ПО — МОРФЕМІКА

по — префікс

Приклади слів із префіксом «по»

Слово Морфемна структура
безвідповіда́льний без+від+по/від/а́+льн*ий
безвідповіда́льно без+від+по/від/а́+льн+о
безвідповіда́льність без+від+по/від/а́+льн+ість
безповоро́тний без+по/воро́т/н*ий
безповоро́тно без+по/воро́т/н+о
безповоро́тність без+по/воро́т/н+ість
безсполучнико́вий без+с+по/луч/ник+о́в*ий
ви́позичений ви́+по/зич/ен*ий
ви́сповідати ви́+с+по/від/а+ти
виповіда́ти ви+по/від/а́+ти
впови́тий в+по/ви́/т*ий
вповива́ти в+по/ви/ва́+ти
впові́льнення в+по/ві́ль/н+енн*я
вподо́вж в+по/до́вж/
впоря́дницький в+по/ря́д/н+иць+к*ий
впорядко́вання в+по/ряд/к+о́ва+нн*я
відпові́вши від+по/ві́/вш+и
відпові́дно від+по/ві́д/н+о
відповіда́льний від+по/від/а́+льн*ий
відповіда́льно від+по/від/а́+льн+о
відповіда́льність від+по/від/а́+льн+ість
відповіда́льніший від+по/від/а́+льн+іш*ий
відповіда́ти від+по/від/а́+ти
доневпо́їду до+не+в+по́/їд/у
доневпо́їду до+не+в+по́/їд/*у
доповіда́ння до+по/від/а́+нн*я
доповіда́ти до+по/від/а́+ти
доповідни́й до+по/від/н*и́й
допомага́ючи до+по/маг/а́+j+уч+и
запобі́гливий за+по/бі́г/лив*ий
запобі́гливо за+по/бі́г/лив+о
запобіга́ння за+по/біг/а́+нн*я
запобіга́ти за+по/біг/а́+ти
запобігливий за+по/біг/лив*ий
заповзя́тливий за+по/взя́/т+лив*ий
заповзя́тливо за+по/взя́/т+лив+о
запові́даний за+по/ві́д/а+н*ий
запози́чувати за+по/зи́ч/ува+ти
започатко́ваний за+по/ча/т+к+о́ва+н*ий
заспотика́тися за+с+по/тик/а́+ти+ся
метасполу́ка мета+с+по/лу́к/*а
міжповерхо́вий між+по/верх/о́в*ий
навпо́мацки нав+по́/мац/ки
навпо́мірки нав+по́/мір/ки
надпори́в над+по/ри́в/
надпоту́жний над+по/ту́ж/н*ий
найпотає́мніший най+по/таj/е́м+н+іш*ий
наоповіда́ти на+о+по/від/а́+ти
напова́л на+по/ва́л/
напогото́ві на+по/гото́в/і
наполе́гливий на+по/ле́г/лив*ий
наполе́гливість на+по/ле́г/лив+ість
напоневіря́тися на+по+не/вір/я́+ти+ся
напопола́м на+по/пол/а́м
напосіда́ти на+по/сід/а́+ти
напоу́мити на+по/у́м/и+ти
напоу́млений на+по/у́мл/ен*ий
нарозповіда́ти на+роз+по/від/а́+ти
наспотика́тися на+с+по/тик/а́+ти+ся
невпоко́рений не+в+по/ко́р/ен*ий
невпоря́дженість не+в+по/ря́дж/ен+ість
невпорядко́ваний не+в+по/ряд/к+о́ва+н*ий
невпорядко́ваність не+в+по/ряд/к+о́ва+н+ість
невідпові́дно не+від+по/ві́д/н+о
невідпові́дність не+від+по/ві́д/н+ість
невідповіда́льний не+від+по/від/а́+льн*ий
недоспожива́ння недо+с+по/жи/ва́+нн*я
