СЬК — МОРФЕМІКА

ськ — суфікс

Значення суфікса «ськ»

Збірність.
ві́йсько
Ознака (якість, властивість).
ке́псько
Приклади слів із суфіксом «ськ»

Слово Морфемна структура
авіа́торський /авіа́/т+ор+ськ*ий
адміралте́йський /адмірал/те́й+ськ*ий
альпіні́стський /альп/ін+і́ст+ськ*ий
анабапти́стський ана/бапт/и́ст+ськ*ий
анархі́стський ан/арх/і́ст+ськ*ий
англіка́нський /англ/ік+а́н+ськ*ий
аннамі́тський /аннам/і́т+ськ*ий
антифаши́стський анти/фаш/и́ст+ськ*ий
анци́болотський анци́/болот/ськ*ий
арха́рівський /арха́р/ів+ськ*ий
архідия́конський архі/дия́кон/ськ*ий
архіпа́стирський архі/па́с/т+ир+ськ*ий
асиміля́торський а/симіл/я́т+ор+ськ*ий
ба́тьківський /ба́ть/к+ів+ськ*ий
байка́рський /бай/к+а́р+ськ*ий
банди́тський /банд/и́т+ськ*ий
банкі́рський /банк/і́р+ськ*ий
бе́мське /бе́м/ськ*е
бо́єнський /бо́j/ен+ськ*ий
буржу́йський /бурж/у́й+ськ*ий
в'язні́вський /в'яз/н+і́в+ськ*ий
вавіло́нський /вавіло́н/ськ*ий
варфоломі́ївська /варфоломі́j/ів+ськ*а
велете́нський /вел/ет+е́н+ськ*ий
верхови́нський /верх/ов+и́н+ськ*ий
викона́вський ви/кон/а́+в+ськ*ий
виродже́нський ви/родж/е́н+ськ*ий
висува́нський ви/су/ва́+н+ськ*ий
во́їнський /во́j/ін+ськ*ий
ворожби́тський /ворож/б+и́т+ськ*ий
вульгариза́торський /вульгар/из+а́т+ор+ськ*ий
ві́йсько /ві́й/ськ*о
військо́вий /вій/ськ+о́в*ий
віщу́нський /віщ/у́н+ськ*ий
глита́йський /глит/а́й+ськ*ий
голенде́рський /голенд/е́р+ськ*ий
громадя́нськість /громад/я́н+ськ+ість
грубія́нський /груб/іj+а́н+ськ*ий
гультя́йський /гуль/тя́й+ськ*ий
далмати́нський /далмат/и́н+ськ*ий
депо́вський /деп/о́в+ськ*ий
дия́вольськи /дия́воль/ськ+и
дохристия́нський до/христ/иj+а́н+ськ*ий
діді́вський /дід/і́в+ськ*ий
еволюціоні́стський /еволюці/он+і́ст+ськ*ий
експеди́торський /експед/и́т+ор+ськ*ий
експресіоні́стський екс/прес/і+он+і́ст+ськ*ий
емігра́нтський е/мігр/а́нт+ськ*ий
ерзя́нський /ерз/я́н+ськ*ий
женихі́вський /жен/их+і́в+ськ*ий
жите́йський /жи/т+е́й+ськ*ий
жнива́рський /жн/ив+а́р+ськ*ий
заальпі́йський за/альп/і́й+ськ*ий
залужа́нський за/луж/а́н+ськ*ий
заокеа́нський за/океа́н/ськ*ий
запа́ринський за/па́р/и+н+ськ*ий
запро́данський за/про́да/н+ськ*ий
заробітча́нський за/роб/іт+ч+а́н+ськ*ий
засіда́тельський за/сід/а́+тель+ськ*ий
зна́хурський /зна́х/ур+ськ*ий
зрівня́лівський з/рівн/я́+лів+ськ*ий
кавалері́йський /кавалер/і́й+ськ*ий
каменя́рський /кам/ен+я́р+ськ*ий
кантіа́нський /кант/іа́н+ськ*ий
квартир'є́рський /квартир'/j+е́р+ськ*ий
