СИН — МОРФЕМІКА

син — префікс

Приклади слів із префіксом «син»

Слово Морфемна структура
асинхро́нний а+син/хро́н/н*ий
гіперсинхро́нний гіпер+син/хро́н/н*ий
гіперсинхро́нність гіпер+син/хро́н/н+ість
десинхроніза́ція де+син/хрон/із+а́ц+іj*а
синдактилі́я син/дактил/і́j*а
синкліно́рій син/клін/о́рій
синхроні́чно син/хрон/і́чн+о
синхроні́чність син/хрон/і́чн+ість
синхронізаці́йний син/хрон/із+ац+і́й+н*ий
синхронізо́ваний син/хрон/із+о́ва+н*ий
синхронізува́ти син/хрон/із+ува́+ти
синхронізува́тися син/хрон/із+ува́+ти+ся

син — корінь

Приклади слів із коренем «син»

Слово Морфемна структура
обпасинкува́ти об+па/син/к+ува́+ти
па́синків па́/син/к+ів
пасинкува́ння па/син/к+ува́+нн*я
по-сино́вньому по-/син/о́внь+ому
по-сині́вському по-/син/і́в+ськ+ому
про́синець про́/син/ець
пропасинкува́ти про+па/син/к+ува́+ти
си́нятина /си́н/ятин*а
сина́ш /син/а́ш
сина́шко /син/а́ш+к*о
сине́ць /син/е́ць
сино́вній /син/о́вн*ій
синю́ха /син/ю́х*а
синю́шність /син/ю́ш+н+ість
синюва́тий /син/юва́т*ий
синюва́то /син/юва́т+о
синюва́тість /син/юва́т+ість
синюхо́ві /син/юх+о́в*і
синя́тка /син/я́тк*а
сині́тка /син/і́тк*а
сині́ючий /син/і́j+уч*ий
сині́ючий /син/і́+j+уч*ий
усинови́тель у/син/ов+и́+тель
усинови́телька у/син/ов+и́+тель+к*а
усиновля́ти у/син/овл+я́+ти

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.