неоподатко́вуваний не+о+по/да/т+к+о́в+ува+н*ий
неоподатко́вуваність не+о+по/да/т+к+о́в+ува+н+ість
непобо́рний не+по/бо́р/н*ий
непобо́рність не+по/бо́р/н+ість
непобори́мий не+по/бор/и́м*ий
непова́жливо не+по/ва́ж/лив+о
непове́рненець не+по/ве́р/н+ен+ець
непове́рненка не+по/ве́р/н+ен+к*а
неповоро́ткість не+по/воро́т/к+ість
неповору́шний не+по+во/ру́ш/н*ий
неповору́шно не+по+во/ру́ш/н+о
неподале́чку не+по/дал/е́ч+к+у
неподалеку́ не+по/дал/ек+у́
неподалі́к не+по/дал/і́к
неподатко́вий не+по/да/т+к+о́в*ий
неподі́льчивий не+по/ді́ль/чив*ий
непожи́вний не+по/жи́/в+н*ий
непозбу́тній не+по+з/бу́/т+н*ій
неполюбля́ти не+по/любл/я́+ти
непомірко́вано не+по/мірк/о́ва+н+о
непоодино́кий не+по/один/о́к*ий
непорозумі́ло не+по/розум/і́+л+о
непорозумі́ння не+по/розум/і́+нн*я
непорівня́нний не+по/рівн/я́+нн*ий
непоси́дько не+по/си́дь/к*о
непосидю́че не+по/сид/ю́ч+е
непосидю́чий не+по/сид/ю́ч*ий
непосидю́чість не+по/сид/ю́ч+ість
непосидю́ще не+по/сид/ю́щ+е
непосидю́щий не+по/сид/ю́щ*ий
непосидя́чий не+по/сид/я́ч*ий
непосидя́чка не+по/сид/я́ч+к*а
непосидя́чість не+по/сид/я́ч+ість
непосидя́щий не+по/сид/я́щ*ий
непослідо́вний не+по/слід/о́вн*ий
непослідо́вно не+по/слід/о́вн+о
непослідо́вність не+по/слід/о́вн+ість
непоспі́шливо не+по/спі́/ш+лив+о
непоспі́шливість не+по/спі́/ш+лив+ість
непоспі́шно не+по/спі́/ш+н+о
непоспі́шність не+по/спі́/ш+н+ість
непото́плюваність не+по/то́пл/юва+н+ість
непотре́бство не+по/тре́б/ств*о
непотьма́рений не+по/тьм/а́р+ен*ий
непоінформо́ваність не+по/інформ/о́ва+н+ість
нерозпоря́дливий не+роз+по/ря́д/лив*ий
нерозпоря́дливість не+роз+по/ря́д/лив+ість
нерозпоча́тий не+роз+по/ча́/т*ий
неспови́тий не+с+по/ви́/т*ий
несповіди́мий не+с+по/від/и́м*ий
несполу́чний не+с+по/лу́ч/н*ий
несполу́чність не+с+по/лу́ч/н+ість
неспорі́днений не+с+по/рі́д/н+ен*ий
неспорі́дненість не+с+по/рі́д/н+ен+ість
неспостере́жено не+с+по/стере́ж/ен+о
неспостере́жливий не+с+по/стере́ж/лив*ий
ніпочі́м ні+по/ч/*і́м
о́дповідь о́д+по/відь/
обповива́ти об+по/ви/ва́+ти
одповіда́ти од+по/від/а́+ти
оповесні́ о+по/весн/*і́
опови́тий о+по/ви́/т*ий
оповива́ння о+по/ви/ва́+нн*я
оповива́ти о+по/ви/ва́+ти
оповіда́льний о+по/від/а́+льн*ий
оповіда́ннячко о+по/від/а́+нн+ячк*о
оподатко́ваний о+по/да/т+к+о́ва+н*ий
оподатко́вуваний о+по/да/т+к+о́в+ува+н*ий
оподатко́вування о+по/да/т+к+о́в+ува+нн*я
