ПІД — МОРФЕМІКА

під — префікс

Приклади слів із префіксом «під»

Слово Морфемна структура
безпідста́вний без+під/ста́в/н*ий
безпідста́вно без+під/ста́в/н+о
безпідста́вність без+під/ста́в/н+ість
впідбі́р в+під/бі́р/
напідпи́тку на+під/пи́/т+к+у
небезпідста́вний не+без+під/ста́в/н*ий
небезпідста́вно не+без+під/ста́в/н+о
небезпідста́вність не+без+під/ста́в/н+ість
непідві́домчий не+під/ві́д/ом+ч*ий
непідгото́ваний не+під/гото́в/а+н*ий
непідгото́вленість не+під/гото́вл/ен+ість
непідда́тливість не+під/да́/т+лив+ість
непідку́пно не+під/ку́п/н+о
опідзо́лений о+під/зо́л/ен*ий
опідзо́леність о+під/зо́л/ен+ість
опідзо́литися о+під/зо́л/и+ти+ся
перепідгото́вка пере+під/гото́в/к*а
перепідгото́влений пере+під/гото́вл/ен*ий
перепідготовля́ти пере+під/готовл/я́+ти
попідби́ваний по+під/би́/ва+н*ий
попідбива́тися по+під/би/ва́+ти+ся
попідво́дний по+під/во́д/н*ий
попідві́ко́нню по+під/ві́ко́нн/*ю
попідгі́р'ю по+під/гі́р/'j*у
попідплива́ти по+під/пли/ва́+ти
попідти́нню по+під/ти́нн/ю
пі́дбігцем пі́д/біг/ц+ем
пі́ддубень пі́д/дуб/ень
пі́длітство пі́д/літ/ств*о
підбадьо́рюючи під/бадьо́р/ю+j+уч+и
підблю́дний під/блю́д/н*ий
підбо́рканий під/бо́рк/а+н*ий
підбі́люватися під/бі́л/юва+ти+ся
підбі́лювач під/бі́л/юва+ч
підвечі́р'я під/вечі́р/'j*а
підвечі́рок під/вечі́р/ок
підви́вих під+ви́/вих/
підви́пити під+ви́/пи/ти
підво́дячись під/во́д/яч+и+сь
підвору́шений під+во/ру́ш/ен*ий
підвору́шення під+во/ру́ш/енн*я
підвору́шити під+во/ру́ш/и+ти
підворуши́ти під+во/руш/и́+ти
підві́дділ під+ві́д/діл/
підві́домчий під/ві́д/ом+ч*ий
підві́домчість під/ві́д/ом+ч+ість
підві́й під/ві́/й
підгляда́ч під/гляд/а́+ч
підголо́сник під/голо́с/ник
підголі́в'я під/голі́в/'j*а
підгоро́дній під/горо́д/н*ій
підгоря́нин під/гор/я́н+ин
підда́тливо під/да́/т+лив+о
піддавки́ під/да/в+к*и́
підде́ржуючий під/де́рж/у+j+уч*ий
піддира́льник під/дир/а́+льн+ик
піддо́глядний під+до́/гляд/н*ий
піддоміна́нта під/домін/а́нт*а
піддра́знювати під/дра́з/н+юва+ти
піддува́льний під/ду/ва́+ль+н*ий
піджи́влювальний під/жи́/вл+юва+льн*ий
піджи́влюватися під/жи́/вл+юва+ти+ся
піджи́влювач під/жи́/вл+юва+ч
піджива́ти під/жи/в+а́+ти
піджива́тися під/жи/в+а́+ти+ся
підзаголо́вний під+за/голо́в/н*ий
підзаголо́вок під+за/голо́в/ок
підзапра́витися під+за/пра́в/и+ти+ся
підзмі́на під+з/мі́н/*а
підзмі́нний під+з/мі́н/н*ий
підкорене́вий під/корен/е́в*ий
підкори́шник під/кор/и́шн+ик
підківчи́на під/ків/ч+и́н*а
підльодовико́вий під/льод/ов+ик+о́в*ий
підмальо́вок під/маль/о́в+ок
підмо́стки під/мо́ст/к*и
