СУПЕР — МОРФЕМІКА

супер — префікс

Приклади слів із префіксом «супер»

Слово Морфемна структура
суперекслі́брис супер/екслі́брис/
суперобкла́динка супер+об/кла́д/инк*а
суперобма́зування супер+об/ма́з/ува+нн*я
суперрегенера́тор супер+ре/ген/ер+а́т+ор
суперфосфа́тний супер/фосф/а́т+н*ий
суперфосфа́тник супер/фосф/а́т+н+ик
суперфосфа́тниця супер/фосф/а́т+н+иц*я
супершви́дкісний супер/шви́д/к+іс+н*ий
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.