оподатко́вуваність о+по/да/т+к+о́в+ува+н+ість
опоживи́ти о+по/жи/в+и́+ти
опоживля́ти о+по/жи/вл+я́+ти
опоря́джувальник о+по/ря́дж/ува+льн+ик
опосере́днювати о+по/сере́д/н+юва+ти
опосередко́вано о+по/серед/к+о́ва+н+о
опосередко́вуючий о+по/серед/к+о́в+у+j+уч*ий
опосередкува́ти о+по/серед/к+ува́+ти
передпоса́дковий перед+по/са́д/к+ов*ий
перепови́тий пере+по/ви́/т*ий
переповива́ння пере+по/ви/ва́+нн*я
переповива́ти пере+по/ви/ва́+ти
перерозпо́діл пере+роз+по́/діл/
перерозподі́лений пере+роз+по/ді́л/ен*ий
перерозподіли́ти пере+роз+по/діл/и́+ти
по-азіа́тськи по-/азі/а́т+ськ+и
по-азіа́тському по-/азі/а́т+ськ+ому
по-америка́нськи по-/америк/а́н+ськ+и
по-африка́нському по-/афр/ик+а́н+ськ+ому
по-ба́б'ячи по-/ба́б'j/ач+и
по-ба́тьківськи по-/ба́ть/к+ів+ськ+и
по-ба́тьківському по-/ба́ть/к+ів+ськ+ому
по-бо́жеському по-/бо́ж/еськ+ому
по-бо́жому по-/бо́ж/ому
по-брате́рськи по-/брат/е́р+ськ+и
по-брате́рському по-/брат/е́р+ськ+ому
по-більшови́цьки по-/біль/ш+ов+и́ць+к+и
по-більшови́цькому по-/біль/ш+ов+и́ць+к+ому
по-весня́но́му по-/весн/я́н+о́му
по-войовни́чому по-/вой/ов+ни́ч+ому
по-воє́нному по-/воj/е́н+н+ому
по-вся́кому по-/вс/я́к+ому
по-ву́личному по-/ву́л/ич+н+ому
по-вче́ному по-/вч/е́н+ому
по-військо́вому по-/вій/ськ+о́в+ому
по-грузи́нському по-/груз/и́н+ськ+ому
по-гу́сячи по-/гу́с/яч+и
по-дагеста́нськи по-/дагеста́н/ськ+и
по-дити́нячому по-/дит/и́н+яч+ому
по-дома́шньому по-/дом/а́+ш+нь+ому
по-доро́слому по+-до/ро́с/л+ому
по-діді́вськи по-/дід/і́в+ськ+и
по-завсі́дньому по+-за+в/сі́д/нь+ому
по-запорі́зьки по+-за/порі́зь/к+и
по-злидня́цьки по-/злид/н+я́ць+к+и
по-злидня́цькому по-/злид/н+я́ць+к+ому
по-змо́вницьки по+-з/мо́в/ниць+к+и
по-змії́ному по-/зміj/і́н+ому
по-казко́вому по-/каз/к+о́в+ому
по-ковалі́вському по-/ков/ал+і́в+ськ+ому
по-команди́рськи по-/команд/и́р+ськ+и
по-команди́рському по-/команд/и́р+ськ+ому
по-котя́чому по-/кот/я́ч+ому
по-круті́йськи по-/крут/і́й+ськ+и
по-культу́рному по-/культ/у́р+н+ому
по-куста́рному по-/куст/а́р+н+ому
по-лати́нській по-/лати́н/ськ*ій
по-леда́чому по-/лед/а́ч+ому
по-ли́царськи по-/ли́ц/ар+ськ+и
по-лиси́чому по-/лис/и́ч+ому
по-лю́дськи по-/лю́д/ськ+и
по-лі́карському по-/лі́к/ар+ськ+ому
по-ліва́цькому по-/лів/а́ць+к+ому
по-ма́терньому по-/ма́т/ер+нь+ому
по-маркси́стськи по-/маркс/и́ст+ськ+и
по-маркси́стському по-/маркс/и́ст+ськ+ому
по-марі́йськи по-/марі́/й+ськ+и
