
напрактикува́тися на/практ/ик+ува́+ти+ся
наспотика́тися на+с+по/тик/а́+ти+ся
наспі́вуватися на+с/пі́/в+ува+ти+ся
нато́птуватися на/то́пт/ува+ти+ся
натупоті́тися на/туп/от+і́+ти+ся
нащети́нюватися на/щет/и́н+юва+ти+ся
недорозвива́тися недо+роз/ви/ва́+ти+ся
нестя́митися не+с/тя́м/и+ти+ся
нетерпели́витися не/терп/ели́в+и+ти+ся
нормалізува́тися /норм/ал+із+ува́+ти+ся
ню́нькатися /ню́нь/к+а+ти+ся
ня́ньчитися /ня́нь/ч+и+ти+ся
ні́колитися ні́/кол/и+ти+ся
об'єктивува́тися /об'єкт/ив+ува́+ти+ся
обвинува́чуватися об/вин/ува́ч+ува+ти+ся
обво́днюватися об/во́д/н+юва+ти+ся
обезсме́ртитися обез+с/ме́р/т+и+ти+ся
обжнивува́тися об/жн/ив+ува́+ти+ся
обзавести́ся об+за/вес/ти́+ся
оброди́нитися об/род/и́н+и+ти+ся
обсімени́тися об/сім/ен+и́+ти+ся
обсіменя́тися об/сім/ен+я́+ти+ся
обуржуа́зитися о/буржу/а́з+и+ти+ся
обіте́ртися обі/те́р/ти+ся
одзива́тися од/зив/а́+ти+ся
одома́шнитися о/дом/а́+ш+н+и+ти+ся
одома́шнюватися о/дом/а́+ш+н+юва+ти+ся
одурма́нитися о/дур/ма́н+и+ти+ся
одурма́нюватися о/дур/ма́н+юва+ти+ся
одушеви́тися о/душ/ев+и́+ти+ся
одушевля́тися о/душ/евл+я́+ти+ся
ожва́влюватися о/жв/а́вл+юва+ти+ся
озвича́їтися о+з/вич/а́j+і+ти+ся
озло́блюватися о/зл/о́бл+юва+ти+ся
озлобля́тися о/зл/обл+я́+ти+ся
ознамено́вуватися о/знам/ен+о́в+ува+ти+ся
ознаменува́тися о/знам/ен+ува́+ти+ся
округля́тися о/круг/л+я́+ти+ся
оксидува́тися /окс/ид+ува́+ти+ся
омертвля́тися о/мер/т+вл+я́+ти+ся
омужи́чуватися о/муж/и́ч+ува+ти+ся
оміща́нюватися о/міщ/а́н+юва+ти+ся
оніме́читися о/нім/е́ч+и+ти+ся
оніме́чуватися о/нім/е́ч+ува+ти+ся
опоетизо́вуватися о/поет/из+о́в+ува+ти+ся
ополя́читися о/пол/я́ч+и+ти+ся
ополя́чуватися о/пол/я́ч+ува+ти+ся
опідзо́литися о+під/зо́л/и+ти+ся
організо́вуватися /організ/о́в+ува+ти+ся
оробітни́читися о/роб/іт+ни́ч+и+ти+ся
оробітни́чуватися о/роб/іт+ни́ч+ува+ти+ся
осві́дчуватися о/сві́д/ч+ува+ти+ся
осуча́снитися о+су/ча́с/н+и+ти+ся
офакту́рюватися о/факт/у́р+юва+ти+ся
офранцу́жуватися о/франц/у́ж+ува+ти+ся
офранцу́зитися о/франц/у́з+и+ти+ся
ощасли́витися о/щас/ли́в+и+ти+ся
ощасли́влюватися о/щас/ли́вл+юва+ти+ся
оєвропе́юватися о/європ/е́j+ува+ти+ся
оєвропе́їтися о/європ/е́j+і+ти+ся
па́рости́тися па́/рост/и́+ти+ся
павути́нитися /павут/и́н+и+ти+ся
паплю́житися /папл/ю́ж+и+ти+ся
перезнайо́митися пере/зна/й+о́м+и+ти+ся
переладна́тися пере/лад/н+а́+ти+ся
перенавчи́тися пере+на/вч/и́+ти+ся
