ПУХ — МОРФЕМІКА

пух — корінь

Приклади слів із коренем «пух»

Слово Морфемна структура
запухи́ритися за/пух/и́р+и+ти+ся
запухна́титися за/пух/н+а́т+и+ти+ся
передпухли́нний перед/пух/л+и́н+н*ий
пухи́р /пух/и́р
пухи́рик /пух/и́р+ик
пухи́ритися /пух/и́р+и+ти+ся
пухи́рник /пух/и́р+ник
пухи́рнико́ві /пух/и́р+ник+о́в*і
пухи́рчастий /пух/и́р+ч+аст*ий
пухи́рчатий /пух/и́р+ч+ат*ий
пухи́рчик /пух/и́р+ч+ик
пухире́ць /пух/ир+е́ць
пухири́стий /пух/ир+и́ст*ий
пухирча́тка /пух/ир+ч+а́т+к*а
пухирча́тка /пух/ир+ча́т+к*а
пухке́ник /пух/к+е́ник
пухкі́шати /пух/к+і́ш+а+ти
пухна́вість /пух/н+а́в+ість
пухна́стість /пух/н+а́ст+ість
пухна́тенький /пух/н+а́т+еньк*ий
пухна́тість /пух/н+а́т+ість

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.