РАН — МОРФЕМІКА

ран — корінь

Приклади слів із коренем «ран»

Слово Морфемна структура
вра́нішній в/ра́н/іш+н*ій
заране́нько за/ран/е́ньк+о
зра́ночку з/ра́н/оч+к*у
найрані́ше най/ран/і́ш+е
по-ра́нішньому по-/ра́н/іш+нь+ому
ра́нком /ра́н/к*ом
ра́ння /ра́н/н*я
ранкува́ти /ран/к+ува́+ти

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.