СТАР — МОРФЕМІКА

стар — корінь

Приклади слів із коренем «стар»

Слово Морфемна структура
нестарі́ючий не/стар/і́+j+уч*ий
оста́ркуватий о/ста́р/к+уват*ий
передстаре́чий перед/стар/е́ч*ий
по-стара́тельському по-/стар/а́+тель+ськ+ому
по-старе́чому по-/стар/е́ч+ому
по-старови́нному по-/стар/ови́н+н+ому
по-старці́вському по-/стар/ц+і́в+ськ+ому
по-старча́чому по-/стар/ч+а́ч+ому
постаршинува́ти по/стар/ш+ин+ува́+ти
ста́рощі /ста́р/ощ*і
ста́рчити /ста́р/ч+и+ти
стара́нний /стар/а́+нн*ий
стара́нно /стар/а́+нн+о
стара́нність /стар/а́+нн+ість
стара́тель /стар/а́+тель
стара́тельський /стар/а́+тель+ськ*ий
старе́че /стар/е́ч+е
старе́чо /стар/е́ч+о
старе́чість /стар/е́ч+ість
стари́ня /стар/и́н*я
старига́н /стар/иг+а́н
старига́нь /стар/иг+а́нь
старовина́ /стар/овин*а́
старовли́вий /стар/ов+ли́в*ий
стару́шок /стар/у́ш+ок
старуше́нція /стар/уш+е́нціj*а
старцю́га /стар/ц+ю́г*а
старцюва́ння /стар/ц+юва́+нн*я
старці́вство /стар/ц+і́в+ств*о
старці́вський /стар/ц+і́в+ськ*ий
старши́на /стар/ш+и́н*а
старши́нський /стар/ш+и́н+ськ*ий
старшина́ /стар/ш+ин*а́
старшинство́ /стар/ш+ин+ств*о́
старшинува́ння /стар/ш+ин+ува́+нн*я
старшинува́ти /стар/ш+ин+ува́+ти
старшува́ння /стар/ш+ува́+нн*я
старшува́ти /стар/ш+ува́+ти
старі́йшина /стар/і́йш+ин*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.