РУЙ — МОРФЕМІКА

руй — корінь

Приклади слів із коренем «руй»

Слово Морфемна структура
доруйно́вувати до/руй/н+о́в+ува+ти
зруйно́ваність з/руй/н+о́ва+н+ість
зруйно́вний з/руй/н+о́в+н*ий
зруйно́вність з/руй/н+о́в+н+ість
зруйнува́ти з/руй/н+ува́+ти
зруйнува́тися з/руй/н+ува́+ти+ся
недоруйно́ваний не+до/руй/н+о́ва+н*ий
незруйно́ваність не+з/руй/н+о́ва+н+ість
позруйно́вувати по+з/руй/н+о́в+ува+ти
розруйно́ваний роз/руй/н+о́ва+н*ий
руйна́цький /руй/н+а́ць+к*ий
руйна́ція /руй/н+а́ц+іj*а
руйно́вище /руй/н+о́в+ищ*е
руйну́ючи /руй/н+у́+j+уч+и
руйну́ючий /руй/н+у́+j+уч*ий
руйнува́льний /руй/н+ува́+льн*ий
руйнува́льність /руй/н+ува́+льн+ість
руйнува́ння /руй/н+ува́+нн*я
руйнува́ти /руй/н+ува́+ти
руйнува́тися /руй/н+ува́+ти+ся
руйні́вно /руй/н+і́в+н+о
руйні́вність /руй/н+і́в+н+ість
руйнівни́й /руй/н+ів+н*и́й
руйнівни́ця /руй/н+ів+н+и́ц*я
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.