РОЗ — МОРФЕМІКА

роз — префікс

Приклади слів із префіксом «роз»

Слово Морфемна структура
безрозді́льний без+роз/ді́ль/н*ий
безрозді́льно без+роз/ді́ль/н+о
безрозді́льність без+роз/ді́ль/н+ість
врозби́вку в+роз/би́/в+к*у
контрро́звідка контр+ро́з/від/к*а
наро́здріб на+ро́з/дріб/
нароздава́ти на+роз/да/ва́+ти
нарозповіда́ти на+роз+по/від/а́+ти
небезрозсу́дний не+без+роз/су́д/н*ий
недоро́звиток недо+ро́з/ви/т+ок
недорозви́нений недо+роз/ви́/н+ен*ий
недорозви́неність недо+роз/ви́/н+ен+ість
недорозвива́тися недо+роз/ви/ва́+ти+ся
нерозбери́ха не+роз/бер/и́х*а
нерозбі́рливий не+роз/бі́р/лив*ий
нерозбі́рливо не+роз/бі́р/лив+о
нерозве́дений не+роз/ве́д/ен*ий
нерозви́неність не+роз/ви́/н+ен+ість
нерозга́даність не+роз/га́д/а+н+ість
нерозді́льно не+роз/ді́ль/н+о
нерозпоря́дливий не+роз+по/ря́д/лив*ий
нерозпоря́дливість не+роз+по/ря́д/лив+ість
нерозпоча́тий не+роз+по/ча́/т*ий
нерозпі́знаний не+роз+пі́/зна/н*ий
нерозсі́дланий не+роз/сі́д/л+а+н*ий
перерозви́неність пере+роз/ви́/н+ен+ість
перерозви́нутий пере+роз/ви́/ну+т*ий
перерозвива́ти пере+роз/ви/ва́+ти
перерозпо́діл пере+роз+по́/діл/
перерозподі́лений пере+роз+по/ді́л/ен*ий
перерозподіли́ти пере+роз+по/діл/и́+ти
по-розбі́йницьки по+-роз/бі́й/ниць+к+и
по-розбі́йницьки по+-роз/бі́й/н+иць+к+и
по-розбі́йницькому по+-роз/бі́й/н+иць+к+ому
попорозка́зувати по+по+роз/ка́з/ува+ти
порозбі́йницьки по+роз/бі́й/н+иць+к+и
порозвору́шувати по+роз+во/ру́ш/ува+ти
пороздму́хувати по+роз/дму́/х+ува+ти
пороззува́тися по+роз/зу/ва́+ти+ся
пороззявля́вши по+роз/зявл/я́+вш+и
порозкри́ваний по+роз/кри́/ва+н*ий
порозповіда́ти по+роз+по/від/а́+ти
порозсі́длувати по+роз/сі́д/л+ува+ти
порозсі́юватися по+роз/сі́/j+ува+ти+ся
порозтри́нькати по+роз/три́нь/к+а+ти
порозтя́ганий по+роз/тя́г/а+н*ий
підро́зділ під+ро́з/діл/
підрозділи́ти під+роз/діл/и́+ти
ро́збір ро́з/бір/
ро́звальні ро́з/валь/н*і
ро́звиток ро́з/ви/т+ок
ро́зспів ро́з+с/пі/в
розбли́скатися роз/бли́ск/а+ти+ся
розбо́вканий роз/бо́в/к+а+н*ий
розбри́зкуючи роз/бри́зк/у+j+уч+и
розбудо́вуючись роз/буд/о́в+у+j+уч+и+сь
розбуркоті́тися роз/бур/к+от+і́+ти+ся
розбі́йничий роз/бі́й/н+ич*ий
розбі́рливий роз/бі́р/лив*ий
розбі́рливо роз/бі́р/лив+о
розвальцьо́вування роз/валь/ць+о́в+ува+нн*я
розводя́щий роз/вод/я́щ*ий
розвору́шений роз+во/ру́ш/ен*ий
розвору́шення роз+во/ру́ш/енн*я
розворуши́ти роз+во/руш/и́+ти