квітника́рський /квіт/ник+а́р+ськ*ий
ке́псько /ке́п/ськ+о
кладови́щенський /клад/ов+и́щ+ен+ськ*ий
кленівча́нський /клен/ів+ч+а́н+ськ*ий
кова́льський /ков/а́ль+ськ*ий
ковалі́вський /ков/ал+і́в+ськ*ий
ковзаня́рський /ковз/а+н+я́р+ськ*ий
колекціоне́рський /колекц/і+он+е́р+ськ*ий
колії́вський /кол/іj+і́в+ськ*ий
команди́рський /команд/и́р+ськ*ий
комісаріа́тський /комісар/іа́т+ськ*ий
контраге́нтський контр/аге́нт/ськ*ий
кореспонде́нтський /кореспонд/е́нт+ськ*ий
криміна́льський /кримін/а́ль+ськ*ий
критика́нський /крит/ик+а́н+ськ*ий
круті́йський /крут/і́й+ськ*ий
лассалья́нський /лассаль/j+а́н+ськ*ий
людська́ /люд/ськ*а́
маврита́нський /мавр/ита́н+ськ*ий
магнетизе́рський /магнет/из+е́р+ськ*ий
маздаї́стський /маздаj/і́ст+ськ*ий
маорі́йський /маорі́/й+ськ*ий
матери́нський /мат/ер+и́н+ськ*ий
млина́рський /мл/ин+а́р+ськ*ий
міжамерика́нський між/америк/а́н+ськ*ий
міжву́зівський між/ву́з/ів+ськ*ий
міжз'ї́здівський між+з'/ї́зд/ів+ськ*ий
міжспілча́нський між/спіл/ч+а́н+ськ*ий
мільярде́рський /мільярд/е́р+ськ*ий
мільярде́рівський /мільярд/е́р+ів+ськ*ий
на́ймитський на́/йм/ит+ськ*ий
наддністря́нський над/дністр/я́н+ськ*ий
наймиті́вський на/йм/ит+і́в+ськ*ий
наплюва́тельський на/плю/ва́+тель+ськ*ий
націоналі́стський /наці/онал+і́ст+ськ*ий
неаполіта́нський /неапол/іта́н+ськ*ий
невійсько́ви́й не/вій/ськ+о́в*и́й
негритя́нський /негр/итя́н+ськ*ий
нели́царський не/ли́ц/ар+ськ*ий
нелю́дськість не/лю́д/ськ+ість
непри́я́тельський не/при́я́/тель+ськ*ий
нудьга́рський /нудь/г+а́р+ськ*ий
нігілі́стський /нігіл/і́ст+ськ*ий
одзові́стський од/зов/і́ст+ськ*ий
онучка́рський /онуч/к+а́р+ськ*ий
опіку́нський о/пік/у́н+ськ*ий
па́стирський /па́с/т+ир+ськ*ий
па́харський /па́х/а+р+ськ*ий
пасеї́стський /пасе/j+і́ст+ськ*ий
пе́карський /пе́к/ар+ськ*ий
пенсіоне́рський /пенсі/он+е́р+ськ*ий
перси́дський /перс/и́д+ськ*ий
персія́нський /перс/іj+а́н+ськ*ий
перука́рський /перук/а́р+ськ*ий
пло́тськість /пло́т/ськ+ість
плугата́рський /плуг/ат+а́р+ськ*ий
по-азіа́тськи по-/азі/а́т+ськ+и
по-азіа́тському по-/азі/а́т+ськ+ому
по-америка́нськи по-/америк/а́н+ськ+и
по-африка́нському по-/афр/ик+а́н+ськ+ому
по-ба́тьківськи по-/ба́ть/к+ів+ськ+и
по-ба́тьківському по-/ба́ть/к+ів+ськ+ому
по-брате́рськи по-/брат/е́р+ськ+и
по-брате́рському по-/брат/е́р+ськ+ому
по-військо́вому по-/вій/ськ+о́в+ому
по-грузи́нському по-/груз/и́н+ськ+ому
по-дагеста́нськи по-/дагеста́н/ськ+и
по-діді́вськи по-/дід/і́в+ськ+и