підму́р'я під/му́р/'j*а
підмурі́вка під/мур/і́в+к*а
підмурі́вок під/мур/і́в+ок
підна́глядний під+на́/гляд/н*ий
підна́глядність під+на́/гляд/н+ість
підна́питком під+на́/пи/т+к*ом
підна́питком під+на́/пи/т+к+ом
піднайма́ти під+на/йм/а́+ти
піднайня́тий під+на/йня́/т*ий
піднебе́сся під/неб/е́сс*я
підневі́льний під+не/ві́ль/н*ий
підневі́льність під+не/ві́ль/н+ість
піднепада́ти під+не/пад/а́+ти
підночі́вля під/ноч/і́в+л*я
підопі́чний під+о/пі́ч/н*ий
підосно́ва під+о/сно́в/*а
підохо́тити під+о/хо́т/и+ти
підохо́тливо під+о/хо́т/лив+о
підохо́чений під+о/хо́ч/ен*ий
підохо́чувально під+о/хо́ч/ува+льн+о
підпарубча́к під/паруб/ч+а́к
підпи́сар під/пи́с/а+р
підпли́влий під/пли́/в+л*ий
підпокри́вний під+по/кри́/в+н*ий
підполко́вницький під/полк/о́в+ниць+к*ий
підпома́гач під+по/ма́г/а+ч
підпомага́ти під+по/маг/а́+ти
підпонома́рій під/поном/а́р+ій
підпорядко́ваний під+по/ряд/к+о́ва+н*ий
підпорядкува́тися під+по/ряд/к+ува́+ти+ся
підпу́шувальний під/пу́ш/ува+льн*ий
підпірна́ти під+пі/рн/а́+ти
підпірну́ти під+пі/р/ну́+ти
підро́зділ під+ро́з/діл/
підрозділи́ти під+роз/діл/и́+ти
підсакі́вка під/сак/і́вк*а
підсвідо́мий під+с/від/о́м*ий
підсвідо́мо під+с/від/о́м+о
підсвідо́мість під+с/від/о́м+ість
підси́лювач під/си́л/юва+ч
підсипа́льниця під/сип/а́+льниц*я
підскля́нник під/скл/я́н+ник
підсковзну́тися під+с/ковз/ну́+ти+ся
підсо́нячний під/со́н/яч+н*ий
підспі́вувати під+с/пі́/в+ува+ти
підспі́вуючи під+с/пі́/в+у+j+уч+и
підсусі́джуватися під+су/сі́дж/ува+ти+ся
підсусі́док під+су/сі́д/ок
підсуту́жне під+су/ту́ж/н+е
підсіде́льник під/сід/е́ль+н+ик
підта́лина під/та́/л+ин*а
підтя́жечка під/тя́ж/еч+к*а
підупа́д під+у/па́д/
підупа́лий під+у/па́/л*ий
підупада́ти під+у/пад/а́+ти
підходя́ще під/ход/я́щ+е
підшива́йло під/ши/ва́+й+л*о
підшкі́р'я під/шкі́р/'j*а
підшта́ники під/шта́н/ик*и
підшта́нички під/шта́н/ич+к*и
спопідло́б'я с+по+під/ло́б'j/а
спідру́чно с+під/ру́ч/н+о
субпідря́д суб+під/ря́д/
субпідря́дний суб+під/ря́д/н*ий
субпідря́дник суб+під/ря́д/н+ик
супідря́дний су+під/ря́д/н*ий
супідря́дність су+під/ря́д/н+ість
упідле́глений у+під/ле́г/л+ен*ий
упідле́глення у+під/ле́г/л+енн*я
упідле́глити у+під/ле́г/л+и+ти

під — корінь

Приклади слів із коренем «під»

Слово Морфемна структура
спідни́чник с/під/ни́ч+н+ик
спідни́чниця с/під/ни́ч+н+иц*я
спіднича́ний с/під/нич+а́н*ий
спідничи́на с/під/нич+и́н*а
спідничи́нка с/під/нич+и́н+к*а
спідня́к с/під/н+я́к
спіду́шка с/під/у́шк*а

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.