СУЛЬФ — МОРФЕМІКА

сульф — корінь

Приклади слів із коренем «сульф»

Слово Морфемна структура
персульфа́т пер/сульф/а́т
сульфатува́ти /сульф/ат+ува́+ти
сульфіди́н /сульф/ід+и́н
сульфіди́новий /сульф/ід+и́н+ов*ий
сульфідува́ння /сульф/ід+ува́+нн*я
сульфідува́ти /сульф/ід+ува́+ти
сульфіта́ція /сульф/іт+а́ціj*а
сульфітува́тися /сульф/іт+ува́+ти+ся


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.