РОД — МОРФЕМІКА

род — корінь

Приклади слів із коренем «род»

Слово Морфемна структура
звиродні́лий з+ви/род/н+і́+л*ий
звиродні́лість з+ви/род/н+і́+л+ість
звиродні́ння з+ви/род/н+і́+нн*я
звиродні́ти з+ви/род/н+і́+ти
найвродли́віший най+в/род/ли́в+іш*ий
неродю́чість не/род/ю́ч+ість
оброди́нитися об/род/и́н+и+ти+ся
по-родичі́вському по-/род/ич+і́в+ськ+ому
породи́нно по/род/и́н+н+о
породи́чений по/род/и́ч+ен*ий
породича́ти по/род/ич+а́+ти
породі́лля по/род/і́лл*я
породі́льний по/род/і́ль+н*ий
ро́диво /ро́д/и+в*о
ро́димка /ро́д/им+к*а
ро́дичі /ро́д/ич*і
ро́дичів /ро́д/ич+ів
роди́мчик /род/и́м+ч+ик
роди́нонька /род/и́н+оньк*а
роди́телі /род/и́+тел*і
родича́ння /род/ич+а́+нн*я
родича́тися /род/ич+а́+ти+ся
родичі́вство /род/ич+і́в+ств*о
родичі́вський /род/ич+і́в+ськ*ий
родю́чість /род/ю́ч+ість
роді́льня /род/і́льн*я
уродли́виця у/род/ли́в+иц*я
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.