переобла́днуватися пере+об/ла́д/н+ува+ти+ся
пересмі́юючися пере/смі́/j+у+j+уч+и+ся
пересі́юватися пере/сі́/j+ува+ти+ся
перешушу́кнутися пере/шушу́/к+ну+ти+ся
переіна́кшитися пере/ін/а́к+ш+и+ти+ся
переіна́кшуватися пере/ін/а́к+ш+ува+ти+ся
пиша́ючися /пиш/а́+j+уч+и+ся
пишні́тися /пиш/н+і́+ти+ся
платинува́тися /плат/ин+ува́+ти+ся
плесну́тися /плес/ну́+ти+ся
плуга́нитися /плуг/а́н+и+ти+ся
плюскота́тися /плюск/от+а́+ти+ся
плюскоті́тися /плюск/от+і́+ти+ся
поборюка́тися по/бор/юк+а́+ти+ся
побі́льшуватися по/бі́ль/ш+ува+ти+ся
повелича́тися по/вел/ич+а́+ти+ся
повипросто́вуватися по+ви/прост/о́в+ува+ти+ся
повистру́нчуватися по+ви/стру́н/ч+ува+ти+ся
повідомля́тися по/від/омл+я́+ти+ся
поги́куватися по/ги́/к+ува+ти+ся
подво́юватися по/дв/о́j+ува+ти+ся
подесятери́тися по/десят/ер+и́+ти+ся
подесятеря́тися по/десят/ер+я́+ти+ся
пожва́влюватися по/жв/а́вл+юва+ти+ся
пожениха́тися по/жен/их+а́+ти+ся
позабе́йкуватися по+за/бе́йк/ува+ти+ся
позарубцьо́вуватися по+за/руб/ць+о́в+ува+ти+ся
позоста́тися по+з+о/ста́/ти+ся
позупиня́тися по+зу/пин/я́+ти+ся
позісхо́дитися по+зі+с/хо́д/и+ти+ся
покрива́витися по/крив/а́в+и+ти+ся
поле́гшитися по/ле́г/ш+и+ти+ся
поля́читися /пол/я́ч+и+ти+ся
поляризува́тися /пол/яр+из+ува́+ти+ся
поназдиви́тися по+на+з/див/и́+ти+ся
понайма́тися по+на/йм/а́+ти+ся
пообпира́тися по+об/пир/а́+ти+ся
пообшива́тися по+об/ши/ва́+ти+ся
попа́морочитися по+па́/мороч/и+ти+ся
поперевзува́тися по+пере+в/зу/ва́+ти+ся
поперевихо́вуватися по+пере+ви/хо́в/ува+ти+ся
попоневіря́тися по+по+не/вір/я́+ти+ся
попосмія́тися по+по/смі/j+а́+ти+ся
попризвича́юватися по+при+з/вич/а́j+ува+ти+ся
попритуля́тися по+при/тул/я́+ти+ся
попідбива́тися по+під/би/ва́+ти+ся
пороззува́тися по+роз/зу/ва́+ти+ся
порозсі́юватися по+роз/сі́/j+ува+ти+ся
порозіхо́дитися по+розі/хо́д/и+ти+ся
посміха́тися по/смі/х+а́+ти+ся
посмішко́вуватися по/смі/ш+к+о́в+ува+ти+ся
посмішкува́тися по/смі/ш+к+ува́+ти+ся
поспереча́вшися по+с/переч/а́+вш+и+ся
поспіша́тися по/спі/ш+а́+ти+ся
посто́птуватися по+с/то́пт/ува+ти+ся
поту́пцятися по/ту́п/ц+я+ти+ся
потьма́ритися по/тьм/а́р+и+ти+ся
похлюпоста́тися по/хлюп/ост+а́+ти+ся
почоло́мкатися по/чол/о́м+к+а+ти+ся
почухма́ритися по/чух/ма́р+и+ти+ся
пошива́тися по/ши/ва́+ти+ся
практикува́тися /практ/ик+ува́+ти+ся
преста́витися пре/ста́в/и+ти+ся
приживи́тися при/жи/в+и́+ти+ся
