СМІ — МОРФЕМІКА

смі — корінь

Приклади слів із коренем «смі»

Слово Морфемна структура
всміха́ючись в/смі/х+а́+j+уч+и+сь
всміхну́тися в/смі/х+ну́+ти+ся
засмія́вшись за/смі/j+а́+вш+и+сь
заусміха́тися за+у/смі/х+а́+ти+ся
насмі́шкувато на/смі́/ш+к+уват+о
насмі́шкуватість на/смі́/ш+к+уват+ість
насмі́шниця на/смі́/ш+ниц*я
насміха́ння на/смі/х+а́+нн*я
неусмі́шливий не+у/смі́/ш+лив*ий
о́сміх о́/смі/х
осмі́яний о/смі́/j+а+н*ий
осмія́ння о/смі/j+а́+нн*я
пере́смішки пере́/смі/ш+к*и
пере́смішок пере́/смі/ш+ок
пересмі́юючися пере/смі́/j+у+j+уч+и+ся
пересміши́ти пере/смі/ш+и́+ти
по́смішечка по́/смі/ш+еч+к*а
попосмія́тися по+по/смі/j+а́+ти+ся
посмі́шечка по/смі́/ш+еч+к*а
посмі́шище по/смі́/ш+ищ*е
посмі́шкувати по/смі́/ш+к+ува+ти
посміха́тися по/смі/х+а́+ти+ся
посміхну́вшись по/смі/х+ну́+вш+и+сь
посміхо́висько по/смі/х+о́в+иськ*о
посміхо́вище по/смі/х+о́в+ищ*е
посмішко́вувати по/смі/ш+к+о́в+ува+ти
посмішко́вуватися по/смі/ш+к+о́в+ува+ти+ся
посмішкува́тися по/смі/ш+к+ува́+ти+ся
посміюючись по/смі/j+у+j+уч+и+сь
просмі́шка про/смі́/ш+к*а
смі́шечки /смі́/ш+еч+к*и
смі́шки /смі́/ш+к*и
смі́шно /смі́/ш+н+о
смі́шність /смі́/ш+н+ість
сміха́ /смі/х+а́
сміхо́вина́ /смі/х+о́в+ин*а́
сміхо́висько /смі/х+о́в+иськ*о
сміхо́вище /смі/х+о́в+ищ*е
сміхова́нець /смі/х+ов+а́н+ець
сміхови́й /смі/х+ов*и́й
сміхови́нка /смі/х+ов+и́н+к*а
сміхови́нний /смі/х+ов+и́н+н*ий
сміхови́нно /смі/х+ов+и́н+н+о
сміхови́нність /смі/х+ов+и́н+н+ість
сміхота́ /смі/х+от*а́
сміхоти́нка /смі/х+от+и́нк*а
сміхотли́вий /смі/х+от+ли́в*ий
сміхотли́во /смі/х+от+ли́в+о
сміхотли́вість /смі/х+от+ли́в+ість
сміхотня́ /смі/х+от+н*я́
сміхоту́н /смі/х+от+у́н
сміхоту́ха /смі/х+от+у́х*а
сміху́н /смі/х+у́н
сміху́нка /смі/х+у́н+к*а
сміши́нка /смі/ш+и́нк*а
смішко́ /смі/ш+к*о́
смішко́м /смі/ш+к*о́м
смішкува́тий /смі/ш+к+ува́т*ий
смішли́вий /смі/ш+ли́в*ий
смішли́во /смі/ш+ли́в+о
смішли́вість /смі/ш+ли́в+ість
смішнува́тий /смі/ш+н+ува́т*ий
смішнува́то /смі/ш+н+ува́т+о
смішо́к /смі/ш+о́к
смію́н /смі/j+у́н
смію́нка /смі/j+у́н+к*а
смію́ха /смі/j+у́х*а
усмі́хнений у/смі́/х+н+ен*ий
усмі́хнено у/смі́/х+н+ен+о
усмі́хнутий у/смі́/х+ну+т*ий
усмі́шкуватий у/смі́/ш+к+уват*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.