ПУСТ — МОРФЕМІКА

пуст — корінь

Приклади слів із коренем «пуст»

Слово Морфемна структура
опустоша́ти о/пуст/ош+а́+ти
попусто́шити по/пуст/о́ш+и+ти
поспусто́шувати по+с/пуст/о́ш+ува+ти
пу́стинь /пу́ст/инь
пусте́льник /пуст/е́ль+н+ик
пусте́льництво /пуст/е́ль+н+иц+тв*о
пусте́льницький /пуст/е́ль+н+иць+к*ий
пусте́льниця /пуст/е́ль+н+иц*я
пусте́льно /пуст/е́ль+н+о
пусте́льність /пуст/е́ль+н+ість
пусте́ля /пуст/е́л*я
пусти́нництво /пуст/и́н+н+иц+тв*о
пусти́нницький /пуст/и́н+н+иць+к*ий
пусти́нно /пуст/и́н+н+о
пусти́ня /пуст/и́н*я
пусти́р /пуст/и́р
пустири́ще /пуст/ир+и́щ*е
пусто́шення /пуст/о́ш+енн*я
пусто́шити /пуст/о́ш+и+ти
пусто́шитися /пуст/о́ш+и+ти+ся
пустовщи́на /пуст/ов+щи́н*а
пустотли́во /пуст/от+ли́в+о
пустотли́вість /пуст/от+ли́в+ість
пустоши́тель /пуст/ош+и́+тель
пустоши́телька /пуст/ош+и́+тель+к*а
спусто́шений с/пуст/о́ш+ен*ий
спусто́шення с/пуст/о́ш+енн*я
спусто́шеність с/пуст/о́ш+ен+ість
спусто́шливий с/пуст/о́ш+лив*ий
спусто́шливість с/пуст/о́ш+лив+ість
спусто́шувальний с/пуст/о́ш+ува+льн*ий
спусто́шуваний с/пуст/о́ш+ува+н*ий
спусто́шування с/пуст/о́ш+ува+нн*я
спусто́шувати с/пуст/о́ш+ува+ти
спусто́шуватися с/пуст/о́ш+ува+ти+ся
спусто́шувач с/пуст/о́ш+ува+ч
спусто́шувачка с/пуст/о́ш+ува+ч+к*а
спусто́шуючий с/пуст/о́ш+у+j+уч*ий

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.