СВА — МОРФЕМІКА

сва — корінь

Приклади слів із коренем «сва»

Слово Морфемна структура
сва́ха /сва́/х*а
сва́шенька /сва́/ш+еньк*а
сва́шечка /сва́/ш+еч+к*а
сва́шин /сва́/ш+ин
сва́шка /сва́/ш+к*а
свашкува́ння /сва/ш+к+ува́+нн*я
свашкува́ти /сва/ш+к+ува́+ти


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.