СИМ — МОРФЕМІКА

сим — префікс

Приклади слів із префіксом «сим»

Слово Морфемна структура
несимпати́чний не+сим/пат/и́чн*ий
парасимпати́чний пара+сим/пат/и́чн*ий
симбіо́нти сим/біо́/нт*и
симбіоти́чно сим/біо/т+и́чн+о
симпа́тини сим/па́т/ин*и
симпати́чний сим/пат/и́чн*ий
симпатизува́ти сим/пат/из+ува́+ти
симпатя́га сим/пат/я́г*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.