ПРА — МОРФЕМІКА

пра — префікс

Приклади слів із префіксом «пра»

Слово Морфемна структура
пра́дідизна пра́/дід/изн*а
пра́дідівський пра́/дід/ів+ськ*ий
праба́ба пра/ба́б/*а
праба́бин пра/ба́б/ин
праба́тьківський пра/ба́ть/к+ів+ськ*ий
праба́тьківщина пра/ба́ть/к+ів+щин*а
прабабу́ся пра/баб/у́с*я
прама́тір пра/ма́т/ір
праматери́нський пра/мат/ер+и́н+ськ*ий
прапра́внук пра+пра́/внук/
прапра́дідний пра+пра́/дід/н*ий
прапра́дідівський пра+пра́/дід/ів+ськ*ий
прапраба́ба пра+пра/ба́б/*а
спра́віку с+пра́/вік/*у


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.