по-ковалі́вському по-/ков/ал+і́в+ськ+ому
по-команди́рськи по-/команд/и́р+ськ+и
по-команди́рському по-/команд/и́р+ськ+ому
по-круті́йськи по-/крут/і́й+ськ+и
по-лати́нській по-/лати́н/ськ*ій
по-ли́царськи по-/ли́ц/ар+ськ+и
по-лю́дськи по-/лю́д/ськ+и
по-лі́карському по-/лі́к/ар+ськ+ому
по-маркси́стськи по-/маркс/и́ст+ськ+и
по-маркси́стському по-/маркс/и́ст+ськ+ому
по-марі́йськи по-/марі́/й+ськ+и
по-марі́йському по-/марі́/й+ськ+ому
по-матери́нськи по-/мат/ер+и́н+ськ+и
по-матери́нському по-/мат/ер+и́н+ськ+ому
по-міща́нському по-/міщ/а́н+ськ+ому
по-оборо́нськи по+-о/боро́н/ськ+и
по-оборо́нському по+-о/боро́н/ськ+ому
по-осети́нськи по-/осет/и́н+ськ+и
по-пи́сарськи по-/пи́с/а+р+ськ+и
по-пласту́нськи по-/пласт/у́н+ськ+и
по-пласту́нському по-/пласт/у́н+ськ+ому
по-по́льському по-/по́ль/ськ+ому
по-прия́тельськи по-/прия́/тель+ськ+и
по-прия́тельському по-/прия́/тель+ськ+ому
по-радя́нськи по-/рад/я́н+ськ+и
по-реформі́стськи по-/реформ/і́ст+ськ+и
по-реформі́стському по-/реформ/і́ст+ськ+ому
по-родичі́вському по-/род/ич+і́в+ськ+ому
по-росі́йському по-/рос/і́й+ськ+ому
по-селя́нськи по-/сел/я́н+ськ+и
по-селя́нському по-/сел/я́н+ськ+ому
по-сині́вському по-/син/і́в+ськ+ому
по-стара́тельському по-/стар/а́+тель+ськ+ому
по-старці́вському по-/стар/ц+і́в+ськ+ому
по-сусі́дськи по+-су/сі́д/ськ+и
по-христия́нськи по-/христ/иj+а́н+ськ+и
по-шахра́йськи по-/шахр/а́й+ськ+и
по-шахра́йському по-/шахр/а́й+ськ+ому
по-школя́рськи по-/школ/я́р+ськ+и
по-школя́рському по-/школ/я́р+ськ+ому
по-європе́йськи по-/європ/е́й+ськ+и
по-європе́йському по-/європ/е́й+ськ+ому
по-індіа́нському по-/інд/і+а́н+ськ+ому
побрати́мський по/брат/и́м+ськ*ий
побуто́вський по/бу/т+о́в+ськ*ий
повста́нський по+в/ста́/н+ськ*ий
позавійськови́к поза/вій/ськ+ов+и́к
позаєвропе́йський поза/європ/е́й+ськ*ий
позбавле́нський по+з/бавл/е́н+ськ*ий
покрови́тельський по/кров/и́тель+ськ*ий
понаддніпро́вський по+над/дніпр/о́в+ськ*ий
понаддніпря́нський по+над/дніпр/я́н+ськ*ий
поручи́тельський по/руч/и́+тель+ськ*ий
поча́ївська /поча́їв/ськ*а
пошта́мтський /пошт/а́мт+ськ*ий
пра́дідівський пра́/дід/ів+ськ*ий
праба́тьківський пра/ба́ть/к+ів+ськ*ий
правди́стський /правд/и́ст+ськ*ий
практика́нтський /практ/ик+а́нт+ськ*ий
праматери́нський пра/мат/ер+и́н+ськ*ий
прапра́дідівський пра+пра́/дід/ів+ськ*ий
пресвітеріа́нський /пресвітер/і+а́н+ськ*ий
при́ятельський /при́я/тель+ськ*ий
