РОС — МОРФЕМІКА

рос — корінь

Приклади слів із коренем «рос»

Слово Морфемна структура
доро́сліший до/ро́с/л+іш*ий
за́рослі за́/рос/л*і
непроро́слий не+про/ро́с/л*ий
па́росль па́/рос/ль
по-доро́слому по+-до/ро́с/л+ому
по-росі́йському по-/рос/і́й+ськ+ому
по́росль по́/рос/ль
подорослі́ти по+до/рос/л+і́+ти
подорослі́шати по+до/рос/л+і́ш+а+ти
пороси́нець по/рос/и́н+ець
поросле́вий по/рос/л+е́в*ий
роси́чковий /рос/и́ч+к+ов*ий
росла́вий /рос/л+а́в*ий
росли́на /рос/л+и́н*а
росли́нництво /рос/л+и́н+н+иц+тв*о
росли́нницький /рос/л+и́н+н+иць+к*ий
росли́нність /рос/л+и́н+н+ість
рости́нний /рос/т+и́н+н*ий
рости́нність /рос/т+и́н+н+ість
ростови́тий /рос/т+ови́т*ий
росту́чий /рос/т+у́ч*ий
росту́щий /рос/т+у́щ*ий
росянко́вий /рос/ян+к+о́в*ий
росія́ночка /рос/іj+а́н+оч+к*а
росіяні́зм /рос/іj+ан+і́зм


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.