по-марі́йському по-/марі́/й+ськ+ому
по-матери́нськи по-/мат/ер+и́н+ськ+и
по-матери́нському по-/мат/ер+и́н+ськ+ому
по-молоде́цькому по-/молод/е́ць+к+ому
по-молоде́чи по-/молод/е́ч+и
по-мужи́цьки по-/муж/и́ць+к+и
по-мужи́цькому по-/муж/и́ць+к+ому
по-місце́вому по-/місц/е́в+ому
по-міща́нському по-/міщ/а́н+ськ+ому
по-нале́жному по+-на/ле́ж/н+ому
по-наси́льницькому по+-на/си́ль/ниць+к+ому
по-науко́вому по+-на/ук/о́в+ому
по-ни́нішньому по-/ни́ні/ш+нь+ому
по-німе́цьки по-/нім/е́ць+к+и
по-оборо́нськи по+-о/боро́н/ськ+и
по-оборо́нському по+-о/боро́н/ськ+ому
по-орли́ному по-/орл/и́н+ому
по-осети́нськи по-/осет/и́н+ськ+и
по-особи́стому по-/особ/и́ст+ому
по-особли́вому по-/особ/ли́в+ому
по-п'я́ному по-/п'j/а́н+ому
по-парубо́цьки по-/паруб/о́ць+к+и
по-парубо́цькому по-/паруб/о́ць+к+ому
по-парубо́чому по-/паруб/о́ч+ому
по-пи́сарськи по-/пи́с/а+р+ськ+и
по-письме́нному по-/пись/м+е́нн+ому
по-пласту́нськи по-/пласт/у́н+ськ+и
по-пласту́нському по-/пласт/у́н+ськ+ому
по-по́льському по-/по́ль/ськ+ому
по-полі́ському по+-по/лі́сь/к+ому
по-похі́дному по+-по/хі́д/н+ому
по-празнико́вому по-/празн/ик+о́в+ому
по-прия́тельськи по-/прия́/тель+ськ+и
по-прия́тельському по-/прия́/тель+ськ+ому
по-провінціа́льному по-/провінці/а́ль+н+ому
по-пташи́ному по-/пт/аш+и́н+ому
по-пти́чому по-/пт/и́ч+ому
по-ра́нішньому по-/ра́н/іш+нь+ому
по-радя́нськи по-/рад/я́н+ськ+и
по-ремісни́цьки по-/реміс/н+и́ць+к+и
по-ремісни́цькому по-/реміс/н+и́ць+к+ому
по-реформі́стськи по-/реформ/і́ст+ськ+и
по-реформі́стському по-/реформ/і́ст+ськ+ому
по-робітни́чому по-/роб/іт+ни́ч+ому
по-родичі́вському по-/род/ич+і́в+ськ+ому
по-розбі́йницьки по+-роз/бі́й/ниць+к+и
по-розбі́йницьки по+-роз/бі́й/н+иць+к+и
по-розбі́йницькому по+-роз/бі́й/н+иць+к+ому
по-росі́йському по-/рос/і́й+ськ+ому
по-свинячи́ по-/свин/яч+и́
по-свя́то́чному по-/свя́т/о́ч+н+ому
по-селя́нськи по-/сел/я́н+ськ+и
по-селя́нському по-/сел/я́н+ськ+ому
по-серде́чному по-/серд/е́ч+н+ому
по-сино́вньому по-/син/о́внь+ому
по-сині́вському по-/син/і́в+ськ+ому
по-спра́вжньому по+-с/пра́вж/нь+ому
по-справедли́вому по+-с/правед/ли́в+ому
по-стара́тельському по-/стар/а́+тель+ськ+ому
по-старе́чому по-/стар/е́ч+ому
по-старови́нному по-/стар/ови́н+н+ому
по-старці́вському по-/стар/ц+і́в+ськ+ому
по-старча́чому по-/стар/ч+а́ч+ому
по-степово́му по-/степ/ов+о́му
