СУРМ — МОРФЕМІКА

сурм — корінь

Приклади слів із коренем «сурм»

Слово Морфемна структура
насурмо́нений на/сурм/о́н+ен*ий
сурмачі́в /сурм/ач+і́в
сурмо́нитися /сурм/о́н+и+ти+ся

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.