САД — МОРФЕМІКА

сад — корінь

Приклади слів із коренем «сад»

Слово Морфемна структура
безпереса́дочний без+пере/са́д/оч+н*ий
всадови́ти в/сад/ов+и́+ти
передпоса́дковий перед+по/са́д/к+ов*ий
передсадивни́й перед/сад/и+в+н*и́й
посадови́вши по/сад/ов+и́+вш+и
присади́бний при/сад/и́+б+н*ий
сади́ба /сад/и́+б*а
сади́бка /сад/и́+б+к*а
сади́бний /сад/и́+б+н*ий
садисти́чно /сад/ист+и́чн+о
садо́влячи /сад/о́вл+яч+и
садовина́ /сад/ов+ин*а́
саді́бня /сад/і́бн*я
садівни́чити /сад/ів+ни́ч+и+ти
садівникува́ти /сад/ів+ник+ува́+ти


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.