по-стра́дницькому по-/стра́д/ниць+к+ому
по-сусі́дськи по+-су/сі́д/ськ+и
по-твари́нному по-/твар/и́н+н+ому
по-тво́єму по-/тво́j/ему
по-театра́льному по-/театр/а́ль+н+ому
по-тихе́ньку по-/тих/е́ньк+у
по-товари́ському по-/товари́сь/к+ому
по-тре́тє по-/тр/е́т+є
по-туте́шньому по-/тут/е́ш+нь+ому
по-францу́зьки по-/франц/у́зь+к+и
по-францу́зькому по-/франц/у́зь+к+ому
по-хлопча́чи по-/хлоп/ч+а́ч+и
по-холостя́цьки по-/холост/я́ць+к+и
по-холостя́цькому по-/холост/я́ць+к+ому
по-христия́нськи по-/христ/иj+а́н+ськ+и
по-циві́льному по-/циві́ль/н+ому
по-чино́вницьки по-/чин/о́вн+иць+к+и
по-чува́ськи по-/чува́сь/к+и
по-чудерна́цьки по-/чуд/ерн+а́ць+к+и
по-чудерна́цьки по-/чуд/ер+на́ць+к+и
по-чудерна́цькому по-/чуд/ер+на́ць+к+ому
по-шахра́йськи по-/шахр/а́й+ськ+и
по-шахра́йському по-/шахр/а́й+ськ+ому
по-шви́дкісному по-/шви́д/к+іс+н+ому
по-школя́рськи по-/школ/я́р+ськ+и
по-школя́рському по-/школ/я́р+ськ+ому
по-шовіністи́чному по-/шовін/іст+и́чн+ому
по-юна́цьки по-/юн/а́ць+к+и
по-яко́мусь по-/як/*о́му$сь
по-європе́йськи по-/європ/е́й+ськ+и
по-європе́йському по-/європ/е́й+ськ+ому
по-і́ншому по-/і́н/ш+ому
по-іна́кшому по-/ін/а́к+ш+ому
по-індіа́нському по-/інд/і+а́н+ськ+ому
по-ї́хньому по-/ї́х/нь+ому
по́дать по́/да/ть
по́зирк по́/зир/к
по́кришечка по́/кри/ш+еч+к*а
по́кришковий по́/кри/ш+к+ов*ий
по́кіль по́/кіль/
по́лапцем по́/лап/ц*ем
по́ливо по́/ли/в*о
по́пряхи по́/пря/х*и
по́росль по́/рос/ль
по́смішечка по́/смі/ш+еч+к*а
по́солодко по́/солод/к+о
по́спіхом по́/спі/х*ом
по́сувом по́/су/в*ом
поба́тькові по/ба́ть/к*ові
побага́тший по/бага́т/ш*ий
побагрові́лий по/багр/ов+і́+л*ий
поблаже́нствувати по/блаж/е́н+ств+ува+ти
побо́їще по/бо́j/іщ*е
побойови́ще по/бой/ов+и́щ*е
поборюка́тися по/бор/юк+а́+ти+ся
побрати́м по/брат/и́м
побрати́мець по/брат/и́м+ець
побрати́мство по/брат/и́м+ств*о
побрати́мський по/брат/и́м+ськ*ий
побрехе́нька по/брех/е́нь+к*а
побродя́жити по/брод/я́ж+и+ти
побря́зкач по/бря́з/к+а+ч
побудо́ва по/буд/о́в*а
побурлакува́ти по/бурл/ак+ува́+ти
побуто́вець по/бу/т+о́в+ець
побуто́вий по/бу/т+о́в*ий
побуто́вський по/бу/т+о́в+ськ*ий
побуто́вщина по/бу/т+о́в+щин*а
побутови́зм по/бу/т+ов+и́зм
побуту́ючий по/бу/т+у́+j+уч*ий
побутува́ти по/бу/т+ува́+ти
побі́льшувати по/бі́ль/ш+ува+ти
побі́льшуватися по/бі́ль/ш+ува+ти+ся
побіга́йка по/біг/а́+й+к*а
побіга́йчик по/біг/а́+й+чик
побіга́шки по/біг/а́+шк*и
