СТВ — МОРФЕМІКА

ств — суфікс

Значення суфікса «ств»

Наслідок (продукт, результат) дії.
знайо́мство, незнайо́мство, прису́тствений, ре́мствуючи
Установа, державна структура, форма управління.
аге́нтство, ві́домство
Приклади слів із суфіксом «ств»

Слово Морфемна структура
аге́нтство /аге́нт/ств*о
адміралте́йство /адмірал/те́й+ств*о
англіка́нство /англ/ік+а́н+ств*о
асиміля́торство а/симіл/я́т+ор+ств*о
баловство́ /бал/ов+ств*о́
батькі́вство /бать/к+і́в+ств*о
безпопі́вство без/поп/і́в+ств*о
блюзні́рство /блюзн/і́р+ств*о
брате́рство /брат/е́р+ств*о
буя́нство /буj/а́н+ств*о
викона́вство ви/кон/а́+в+ств*о
вимага́тельство ви/маг/а́+тель+ств*о
висува́нство ви/су/ва́+н+ств*о
во́їнство /во́j/ін+ств*о
вольтер'я́нство /вольтер/'j+а́н+ств*о
ворожби́тство /ворож/б+и́т+ств*о
ві́домство /ві́д/ом+ств*о
візанті́йство /візант/і́й+ств*о
глита́йство /глит/а́й+ств*о
гноби́тельство /гноб/и́+тель+ств*о
грубія́нство /груб/іj+а́н+ств*о
гультя́йство /гуль/тя́й+ств*о
дворя́нство /двор/я́н+ств*о
декаде́нтство /декад/е́нт+ств*о
декаде́нтствуючий /декад/е́нт+ств+у+j+уч*ий
депута́тство /депут/а́т+ств*о
дикта́торство /дикт/а́т+ор+ств*о
дикта́торствувати /дикт/а́т+ор+ств+ува+ти
дити́нство /дит/и́н+ств*о
досто́їнство до/сто́j/ін+ств*о
духове́нство /дух/ове́н+ств*о
емігра́нтство е/мігр/а́нт+ств*о
епікуре́йство /епікур/е́й+ств*о
женихі́вство /жен/их+і́в+ств*о
зазна́йство за/зна́/й+ств*о
запро́данство за/про́да/н+ств*о
заробітча́нство за/роб/іт+ч+а́н+ств*о
зло́бствувати /зл/о́б+ств+ува+ти
злоби́тельство /зл/об+и́+тель+ств*о
зна́хурство /зна́х/ур+ств*о
знайо́мство /зна/й+о́м+ств*о
кантіа́нство /кант/іа́н+ств*о
капітуля́нтство /капітул/я́нт+ств*о
квітника́рство /квіт/ник+а́р+ств*о
колекціоне́рство /колекц/і+он+е́р+ств*о
колоніза́торство /колон/із+а́т+ор+ств*о
комісіоне́рство /комісі/он+е́р+ств*о
комісіоне́рствувати /комісі/он+е́р+ств+ува+ти
крикли́вство /крик/ли́в+ств*о
критика́нство /крит/ик+а́н+ств*о
критика́нствувати /крит/ик+а́н+ств+ува+ти
крута́рство /крут/а́р+ств*о
круті́йство /крут/і́й+ств*о
лаке́йствування /лаке́й/ств+ува+нн*я
лассалья́нство /лассаль/j+а́н+ств*о
лотрі́вство /лотр/і́в+ств*о
лука́вство /лук/а́в+ств*о
лялька́рство /ляль/к+а́р+ств*о
лібера́льствуючий /лібера́ль/ств+у+j+уч*ий
ліни́вство /лін/и́в+ств*о
лінтя́йство /лін/т+я́й+ств*о
літера́торствувати /літера́т/ор+ств+ува+ти
магнетизе́рство /магнет/из+е́р+ств*о
майора́тство /майор/а́т+ств*о
мале́ньство /мал/е́нь+ств*о
матери́нство /мат/ер+и́н+ств*о
мерзе́нство /мерз/е́н+ств*о
млина́рство /мл/ин+а́р+ств*о
моле́бство /мол/е́б+ств*о
моле́бствіє /мол/е́б+ств+іj*е
на́ймитство на́/йм/ит+ств*о
набоже́нство на/бож/е́н+ств*о
налива́йківство на/ли/ва́+й+к+ів+ств*о
наси́льствено на/си́ль/ств+ен+о
недба́льство не/дб/а́+ль+ств*о
недба́льствувати не/дб/а́+ль+ств+ува+ти
недоноси́тельство не+до/нос/и́+тель+ств*о
незнайо́мство не/зна/й+о́м+ств*о
непотре́бство не+по/тре́б/ств*о
німо́тствувати /нім/о́т+ств+ува+ти
опозиціоне́рство о/позиці/он+е́р+ств*о
