СЬ — МОРФЕМІКА

сь — суфікс

Приклади слів із суфіксом «сь»

Слово Морфемна структура
аби́-сьте /аби́/-сь+те
абсорбу́ючись аб/сорб/у́+j+уч+и+сь
агу́ськати /агу́/сь+к+а+ти
бись /би/сь
бо́рючись /бо́р/юч+и+сь
ви́ладнавшись ви́/лад/н+а+вш+и+сь
ви́проставшись ви́/прост/а+вш+и+сь
ви́струнчившись ви́/струн/ч+и+вш+и+сь
всве́рдлюючись в/све́рдл/ю+j+уч+и+сь
всміха́ючись в/смі/х+а́+j+уч+и+сь
відкі́льсь від/к/і́ль+сь
відкі́льсь /відк/і́ль+сь
відкіля́сь від/к/іля́+сь
відкіля́сь /відк/іля́+сь
го́рнучись /го́р/ну+ч+и+сь
грі́ючись /грі́/j+уч+и+сь
да́влячись /да́вл/яч+и+сь
де́сь-то /де́/сь+-то
добива́ючись до/би/ва́+j+уч+и+сь
діжда́вшись ді/жд/а́+вш+и+сь
задовольня́ючись за/доволь/н+я́+j+уч+и+сь
задовольня́ючись за+до/воль/н+я́+j+уч+и+сь
засмія́вшись за/смі/j+а́+вш+и+сь
заспоко́ївшись за+с/поко́j/і+вш+и+сь
звідкіля́сь з+від/к/іля́+сь
звідкіля́сь з/відк/іля́+сь
здоро́вкаючись /здоро́в/к+а+j+уч+и+сь
знеси́лившись зне/си́л/и+вш+и+сь
зсуту́лившись з+су/ту́л/и+вш+и+сь
зупини́вшись зу/пин/и́+вш+и+сь
зустріча́ючись зу/стрі/ч+а́+j+уч+и+сь
зізнаючи́сь зі/зна/j+уч+и́+сь
коли́сь /коли́/сь
котри́йсь /котр/*и́й$сь
ласка́тись /ласк/а́+ти+сь
матюкну́вшись /мат/юк+ну́+вш+и+сь
метну́вшись /мет/ну́+вш+и+сь
мру́жачись /мру́ж/ач+и+сь
на́щось на́/що/сь
набли́зившись на/бли́з/и+вш+и+сь
надло́млюючись над/ло́мл/ю+j+уч+и+сь
намо́туючись на/мо́т/у+j+уч+и+сь
наміря́ючись на/мір/я́+j+уч+и+сь
напри́щитись на/при́щ/и+ти+сь
наска́ржитись на/ска́рж/и+ти+сь
непоко́ячись не/поко́j/ач+и+сь
об'ї́стись об'/ї́с/ти+сь
обіпе́ршись обі/пе́р/ш+и+сь
одягну́вшись о/дяг/ну́+вш+и+сь
одірва́вшись оді/рв/а́+вш+и+сь
око́пуватись о/ко́п/ува+ти+сь
окру́глюючись о/кру́г/л+ю+j+уч+и+сь
по-яко́мусь по-/як/*о́му$сь
поворухну́вшись по+во/рух/ну́+вш+и+сь
позбу́вшись по+з/бу́/вш+и+сь
познайо́мившись по/зна/й+о́м+и+вш+и+сь
порівня́вшись по/рівн/я́+вш+и+сь
посміхну́вшись по/смі/х+ну́+вш+и+сь
посміюючись по/смі/j+у+j+уч+и+сь
посхиля́вшись по+с/хил/я́+вш+и+сь
посхо́плювавшись по+с/хо́пл/юва+вш+и+сь
прибі́днюючись при/бі́д/н+ю+j+уч+и+сь
приготува́вшись при/готу/ва́+вш+и+сь
призвича́ївшись при+з/вич/а́j+і+вш+и+сь
прикрива́ючись при/кри/ва́+j+уч+и+сь
причаї́вшись при/чаj/і́+вш+и+сь
проща́ючись /прощ/а́+j+уч+и+сь
підво́дячись під/во́д/яч+и+сь
розбудо́вуючись роз/буд/о́в+у+j+уч+и+сь
роздратува́вшись роз/драт/ува́+вш+и+сь
роздяга́ючись роз/дяг/а́+j+уч+и+сь
розосере́джуючись роз+о/сере́дж/у+j+уч+и+сь
розібра́вшись розі/бр/а́+вш+и+сь
скі́лькись с/кі́льк/и+сь
скі́лькись с/кі́льк/*и$сь
спотика́ючись с+по/тик/а́+j+уч+и+сь
спромі́гшись с+про/мі́г/ш+и+сь
суту́лячись су/ту́л/яч+и+сь
схамену́вшись /схамену́/вш+и+сь
телемба́ситись /телемба́с/и+ти+сь
тручи́сь /тр/уч+и́+сь
уп'я́вшись у/п'я́/вш+и+сь
хвилю́ючись /хвил/ю́+j+уч+и+сь
хизу́ючись /хиз/у́+j+уч+и+сь
чи́йсь /чи́й/сь
чого́сь /ч/*ого́$сь
чому́сь /ч/*ому́$сь
чіпля́ючись /чіпл/я́+j+уч+и+сь


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.