поварчу́к по/вар/чу́к
поввіхо́дити по+вві/хо́д/и+ти
поведе́нція по/вед/е́н+ціj*а
поведі́нка по/вед/і́нк*а
повелича́тися по/вел/ич+а́+ти+ся
поверхне́во по/верх/н+е́в+о
поверхо́вний по/верх/о́в+н*ий
поверхо́вно по/верх/о́в+н+о
повздо́вж по+вз/до́вж/
повздо́вжній по+вз/до́вж/н*ій
пови́дну по/ви́д/н+у
пови́нен по/ви́н/ен
пови́тиця по/ви́/т+иц*я
повиби́ваний по+ви/би́/ва+н*ий
повибива́ти по+ви/би/ва́+ти
повиганя́вши по+ви/ган/я́+вш+и
повизби́рувати по+ви+з/би́р/ува+ти
повинува́тити по/вин/ува́т+и+ти
повинува́чений по/вин/ува́ч+ен*ий
повипросто́вуватися по+ви/прост/о́в+ува+ти+ся
повирахо́вувати по+ви/рах/о́в+ува+ти
повистру́нчуватися по+ви/стру́н/ч+ува+ти+ся
повито́чок по/ви/т+о́ч+ок
повиту́ха по/ви/т+у́х*а
повкида́ти по+в/кид/а́+ти
повко́пуваний по+в/ко́п/ува+н*ий
повкрива́вши по+в/кри/ва́+вш+и
пово́леньки по/во́л/еньк+и
повода́р по/вод/а́р
повода́тар по/вод/а́т+ар
повода́тарка по/вод/а́т+ар+к*а
повожа́тий по/вож/а́т*ий
поворухну́вшись по+во/рух/ну́+вш+и+сь
поворухну́ти по+во/рух/ну́+ти
повста́нець по+в/ста́/н+ець
повста́нство по+в/ста́/н+ств*о
повста́нський по+в/ста́/н+ськ*ий
повсю́ди по+в/сю́д/и
пові́р'я по/ві́р/'j*а
пові́шеник по/ві́ш/ен+ик
повідверта́ти по+від/верт/а́+ти
повідкри́ваний по+від/кри́/ва+н*ий
повіднахо́дити по+від+на/хо́д/и+ти
повідо́мити по/від/о́м+и+ти
повідо́млений по/від/о́мл+ен*ий
повідо́мний по/від/о́м+н*ий
повідо́мник по/від/о́м+н+ик
повідо́мниця по/від/о́м+н+иц*я
повідомля́ти по/від/омл+я́+ти
повідомля́тися по/від/омл+я́+ти+ся
повідомля́ючи по/від/омл+я́+j+уч+и
повідпрова́джувати по+від+про/ва́дж/ува+ти
повідстовбу́рчувати по+від/стовбу́р/ч+ува+ти
повідце́вий по/від/ц+е́в*ий
повістя́р по/віст/я́р
погари́кати по/гар/и́+к+а+ти
погари́кувати по/гар/и́+к+ува+ти
поги́бель по/ги́б/ель
поги́бельний по/ги́б/ель+н*ий
поги́куватися по/ги́/к+ува+ти+ся
пого́нич по/го́н/ич
поголосні́шати по/голос/н+і́ш+а+ти
погорба́тілий по/горб/а́т+і+л*ий
погорба́тіти по/горб/а́т+і+ти
погорі́лець по/гор/і́+л+ець
погу́кувати по/гу́к/ува+ти
погу́ркування по/гу́р/к+ува+нн*я
погу́тькало по/гу́ть/к+а+л*о
погуля́нка по/гул/я́+н+к*а
погі́ршений по/гі́р/ш+ен*ий
пода́ваний по/да́/ва+н*ий
пода́вши по/да́/вш+и
пода́тель по/да́/тель
пода́тник по/да́/т+н+ик
подава́льний по/да/ва́+льн*ий
подаве́ць по/да/в+е́ць
подару́ночок по/дар/у́ноч+ок
подая́ння по/да/j+а́нн*я
подая́ніє по/да/j+а́ніj*е