призаду́матися при+за/ду́м/а+ти+ся
призвича́юватися при+з/вич/а́j+ува+ти+ся
призвича́їтися при+з/вич/а́j+і+ти+ся
притьма́рюватися при/тьм/а́р+юва+ти+ся
пробо́вкатися про/бо́в/к+а+ти+ся
пров'яли́тися про/в'я/л+и́+ти+ся
продава́тися /прода/ва́+ти+ся
пропахти́тися про/пах/т+и́+ти+ся
проспереча́тися про+с/переч/а́+ти+ся
просі́ятися про/сі́/j+а+ти+ся
проти́витися /проти́/в+и+ти+ся
професіоналізува́тися /професі/онал+із+ува́+ти+ся
прохарчо́вуватися про/харч/о́в+ува+ти+ся
прочути́тися про/чу/ти́+ти+ся
прощава́тися /прощ/а+ва́+ти+ся
пусто́шитися /пуст/о́ш+и+ти+ся
пухи́ритися /пух/и́р+и+ти+ся
підбі́люватися під/бі́л/юва+ти+ся
піджи́влюватися під/жи́/вл+юва+ти+ся
піджива́тися під/жи/в+а́+ти+ся
підзапра́витися під+за/пра́в/и+ти+ся
підозріва́тися підо/зр/і+ва́+ти+ся
підпорядкува́тися під+по/ряд/к+ува́+ти+ся
підсковзну́тися під+с/ковз/ну́+ти+ся
підсусі́джуватися під+су/сі́дж/ува+ти+ся
радянізува́тися /рад/ян+із+ува́+ти+ся
реакліматизува́тися ре+а/клімат/из+ува́+ти+ся
революціонізува́тися /революці/он+із+ува́+ти+ся
родича́тися /род/ич+а́+ти+ся
розбли́скатися роз/бли́ск/а+ти+ся
розбуркоті́тися роз/бур/к+от+і́+ти+ся
розгари́катися роз/гар/и́+к+а+ти+ся
розгопцюва́тися роз/гоп/ц+юва́+ти+ся
розгультя́їтися роз/гуль/т+я́j+і+ти+ся
розгультя́їтися роз/гуль/тя́j+і+ти+ся
розгуркота́тися роз/гур/к+от+а́+ти+ся
розгуркоті́тися роз/гур/к+от+і́+ти+ся
роздму́хуватися роз/дму́/х+ува+ти+ся
розжа́лобитися роз/жа́л/об+и+ти+ся
роззнайо́млюватися роз/зна/й+о́мл+юва+ти+ся
розквокта́тися роз/квок/т+а́+ти+ся
розкріпа́читися роз/кріп/а́ч+и+ти+ся
розледа́щитися роз/лед/а́щ+и+ти+ся
рознеду́жатися роз+не/ду́ж/а+ти+ся
розпано́шитися роз/пан/о́ш+и+ти+ся
розпащекува́тися роз/пащ/ек+ува́+ти+ся
розрю́мсатися роз/рю́м/с+а+ти+ся
розскавулі́тися роз/скаву/л+і́+ти+ся
розсі́длуватися роз/сі́д/л+ува+ти+ся
розсідла́тися роз/сід/л+а́+ти+ся
розцокота́тися роз/цок/от+а́+ти+ся
розшахраюва́тися роз/шахр/аj+ува́+ти+ся
руйнува́тися /руй/н+ува́+ти+ся
різьби́тися /різь/б+и́+ти+ся
силікатува́тися /силік/ат+ува́+ти+ся
синхронізува́тися син/хрон/із+ува́+ти+ся
скаламу́титися с/каламу́т/и+ти+ся
склепи́вшися /склеп/и́+вш+и+ся
скребти́ся /скреб/ти́+ся
слов'янізува́тися /слов'j/ан+із+ува́+ти+ся
сотвори́тися со/твор/и́+ти+ся
сп'янчи́тися с/п'j/ан+ч+и́+ти+ся
спадлю́читися с/пад/л+ю́ч+и+ти+ся
спеси́витися /спес/и́в+и+ти+ся
