ПРИЯ — МОРФЕМІКА

прия — корінь

Приклади слів із коренем «прия»

Слово Морфемна структура
запри́язнений за/при́я/зн+ен*ий
заприязни́тися за/прия/зн+и́+ти+ся
непри́я́телька не/при́я́/тель+к*а
непри́я́тельський не/при́я́/тель+ськ*ий
непри́язний не/при́я/зн*ий
непри́язно не/при́я/зн+о
непри́язнь не/при́я/знь
непри́язність не/при́я/зн+ість
по-прия́тельськи по-/прия́/тель+ськ+и
по-прия́тельському по-/прия́/тель+ськ+ому
поприятелюва́ти по/прия/тел+юва́+ти
при́язне /при́я/зн+е
при́язний /при́я/зн*ий
при́язно /при́я/зн+о
при́язнь /при́я/знь
при́язність /при́я/зн+ість
при́ятельство /при́я/тель+ств*о
при́ятельський /при́я/тель+ськ*ий
при́ятелів /при́я/тел+ів
приятелюва́ння /прия/тел+юва́+нн*я
приятелюва́ти /прия/тел+юва́+ти
приятелі́зм /прия/тел+і́зм
сприятелюва́ння с/прия/тел+юва́+нн*я
сприятелюва́тися с/прия/тел+юва́+ти+ся


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.