СОН — МОРФЕМІКА

сон — корінь

Приклади слів із коренем «сон»

Слово Морфемна структура
асона́нс а/сон/а́нс
асона́нсовий а/сон/а́нс+ов*ий
безсо́нниця без/со́н/н+иц*я
дисона́нс ди/сон/а́нс
дисона́нсовий ди/сон/а́нс+ов*ий
дисонува́ти ди/сон/ува́+ти
підсо́нячний під/со́н/яч+н*ий
со́нце /со́н/ц*е
со́нцевий /со́н/ц+ев*ий
со́нях /со́н/ях
со́нячний /со́н/яч+н*ий
со́нячно /со́н/яч+н+о
со́нячність /со́н/яч+н+ість
со́няшний /со́н/яш+н*ий
со́няшник /со́н/яш+н+ик
со́няшниковий /со́н/яш+н+ик+ов*ий
со́няшниці /со́н/яш+н+иц*і
со́няшничок /со́н/яш+н+ич+ок
сонцеви́к /сон/ц+ев+и́к
соняхо́вий /сон/ях+о́в*ий
соняшничи́на /сон/яш+н+ич+и́н*а
соняшничи́ння /сон/яш+н+ич+и́нн*я
спросо́нку с+про/со́н/к+у
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.