ПІ — МОРФЕМІКА

пі — префікс

Приклади слів із префіксом «пі»

Слово Морфемна структура
випірна́ти ви+пі/рн/а́+ти
впі́знаний в+пі́/зна/н*ий
впізна́вши в+пі/зна́/вш+и
впізнава́ння в+пі/зна/ва́+нн*я
впізнава́ти в+пі/зна/ва́+ти
допімну́тися до+пі/м/ну́+ти+ся
запізва́тися за+пі/зв/а́+ти+ся
невпі́знаний не+в+пі́/зна/н*ий
невпізна́нний не+в+пі/зна́/нн*ий
невпізна́нно не+в+пі/зна́/нн+о
невпізна́ння не+в+пі/зна́/нн*я
невпізна́нність не+в+пі/зна́/нн+ість
непізна́ваний не+пі/зна́/ва+н*ий
непізна́ваність не+пі/зна́/ва+н+ість
непізна́нний не+пі/зна́/нн*ий
непізна́нно не+пі/зна́/нн+о
непізнава́нний не+пі/зна/ва́+нн*ий
непізнава́нність не+пі/зна/ва́+нн+ість
нерозпі́знаний не+роз+пі́/зна/н*ий
пі́жмурки пі́/жмур/к*и
підпірна́ти під+пі/рн/а́+ти
підпірну́ти під+пі/р/ну́+ти
пізна́ваний пі/зна́/ва+н*ий
пізна́ваність пі/зна́/ва+н+ість
пізнава́льний пі/зна/ва́+льн*ий
пізнава́нний пі/зна/ва́+нн*ий
пізнава́нність пі/зна/ва́+нн+ість
пізнава́ти пі/зна/ва́+ти
пізнаючи́ пі/зна/j+уч+и́
розпізна́ваний роз+пі/зна́/ва+н*ий
розпізна́ння роз+пі/зна́/нн*я
розпізнава́льний роз+пі/зна/ва́+льн*ий
розпізнава́ння роз+пі/зна/ва́+нн*я
розпізнава́ти роз+пі/зна/ва́+ти
спі́знаний с+пі́/зна/н*ий
спізна́ння с+пі/зна́/нн*я
спізнава́ти с+пі/зна/ва́+ти
спійма́вши с+пі/йм/а́+вш+и
упі́знаний у+пі́/зна/н*ий
упізнава́ння у+пі/зна/ва́+нн*я
упізнава́ти у+пі/зна/ва́+ти

пі — корінь

Приклади слів із коренем «пі»

Слово Морфемна структура
ви́спів ви́+с/пі/в
ви́співаний ви́+с/пі/в+а+н*ий
виспі́вуваний ви+с/пі́/в+ува+н*ий
виспі́вуючи ви+с/пі́/в+у+j+уч+и
відспі́ваний від+с/пі́/ва+н*ий
відспі́вування від+с/пі́/в+ува+нн*я
відспіва́ти від+с/пі/ва́+ти
доспі́ваний до+с/пі́/ва+н*ий
доспіва́ти до+с/пі/ва́+ти
за́спів за́+с/пі/в
заспі́ваний за+с/пі́/ва+н*ий
заспі́вувач за+с/пі́/в+ува+ч
заспі́вувачка за+с/пі́/в+ува+ч+к*а
заспіва́вши за+с/пі/ва́+вш+и
зспі́ваний з+с/пі́/ва+н*ий
на́спів на́+с/пі/в
наспі́ваний на+с/пі́/ва+н*ий
наспі́вувати на+с/пі́/в+ува+ти
наспі́вуватися на+с/пі́/в+ува+ти+ся
наспі́вуючи на+с/пі́/в+у+j+уч+и
наспівни́й на+с/пі/в+н*и́й
неви́співаний не+ви́+с/пі/ва+н*ий
недоспі́ваний не+до+с/пі́/ва+н*ий
одспіва́ти од+с/пі/ва́+ти
пере́спів пере́+с/пі/в
переспі́ваний пере+с/пі́/ва+н*ий
переспіва́ти пере+с/пі/ва́+ти
попереспі́вувати по+пере+с/пі́/в+ува+ти
попоспіва́ти по+по+с/пі/ва́+ти
поспі́в'я по+с/пі́/в'j*а
поспі́в'я по+с/пі́/в+'j*а
при́співка при́+с/пі/в+к*а
проспі́ваний про+с/пі́/ва+н*ий
пі́вча /пі́/в+ч*а
пі́вчий /пі́/в+ч*ий
пі́сенька /пі́/сень+к*а
пі́сня /пі́/сн*я
пі́яти /пі́/j+а+ти
підспі́вувати під+с/пі́/в+ува+ти
підспі́вуючи під+с/пі́/в+у+j+уч+и
пісе́льник /пі/се́ль+ник
пісе́нний /пі/се́н+н*ий
пісе́нник /пі/се́н+н+ик
пісе́нно /пі/се́н+н+о
пісе́нність /пі/се́н+н+ість
пісня́р /пі/сн+я́р
пісня́рка /пі/сн+я́р+к*а
пісня́рський /пі/сн+я́р+ськ*ий
ро́зспів ро́з+с/пі/в
розспі́ваний роз+с/пі́/ва+н*ий
розспіва́ти роз+с/пі/ва́+ти
спі́ваник с/пі́/ва+н+ик
спі́вність с/пі́/в+н+ість
співа́к с/пі/ва́+к
співа́ка с/пі/ва́+к*а
співа́ночка с/пі/ва́+н+оч+к*а
співа́цький с/пі/ва́+ць+к*ий
співани́ця с/пі/ва+н+и́ц*я
співанко́вий с/пі/ва+н+к+о́в*ий
співачо́к с/пі/ва+ч+о́к
співе́цький с/пі/в+е́ць+к*ий
співли́вий с/пі/в+ли́в*ий
співо́чий с/пі/в+о́ч*ий
співону́ти с/пі/в+ону́+ти
співу́н с/пі/в+у́н
співу́нка с/пі/в+у́н+к*а
співу́ха с/пі/в+у́х*а
співу́че с/пі/в+у́ч+е
співу́чий с/пі/в+у́ч*ий
співу́чо с/пі/в+у́ч+о
співу́чість с/пі/в+у́ч+ість
співу́шечка с/пі/в+у́ш+еч+к*а
співці́в с/пі/в+ц+і́в


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.