СВЯТ — МОРФЕМІКА

свят — корінь

Приклади слів із коренем «свят»

Слово Морфемна структура
по-свя́то́чному по-/свя́т/о́ч+н+ому
святе́нник /свят/е́нн+ик
святе́нництво /свят/е́нн+иц+тв*о
святе́нницький /свят/е́нн+иць+к*ий
святе́нниця /свят/е́нн+иц*я
святе́нський /свят/е́н+ськ*ий
святе́шний /свят/е́ш+н*ий
святе́шно /свят/е́ш+н+о
святи́ня /свят/и́н*я
святи́тельський /свят/и́+тель+ськ*ий
святкува́ння /свят/к+ува́+нн*я
свято́чно /свят/о́ч+н+о
свято́чність /свят/о́ч+н+ість
свято́ша /свят/о́ш*а
святобли́во /свят/об+ли́в+о
святобли́вість /свят/об+ли́в+ість


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.