ПРИ — МОРФЕМІКА

при — префікс

Приклади слів із префіксом «при»

Слово Морфемна структура
безпри́данка без+при́/да/н+к*а
безприбутко́вий без+при/бу/т+к+о́в*ий
безприбутко́вість без+при/бу/т+к+о́в+ість
безприві́тно без+при/ві́т/н+о
безприда́нниця без+при/да́/н+ниц*я
безприйменнико́вий без+при/йм/ен+ник+о́в*ий
вприку́ску в+при/ку́с/к+у
вприку́ску в+при/ку́с/к*у
допризо́вни́й до+при/зо́в/н*и́й
допризо́вни́к до+при/зо́в/н+и́к
запри́дух за+при́/дух/
заприбутко́ваний за+при/бу/т+к+о́ва+н*ий
заприбутко́вувати за+при/бу/т+к+о́в+ува+ти
заприбутко́вуватися за+при/бу/т+к+о́в+ува+ти+ся
заприбуткува́ти за+при/бу/т+к+ува́+ти
навпри́сідки нав+при́/сід/ки
надприбу́ток над+при/бу́/т+ок
напризби́руваний на+при+з/би́р/ува+н*ий
напризволя́ще на+при+з/вол/я́щ+е
наприйма́ти на+при/йм/а́+ти
наприкінці́ на+при/кінц/і́
незаприбутко́ваний не+за+при/бу/т+к+о́ва+н*ий
неприбо́рканий не+при/бо́рк/а+н*ий
неприбо́рканість не+при/бо́рк/а+н+ість
неприбо́ркний не+при/бо́рк/н*ий
неприбутко́вість не+при/бу/т+к+о́в+ість
неприва́бливо не+при/ва́б/лив+о
непризвича́єний не+при+з/вич/а́j+ен*ий
неприйнятни́й не+при/йня/т+н*и́й
непримире́нно не+при/мир/е́нн+о
неприпуще́нність не+при/пущ/е́нн+ість
непрису́тній не+при/су́т/н*ій
несприйня́тливий не+с+при/йня́/т+лив*ий
несприйня́тливість не+с+при/йня́/т+лив+ість
оприбутко́ваний о+при/бу/т+к+о́ва+н*ий
оприбутко́вування о+при/бу/т+к+о́в+ува+нн*я
оприбутко́вувати о+при/бу/т+к+о́в+ува+ти
оприбуткува́ння о+при/бу/т+к+ува́+нн*я
поприби́ваний по+при/би́/ва+н*ий
поприбива́ти по+при/би/ва́+ти
попризби́рувати по+при+з/би́р/ува+ти
попризвича́юватися по+при+з/вич/а́j+ува+ти+ся
попринево́лювати по+при+не/во́л/юва+ти
попритуля́тися по+при/тул/я́+ти+ся
при́гравка при́/гр/а+в+к*а
при́скаком при́/скак/*ом
при́смерк при́+с/мерк/
при́смерковий при́+с/мерк/ов*ий
при́смерком при́+с/мерк/*ом
при́співка при́+с/пі/в+к*а
при́стань при́/ста/нь
при́сі́нечки при́/сі́н/еч+к*и
при́сі́нки при́/сі́н/к*и
при́сі́нці при́/сі́н/ц*і
при́темком при́/тем/к*ом
прибалті́йський при/балт/і́й+ськ*ий
прибли́зно при/бли́з/н*о
прибу́ток при/бу́/т+ок
прибутко́во при/бу/т+к+о́в+о
прибуткува́ти при/бу/т+к+ува́+ти
прибі́днюючись при/бі́д/н+ю+j+уч+и+сь
привне́сений при+в/не́с/ен*ий
привне́сення при+в/не́с/енн*я
привнести́ при+в/нес/ти́
привхідни́й при+в/хід/н*и́й
пригно́блююче при/гно́бл/ю+j+уч+е
приго́дочка при/го́д/очк*а
приготува́вшись при/готу/ва́+вш+и+сь
приграни́ччя при/гран/и́чч*я
пригі́нчий при/гі́н/ч*ий
прида́нка при/да́/н+к*а
приданки́ при/да/н+к*и́
придністро́вський при/дністр/о́в+ськ*ий
придоли́нок при/дол/и́н+ок
прижи́влювання при/жи́/вл+юва+нн*я
прижи́влюваність при/жи́/вл+юва+н+ість
прижи́влювати при/жи́/вл+юва+ти
прижива́лка при/жи/ва́+лк*а
приживи́тися при/жи/в+и́+ти+ся
приживля́ння при/жи/вл+я́+нн*я
прижо́вкти при/жо́в/к+ти
