ПТ — МОРФЕМІКА

пт — корінь

Приклади слів із коренем «пт»

Слово Морфемна структура
по-пташи́ному по-/пт/аш+и́н+ому
по-пти́чому по-/пт/и́ч+ому
пта́ство /пт/а́с+тв*о
пта́х /пт/а́х
пта́ха /пт/а́х*а
пта́шечка /пт/а́ш+еч+к*а
пта́шка /пт/а́ш+к*а
пта́шни́к /пт/а́ш+ни́к
пта́шниця /пт/а́ш+ниц*я
пта́шня /пт/а́ш+н*я
птаха́рня /пт/ах+а́рн*я
птахівни́к /пт/ах+івни́к
птахівни́цтво /пт/ах+івни́ц+тв*о
птахівни́цький /пт/ах+івни́ць+к*ий
птахівни́ця /пт/ах+івни́ц*я
птахівни́чий /пт/ах+івни́ч*ий
пташа́ /пт/аш*а́
пташа́рня /пт/аш+а́рн*я
пташа́тко /пт/аш+а́т+к*о
пташа́чий /пт/аш+а́ч*ий
пташеня́ /пт/аш+ен*я́
пташеня́тко /пт/аш+ен+я́т+к*о
пташи́на /пт/аш+и́н*а
пташи́ний /пт/аш+и́н*ий
пташи́нка /пт/аш+и́н+к*а
пташи́ночка /пт/аш+и́н+оч+к*а
пташо́к /пт/аш+о́к
пти́чка /пт/и́ч+к*а
пти́чник /пт/и́ч+ник
пти́чниця /пт/и́ч+ниц*я
пти́чня /пт/и́ч+н*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.