прибалті́йський при/балт/і́й+ськ*ий
придністро́вський при/дністр/о́в+ськ*ий
пропаганди́стський /пропаг/анд+и́ст+ськ*ий
проре́кторський про/ре́ктор/ськ*ий
проте́кторський /проте́кт/ор+ськ*ий
пісня́рський /пі/сн+я́р+ськ*ий
піхоти́нський /піх/от+и́н+ськ*ий
риба́льський /риб/а́ль+ськ*ий
родичі́вський /род/ич+і́в+ськ*ий
різьба́рський /різь/б+а́р+ськ*ий
різьбя́рський /різь/б+я́р+ськ*ий
святе́нський /свят/е́н+ськ*ий
святи́тельський /свят/и́+тель+ськ*ий
сві́тськість /сві́т/ськ+ість
секта́нтський /сект/а́нт+ськ*ий
селища́нський /сел/ищ+а́н+ськ*ий
сердюкі́вський /серд/юк+і́в+ськ*ий
синдика́тський /синдик/а́т+ськ*ий
сироти́нський /сирот/и́н+ськ*ий
слобожа́нський /слобож/а́н+ськ*ий
слові́нський /слов/і́н+ськ*ий
смотри́тельський /смотр/и́+тель+ськ*ий
спекуля́нтський /спекул/я́нт+ськ*ий
співа́вторський спів/а́втор/ськ*ий
спілча́нський /спіл/ч+а́н+ськ*ий
стара́тельський /стар/а́+тель+ськ*ий
старці́вський /стар/ц+і́в+ськ*ий
старши́нський /стар/ш+и́н+ськ*ий
стиліза́торський /стил/із+а́т+ор+ськ*ий
структуралі́стський /структ/ур+ал+і́ст+ськ*ий
стрі́тенський /стрі́/т+ен+ськ*ий
суб'єктиві́стський /суб'єкт/ив+і́ст+ськ*ий
субо́тнівський /субо́т/н+ів+ськ*ий
субордина́торський суб/ордин/а́т+ор+ськ*ий
таврича́нський /тавр/ич+а́н+ськ*ий
такі́вський /так/і́в+ськ*ий
тесе́льський /тес/е́ль+ськ*ий
тесля́рський /тес/л+я́р+ськ*ий
трансальпі́йський транс/альп/і́й+ськ*ий
трете́йський /тр/ет+е́й+ськ*ий
узурпа́торський /узурп/а́т+ор+ськ*ий
управлі́нський у/правл/і́н+ськ*ий
утри́манський у/три́м/а+н+ськ*ий
уфи́мський /уф/и́м+ськ*ий
учи́тельський /уч/и́+тель+ськ*ий
фаши́стівський /фаш/и́ст+ів+ськ*ий
федералі́стський /федер/ал+і́ст+ськ*ий
фігля́рський /фігл/я́р+ськ*ий
ханти́йський /хант/и́й+ськ*ий
христия́нський /христ/иj+а́н+ськ*ий
хроніке́рський /хрон/ік+е́р+ськ*ий
цимля́нське /цимля́н/ськ*е
чужи́нський /чуж/и́н+ськ*ий
шиї́тський /шиj/і́т+ськ*ий
юде́йський /юд/е́й+ськ*ий
ява́нський /ява́/н+ськ*ий
єзуї́тський /єзу/j+і́т+ськ*ий
єлісе́йські /єлісе́й/ськ*і
ізоляціоні́стський /ізол/яц+і+он+і́ст+ськ*ий
іммігра́нтський ім/мігр/а́нт+ськ*ий
імпера́торський /імпер/а́тор+ськ*ий
імперіалі́стський /імпер/і+ал+і́ст+ськ*ий
імпресіоні́стський ім/пресі/он+і́ст+ськ*ий
інтервенціоні́стський /інтервенц/і+он+і́ст+ськ*ий
інтернаціоналі́стський інтер/наці/онал+і́ст+ськ*ий
інтрига́нський /інтриг/а́н+ськ*ий
іподия́конський іпо/дия́кон/ськ*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.