призаду́матися при+за/ду́м/а+ти+ся
призахі́дний при+за/хі́д/н*ий
призби́раний при+з/би́р/а+н*ий
призби́рувачка при+з/би́р/ува+ч+к*а
призбира́ння при+з/бир/а́+нн*я
призбира́ти при+з/бир/а́+ти
призвича́ювання при+з/вич/а́j+ува+нн*я
призвича́ювати при+з/вич/а́j+ува+ти
призвича́юватися при+з/вич/а́j+ува+ти+ся
призвича́єно при+з/вич/а́j+ен+о
призвича́ївшись при+з/вич/а́j+і+вш+и+сь
призвича́їти при+з/вич/а́j+і+ти
призвича́їтися при+з/вич/а́j+і+ти+ся
призві́дця при+з/ві́д/ц*я
призві́льний при+з/ві́ль/н*ий
прийде́шність при/йд/е́ш+н+ість
прийма́к при/йм/а́+к
прика́жчиків при/ка́ж/чик+ів
прика́жчицький при/ка́ж/чиць+к*ий
прикажчикува́ти при/каж/чик+ува́+ти
прикажчикі́вна при/каж/чик+і́вн*а
прикрива́ючись при/кри/ва́+j+уч+и+сь
примарні́лий при/мар/н+і́+л*ий
примиря́ючо при/мир/я́+j+уч+о
примусо́во при/мус/о́в+о
примі́рочна при/мі́р/оч+н*а
принагі́дний при+на/гі́д/н*ий
принагі́дно при+на/гі́д/н+о
принагідний при+на/гід/н*ий
принале́жати при+на/ле́ж/а+ти
принале́жність при+на/ле́ж/н+ість
принево́лений при+не/во́л/ен*ий
принево́лення при+не/во́л/енн*я
принево́лити при+не/во́л/и+ти
приодя́гнений при+о/дя́г/н+ен*ий
приодяга́ти при+о/дяг/а́+ти
приохо́чення при+о/хо́ч/енн*я
припо́люсний при/по́л/юс+н*ий
припові́дка при+по/ві́д/к*а
припові́стка при+по/ві́с/т+к*а
приповіда́ти при+по/від/а́+ти
припору́чений при+по/ру́ч/ен*ий
припосівни́й при+по/сі/в+н*и́й
припрова́джений при+про/ва́дж/ен*ий
припрова́дження при+про/ва́дж/енн*я
припрова́джувати при+про/ва́дж/ува+ти
приро́джений при/ро́дж/ен*ий
приро́дженість при/ро́дж/ен+ість
прирозумі́лий при/розум/і́+л*ий
прирозумі́ти при/розум/і́+ти
присади́бний при/сад/и́+б+н*ий
присви́стуючи при/сви́ст/у+j+уч+и
прислідкува́ти при/слід/к+ува́+ти
присми́рений при+с/ми́р/ен*ий
присмири́ти при+с/мир/и́+ти
присогласи́ти при+со/глас/и́+ти
приспі́шено при/спі́/ш+ен+о
приспі́шник при/спі́/ш+ник
приспіша́ти при/спі/ш+а́+ти
пристосо́ванець при/стос/о́ва+н+ець
пристосо́ванка при/стос/о́ва+н+к*а
пристосо́вництво при/стос/о́в+н+ицтв*о
пристосо́вницький при/стос/о́в+н+ицьк*ий
пристосо́вуваність при/стос/о́в+ува+н+ість
пристосува́нець при/стос/ува́+н+ець
пристосува́нка при/стос/ува́+н+к*а
прису́тствений при/су́т/ств+ен*ий
прису́тствіє при/су́т/ств+іj*е
присусі́джувати при+су/сі́дж/ува+ти
прит́ім при/т/*́ім
пританцьо́вуючи при/тан/ць+о́в+у+j+уч+и
притьма́рюватися при/тьм/а́р+юва+ти+ся
приумно́жувати при+у/мно́ж/ува+ти
причаї́вшись при/чаj/і́+вш+и+сь
прияру́жний при/яр/у́ж+н*ий
спри́бока с+при́/бок/а
спри́йманий с+при́/йм/а+н*ий
спри́йманість с+при́/йм/а+н+ість
сприйма́льний с+при/йм/а́+льн*ий
сприйма́тися с+при/йм/а́+ти+ся
сприйма́ючи с+при/йм/а́+j+уч+и
уприку́ску у+при/ку́с/к+у
уприку́ску у+при/ку́с/к*у
уприє́мнити у+при/є́м/н+и+ти

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.