СЕРЕД — МОРФЕМІКА

середи́ — /серед/и́

серед — корінь.
и — суфікс.

серед — корінь

Приклади слів із коренем «серед»

Слово Морфемна структура
досере́дини до/сере́д/ин*и
насере́дині на/сере́д/ин*і
опосере́днювати о+по/сере́д/н+юва+ти
опосередко́вано о+по/серед/к+о́ва+н+о
опосередко́вуючий о+по/серед/к+о́в+у+j+уч*ий
опосередкува́ти о+по/серед/к+ува́+ти
середи́ /серед/и́
середня́цтво /серед/н+я́ц+тв*о
середня́чка /серед/н+я́ч+к*а
середнячо́к /серед/н+яч+о́к
середу́льший /серед/у́льш*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.