спливти́ся с/пли/в+ти́+ся
сповільня́тися с+по/віль/н+я́+ти+ся
спонука́тися с+по/ну/к+а́+ти+ся
спохвати́тися с+по/хват/и́+ти+ся
сприйма́тися с+при/йм/а́+ти+ся
сприятелюва́тися с/прия/тел+юва́+ти+ся
спролетаризува́тися с/пролетар/из+ува́+ти+ся
спроневі́ритися с+про+не/ві́р/и+ти+ся
спусто́шуватися с/пуст/о́ш+ува+ти+ся
спіши́тися /спі/ш+и́+ти+ся
станови́тися /стан/ов+и́+ти+ся
струмені́тися /струм/ен+і́+ти+ся
стрі́титися /стрі́/т+и+ти+ся
стріпону́тися с/тріп/ону́+ти+ся
стріча́тися /стрі/ч+а́+ти+ся
субсидіюва́тися /субсид/іj+ува́+ти+ся
сульфітува́тися /сульф/іт+ува́+ти+ся
супротивля́тися су/проти/вл+я́+ти+ся
сурмо́нитися /сурм/о́н+и+ти+ся
сі́ятися /сі́/j+а+ти+ся
сідла́тися /сід/л+а́+ти+ся
сійну́тися /сі/й+ну́+ти+ся
сімени́тися /сім/ен+и́+ти+ся
типізува́тися /тип/із+ува́+ти+ся
тлума́читися /тлум/а́ч+и+ти+ся
тракторизува́тися /трактор/из+ува́+ти+ся
трепета́тися /треп/ет+а́+ти+ся
ту́пцятися /ту́п/ц+я+ти+ся
тупцюва́тися /туп/ц+юва́+ти+ся
тьма́ритися /тьм/а́р+и+ти+ся
тя́гнучися /тя́г/ну+ч+и+ся
тяготи́тися /тяг/от+и́+ти+ся
тіпону́тися /тіп/ону́+ти+ся
уквітча́вшися у/квіт/ч+а́+вш+и+ся
уквітча́тися у/квіт/ч+а́+ти+ся
умилости́витися у/мил/ост+и́в+и+ти+ся
умилостивля́тися у/мил/ост+ивл+я́+ти+ся
унеможли́витися у+не/мож/ли́в+и+ти+ся
унеможли́влюватися у+не/мож/ли́вл+юва+ти+ся
упорядко́вуватися у+по/ряд/к+о́в+ува+ти+ся
урече́влюватися у/реч/е́вл+юва+ти+ся
усамо́тнитися у/сам/о́т+н+и+ти+ся
усамо́тнюватися у/сам/о́т+н+юва+ти+ся
усамі́тнитися у/сам/і́т+н+и+ти+ся
усамі́тнюватися у/сам/і́т+н+юва+ти+ся
усвідо́млюватися у+с/від/о́мл+юва+ти+ся
устано́влюватися у/стан/о́вл+юва+ти+ся
усуспі́льнюватися у+су/спі́ль/н+юва+ти+ся
утаємни́чуватися у/таj/ем+н+и́ч+ува+ти+ся
утрудня́тися у/труд/н+я́+ти+ся
фракціонува́тися /фракці/он+ува́+ти+ся
фрезерува́тися /фрез/ер+ува́+ти+ся
хлюпоста́тися /хлюп/ост+а́+ти+ся
християнізува́тися /христ/иj+ан+із+ува́+ти+ся
цензурува́тися /ценз/ур+ува́+ти+ся
ціка́витися /цік/а́в+и+ти+ся
чоло́мкатися /чол/о́м+к+а+ти+ся
чортихну́тися /чорт/их+ну́+ти+ся
чуки́катися /чук/и́к+а+ти+ся
чухма́ритися /чух/ма́р+и+ти+ся
широчи́тися /шир/оч+и́+ти+ся
шпурля́тися /шпур/л+я́+ти+ся
щасли́витися /щас/ли́в+и+ти+ся
європеїзува́тися /європ/еj+із+ува́+ти+ся
іменува́тися /ім/ен+ува́+ти+ся
інтернаціоналізува́тися інтер/наці/онал+із+ува́+ти+ся
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.