розвінча́ння роз/він/ч+а́+нн*я
розгари́катися роз/гар/и́+к+а+ти+ся
розглаго́льствування роз/глаго́ль/ств+ува+нн*я
розглаго́льствувати роз/глаго́ль/ств+ува+ти
розгопцюва́тися роз/гоп/ц+юва́+ти+ся
розгультя́їтися роз/гуль/тя́j+і+ти+ся
розгультя́їтися роз/гуль/т+я́j+і+ти+ся
розгуркота́тися роз/гур/к+от+а́+ти+ся
розгуркоті́тися роз/гур/к+от+і́+ти+ся
роздво́єний роз/дв/о́j+ен*ий
роздво́єння роз/дв/о́j+енн*я
роздво́єно роз/дв/о́j+ен+о
роздво́єність роз/дв/о́j+ен+ість
роздму́ханий роз/дму́/х+а+н*ий
роздму́хуваний роз/дму́/х+ува+н*ий
роздму́хування роз/дму́/х+ува+нн*я
роздму́хуватися роз/дму́/х+ува+ти+ся
роздобу́тий роз+до/бу́/т*ий
роздобу́ток роз+до/бу́/т+ок
роздобува́ти роз+до/бу/ва́+ти
роздратува́вшись роз/драт/ува́+вш+и+сь
роздрі́бненість роз/дрі́б/н+ен+ість
роздрі́бнюваність роз/дрі́б/н+юва+н+ість
роздрі́бнювачка роз/дрі́б/н+юва+ч+к*а
роздува́льний роз/ду/ва́+льн*ий
роздяга́ючись роз/дяг/а́+j+уч+и+сь
розді́лювальний роз/ді́л/юва+ль+н*ий
роздійма́ти роз+ді/йм/а́+ти
розжа́лобити роз/жа́л/об+и+ти
розжа́лобитися роз/жа́л/об+и+ти+ся
розжа́лоблений роз/жа́л/обл+ен*ий
розжа́лоблювати роз/жа́л/обл+юва+ти
роззнайо́млюватися роз/зна/й+о́мл+юва+ти+ся
розквокта́тися роз/квок/т+а́+ти+ся
розки́слення роз/ки́с/л+енн*я
розклада́чка роз/клад/а́+чк*а
розклеко́таний роз/клек/о́т+а+н*ий
розкритико́ваний роз/крит/ик+о́ва+н*ий
розкритико́вувати роз/крит/ик+о́в+ува+ти
розкріпа́чення роз/кріп/а́ч+енн*я
розкріпа́читися роз/кріп/а́ч+и+ти+ся
розкріпа́чування роз/кріп/а́ч+ува+нн*я
розкучеря́влений роз/кучер/я́вл+ен*ий
розла́днаність роз/ла́д/н+а+н+ість
розледа́щитися роз/лед/а́щ+и+ти+ся
розліта́йка роз/літ/а́+й+к*а
розмаркіро́ваний роз/марк/ір+о́ва+н*ий
розмаї́тий роз/маj/і́т*ий
розмаї́тити роз/маj/і́т+и+ти
розмаї́то роз/маj/і́т+о
розмаї́тість роз/маj/і́т+ість
розмежо́вування роз/меж/о́в+ува+нн*я
розмино́вка роз/мин/о́вк*а
розмо́вини роз/мо́в/ин*и
рознаря́дка роз+на/ря́д/к*а
рознеду́жатися роз+не/ду́ж/а+ти+ся
розосере́джений роз+о/сере́дж/ен*ий
розосере́дженість роз+о/сере́дж/ен+ість
розосере́джувати роз+о/сере́дж/ува+ти
розосере́джуючись роз+о/сере́дж/у+j+уч+и+сь
розпалахкоті́лий роз/палах/к+от+і́+л*ий
розпано́шитися роз/пан/о́ш+и+ти+ся
розпащекува́тися роз/пащ/ек+ува́+ти+ся
розпи́вочний роз/пи́/в+оч+н*ий
розпи́вочно роз/пи́/в+оч+н+о
розпли́вчастість роз/пли́/в+част+ість
розпли́вчатий роз/пли́/в+чат*ий
розпли́вчато роз/пли́/в+чат+о
