РЯД — МОРФЕМІКА

ряд — корінь

Приклади слів із коренем «ряд»

Слово Морфемна структура
впоря́дницький в+по/ря́д/н+иць+к*ий
впорядко́вання в+по/ряд/к+о́ва+нн*я
зна́ряд з+на́/ряд/
невпорядко́ваний не+в+по/ряд/к+о́ва+н*ий
невпорядко́ваність не+в+по/ряд/к+о́ва+н+ість
нерозпоря́дливий не+роз+по/ря́д/лив*ий
нерозпоря́дливість не+роз+по/ря́д/лив+ість
поря́дочок по/ря́д/оч+ок
порядко́вий по/ряд/к+о́в*ий
підпорядко́ваний під+по/ряд/к+о́ва+н*ий
підпорядкува́тися під+по/ряд/к+ува́+ти+ся
рознаря́дка роз+на/ря́д/к*а
розпоря́дчий роз+по/ря́д/ч*ий
розпоря́дчик роз+по/ря́д/чик
розпоря́дчиця роз+по/ря́д/чиц*я
ряде́нце /ряд/е́н+ц*е
рядни́на /ряд/н+и́н*а
рядни́нка /ряд/н+и́н+к*а
рядни́нний /ряд/н+и́н+н*ий
рядни́ночка /ряд/н+и́н+оч+к*а
рядо́вич /ряд/о́в+ич
рядо́чком /ряд/о́ч+к*ом
рядю́жка /ряд/ю́ж+к*а
субпідря́д суб+під/ря́д/
субпідря́дний суб+під/ря́д/н*ий
субпідря́дник суб+під/ря́д/н+ик
супідря́дний су+під/ря́д/н*ий
супідря́дність су+під/ря́д/н+ість
упоря́дницький у+по/ря́д/ниць+к*ий
упорядко́ваність у+по/ряд/к+о́ва+н+ість
упорядко́вувати у+по/ряд/к+о́в+ува+ти
упорядко́вуватися у+по/ряд/к+о́в+ува+ти+ся


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.