опіку́нство о/пік/у́н+ств*о
опіку́нствувати о/пік/у́н+ств+ува+ти
п'я́нствувати /п'j/а́н+ств+ува+ти
па́нствовий /па́н/ств+ов*ий
па́стирство /па́с/т+ир+ств*о
паня́нство /пан/я́н+ств*о
парника́рство /пар/н+ик+а́р+ств*о
патріо́тствувати /патрі/о́т+ств+ува+ти
першенствува́ння /перш/ен+ств+ува́+нн*я
першенствува́ти /перш/ен+ств+ува́+ти
пи́сарство /пи́с/а+р+ств*о
письме́нство /пись/м+е́н+ств*о
поблаже́нствувати по/блаж/е́н+ств+ува+ти
побрати́мство по/брат/и́м+ств*о
повста́нство по+в/ста́/н+ств*о
покрови́тельство по/кров/и́тель+ств*о
поручи́тельство по/руч/и́+тель+ств*о
послухня́нство по/слух/н+я́н+ств*о
пото́мственний /пото́м/ств+енн*ий
практика́нтство /практ/ик+а́нт+ств*о
превосходи́тельство пре+вос/ход/и́+тель+ств*о
президе́нтствувати /презид/е́нт+ств+ува+ти
преосвяще́нство пре+о/свящ/е́н+ств*о
пресвітеріа́нство /пресвітер/і+а́н+ств*о
при́ятельство /при́я/тель+ств*о
прису́тствений при/су́т/ств+ен*ий
прису́тствіє при/су́т/ств+іj*е
проп'я́нствувати про/п'j/а́н+ств+ува+ти
просвітя́нство про/світ/я́н+ств*о
противе́нство /проти/в+е́н+ств*о
пі́длітство пі́д/літ/ств*о
ре́мствуючи /ре́м/ств+у+j+уч+и
резоне́рствувати /резон/е́р+ств+ува+ти
резоне́рствуючий /резон/е́р+ств+у+j+уч*ий
ренега́тствувати /ренег/а́т+ств+ува+ти
ренега́тствуючий /ренег/а́т+ств+у+j+уч*ий
репети́торство /репет/и́т+ор+ств*о
репети́торствувати /репет/и́т+ор+ств+ува+ти
риба́льство /риб/а́ль+ств*о
родичі́вство /род/ич+і́в+ств*о
розглаго́льствування роз/глаго́ль/ств+ува+нн*я
розглаго́льствувати роз/глаго́ль/ств+ува+ти
різьба́рство /різь/б+а́р+ств*о
різьбя́рство /різь/б+я́р+ств*о
секта́нтство /сект/а́нт+ств*о
сектя́рство /сект/я́р+ств*о
сибари́тство /сибари́т/ств*о
скита́льство /скит/а́+ль+ств*о
скупердя́йство /скуп/ерд+я́й+ств*о
со́тенство /со́т/ен+ств*о
сотникі́вство /сот/н+ик+і́в+ств*о
старці́вство /стар/ц+і́в+ств*о
старшинство́ /стар/ш+ин+ств*о́
суспі́льство су/спі́ль/ств*о
сіме́йствений /сіме́й/ств+ен*ий
сіме́йствечко /сіме́й/ств+ечк*о
сіме́йство /сіме́й/ств*о
сія́тельство /сіj/а́+тель+ств*о
та́їнство /та́j/і+н+ств*о
тесля́рство /тес/л+я́р+ств*о
уби́вство у/би́/в+ств*о
убра́нство у/бр/а́+н+ств*о
угодо́вство у/год/о́в+ств*о
ультрамонта́нство ультра/монт/а́н+ств*о
учні́вство /уч/н+і́в+ств*о
фа́кторство /фа́кт/ор+ств*о
фавори́тство /фавор/и́т+ств*о
фе́рмерство /фе́рм/ер+ств*о
фуражи́рство /фураж/и́р+ств*о
хвастовство́ /хваст/ов+ств*о́
христия́нство /христ/иj+а́н+ств*о
христия́нствуючий /христ/иj+а́н+ств+у+j+уч*ий
ца́рствено /ца́р/ств+ен+о
ца́рственість /ца́р/ств+ен+ість
ца́рство /ца́р/ств*о
ца́рствувати /ца́р/ств+ува+ти
ца́рствуючий /ца́р/ств+у+j+уч*ий
ца́рствіє /ца́р/ств+іj*е
ше́фствувати /ше́ф/ств+ува+ти
школя́рство /школ/я́р+ств*о
шпигу́нство /шпиг/у́н+ств*о
юде́йство /юд/е́й+ств*о
я́чество /я́/че+ств*о
єзуї́тство /єзу/j+і́т+ств*о
єзуї́тствувати /єзу/j+і́т+ств+ува+ти
імпера́торство /імпер/а́тор+ств*о
інтрига́нство /інтриг/а́н+ств*о


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.