СОЛ — МОРФЕМІКА

сол — корінь

Приклади слів із коренем «сол»

Слово Морфемна структура
досо́лювання до/со́л/юва+нн*я
несоло́ний не/сол/о́н*ий
посолонцюва́ти по/сол/он+ц+юва́+ти
посолоні́ти по/сол/он+і́+ти
со́лоно /со́л/он+о
соло́ний /сол/о́н*ий
соло́ність /сол/о́н+ість
соло́твина /сол/о́твин*а
солоне́нький /сол/он+е́ньк*ий
солоне́ць /сол/он+е́ць
солоне́чник /сол/он+е́ч+н+ик
солоне́чник /сол/он+е́ч+ник
солони́на /сол/он+и́н*а
солони́нка /сол/он+и́н+к*а
солони́ще /сол/он+и́щ*е
солонкува́тий /сол/он+к+ува́т*ий
солонкува́тість /сол/он+к+ува́т+ість
солонува́ти /сол/он+ува́+ти
солонува́тий /сол/он+ува́т*ий
солонува́тість /сол/он+ува́т+ість
солонце́вий /сол/он+ц+е́в*ий
солонцю́ючи /сол/он+ц+ю́+j+уч+и
солонцюва́ння /сол/он+ц+юва́+нн*я
солонцюва́ти /сол/он+ц+юва́+ти
солонцюва́тий /сол/он+ц+юва́т*ий
солонцюва́тість /сол/он+ц+юва́т+ість
солонча́к /сол/он+ч+а́к
солончако́вий /сол/он+ч+ак+о́в*ий
солончакува́тий /сол/он+ч+ак+ува́т*ий
соля́рій /сол/я́рій
соляриза́ція /сол/яр+иза́ціj*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.