розпли́вчатість роз/пли́/в+чат+ість
розплі́дник роз/плі́д/ник
розпови́тий роз+по/ви́/т*ий
розповива́ти роз+по/ви/ва́+ти
розповсю́джений роз+по+в/сю́дж/ен*ий
розповсю́дження роз+по+в/сю́дж/енн*я
розповсю́джування роз+по+в/сю́дж/ува+нн*я
розповсю́джувати роз+по+в/сю́дж/ува+ти
розповсю́джувач роз+по+в/сю́дж/ува+ч
розповсю́джувачка роз+по+в/сю́дж/ува+ч+к*а
розповсю́дити роз+по+в/сю́д/и+ти
розповсю́дник роз+по+в/сю́д/ник
розповсю́дниця роз+по+в/сю́д/ниц*я
розпові́вши роз+по/ві́/вш+и
розповіда́ння роз+по/від/а́+нн*я
розповідни́й роз+по/від/н*и́й
розпоря́дчий роз+по/ря́д/ч*ий
розпоря́дчик роз+по/ря́д/чик
розпоря́дчиця роз+по/ря́д/чиц*я
розпрокля́тий роз+про/кля́/т*ий
розпрочуде́сний роз+про/чуд/е́с+н*ий
розпу́сничати роз/пу́с/н+ич+а+ти
розпізна́ваний роз+пі/зна́/ва+н*ий
розпізна́ння роз+пі/зна́/нн*я
розпізнава́льний роз+пі/зна/ва́+льн*ий
розпізнава́ння роз+пі/зна/ва́+нн*я
розпізнава́ти роз+пі/зна/ва́+ти
розрахо́вувачка роз/рах/о́в+ува+ч+к*а
розрисува́ння роз/рис/ува́+нн*я
розруйно́ваний роз/руй/н+о́ва+н*ий
розрю́мсатися роз/рю́м/с+а+ти+ся
розрі́знено роз/рі́зн/ен+о
розселя́нювання роз/сел/я́н+юва+нн*я
розси́пищний роз/си́п/ищ+н*ий
розскавулі́тися роз/скаву/л+і́+ти+ся
розспі́ваний роз+с/пі́/ва+н*ий
розспіва́ти роз+с/пі/ва́+ти
розсі́длуваний роз/сі́д/л+ува+н*ий
розсі́длуватися роз/сі́д/л+ува+ти+ся
розсі́яно роз/сі́/j+а+н+о
розсі́яність роз/сі́/j+а+н+ість
розсідла́тися роз/сід/л+а́+ти+ся
розсійни́к роз/сі/й+ни́к
розтлі́нний роз/тл/і́+нн*ий
розтліва́ння роз/тл/і+ва́+нн*я
розтовкма́чений роз/товк/ма́ч+ен*ий
розтовкма́чений роз/товкм/а́ч+ен*ий
розтри́нькання роз/три́нь/к+а+нн*я
розтри́нькувач роз/три́нь/к+ува+ч
розтри́нькувачка роз/три́нь/к+ува+ч+к*а
розтя́гнуто роз/тя́г/ну+т+о
розукру́пнений роз+у/кру́п/н+ен*ий
розукру́пнення роз+у/кру́п/н+енн*я
розукрупни́ти роз+у/круп/н+и́+ти
розцокота́тися роз/цок/от+а́+ти+ся
розчетвертува́ти роз/четв/ер+т+ува́+ти
розчу́лено роз/чу́/л+ен+о
розчуде́сний роз/чуд/е́с+н*ий
розшалені́ти роз/шал/ен+і́+ти
розшахраюва́тися роз/шахр/аj+ува́+ти+ся
розшпурля́ти роз/шпур/л+я́+ти
розшуга́кати роз/шуг/а́+к+а+ти
співрозмо́вець спів+роз/мо́в/ець
ультрарозрі́джений ультра+роз/рі́дж/ен*ий
урозби́вку у+роз/би́/в+к*у

роз — корінь

Приклади слів із коренем «роз»

Слово Морфемна структура
роза́рій /роз/а́рій


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.