РИБ — МОРФЕМІКА

риб — корінь

Приклади слів із коренем «риб»

Слово Морфемна структура
прориба́лити про/риб/а́л+и+ти
ри́бник /ри́б/н+ик
риба́лення /риб/а́л+енн*я
риба́лити /риб/а́л+и+ти
риба́лка /риб/а́л+к*а
риба́лонька /риб/а́л+оньк*а
риба́лочка /риб/а́л+оч+к*а
риба́лчин /риб/а́л+ч+ин
риба́лчити /риб/а́л+ч+и+ти
риба́лчиха /риб/а́л+ч+их*а
риба́льство /риб/а́ль+ств*о
риба́льський /риб/а́ль+ськ*ий
риба́ха /риб/а́х*а
риба́чиха /риб/а́ч+их*а
рибчи́нка /риб/ч+и́н+к*а
рибчи́нонька /риб/ч+и́н+оньк*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.