СУБ — МОРФЕМІКА

суб — префікс

Приклади слів із префіксом «суб»

Слово Морфемна структура
субаква́льний суб/аква́/льн*ий
субантаркти́чний суб+ант/аркт/и́ч+н*ий
субконтинента́льний суб/континент/а́льн*ий
субордина́торський суб/ордин/а́т+ор+ськ*ий
субординату́ра суб/ордин/ат+у́р*а
субпідря́д суб+під/ря́д/
субпідря́дний суб+під/ря́д/н*ий
субпідря́дник суб+під/ря́д/н+ик
субсвітлови́й суб/світ/л+ов*и́й
субінспе́ктор суб/інспе́кт/ор

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.