подво́ювати по/дв/о́j+ува+ти
подво́юватися по/дв/о́j+ува+ти+ся
подво́ювач по/дв/о́j+ува+ч
подві́йник по/дв/і́й+н+ик
подві́йно по/дв/і́й+н+о
подві́йність по/дв/і́й+н+ість
подві́р'ячко по/дві́р/'j+ачк*о
подві́ренько по/дві́р/еньк*о
поде́йкувано по/де́й/к+ува+н+о
подемобілізо́вувати по+де/мобіл/із+о́в+ува+ти
подеренча́ти по/дерен/ч+а́+ти
подесятери́тися по/десят/ер+и́+ти+ся
подесятеря́ти по/десят/ер+я́+ти
подесятеря́тися по/десят/ер+я́+ти+ся
подзві́нне по/дзві́н/н*е
подивізіо́нний по/дивізі/о́н+н*ий
подне́сь по/дн/е́сь
поднюва́лити по/дн/юва́+л+и+ти
подніпря́нець по/дніпр/я́н+ець
подо́вж по/до́вж/
подо́вжастий по/до́вж/аст*ий
подо́вш по/до́в/ш
подобіга́ти по+до/біг/а́+ти
подозво́лити по+до+з/во́л/и+ти
подоро́жникові по/доро́ж/ник+ов*і
подорослі́ти по+до/рос/л+і́+ти
подорослі́шати по+до/рос/л+і́ш+а+ти
подоста́тком по+до/ста́т/к*ом
подра́знювальний по/дра́з/н+юва+льн*ий
подра́знюючий по/дра́з/н+ю+j+уч*ий
подранкува́ти по/др/а+н+к+ува́+ти
подри́гус по/дри́г/ус
подря́пина по/дря́п/ин*а
подря́пинка по/дря́п/ин+к*а
подрі́бнювання по/дрі́б/н+юва+нн*я
поді́льчивий по/ді́ль/чив*ий
поді́льчивість по/ді́ль/чив+ість
подіво́чити по/дів/о́ч+и+ти
подірча́вити по/дір/ч+а́в+и+ти
подірча́влений по/дір/ч+а́вл+ен*ий
подірча́віти по/дір/ч+а́в+і+ти
подістава́ти по+ді/ста/ва́+ти
пожалісні́ти по/жал/іс+н+і́+ти
пожва́влення по/жв/а́вл+енн*я
пожва́влювання по/жв/а́вл+юва+нн*я
пожва́влюватися по/жв/а́вл+юва+ти+ся
пожда́ники по/жд/а́+н+ик*и
пожениха́тися по/жен/их+а́+ти+ся
пожестикулюва́ти по/жест/икул+юва́+ти
пожи́тки по/жи́/т+к*и
пожи́то́чний по/жи́/т+о́ч+н*ий
пожи́то́чно по/жи́/т+о́ч+н+о
пожи́точність по/жи́/т+оч+н+ість
поживля́ти по/жи/вл+я́+ти
поживлі́ння по/жи/вл+і́нн*я
поживі́шати по/жи/в+і́ш+а+ти
пожиле́ць по/жи/л+е́ць
пожили́ця по/жи/л+и́ц*я
пожили́чка по/жи/л+и́ч+к*а
пожиткува́ння по/жи/т+к+ува́+нн*я
пожни́вно по/жн/и́в+н+о
пожовті́ння по/жов/т+і́+нн*я
поза́втрашній по/за́втр/а+ш+н*ій
позабавля́ти по+за/бавл/я́+ти
позабе́йкуватися по+за/бе́йк/ува+ти+ся
позаби́ваний по+за/би́/ва+н*ий
позавдава́ти по+зав/да/ва́+ти
позавмира́ти по+за+в/мир/а́+ти
позаграба́стувати по+за/граб/а́ст+ува+ти
позада́вній по+за/да́вн/*ій
позадовольня́ти по+за+до/воль/н+я́+ти
позакві́тчуваний по+за/кві́т/ч+ува+н*ий
позакида́вши по+за/кид/а́+вш+и
позалі́плюваний по+за/лі́пл/юва+н*ий
позапада́лий по+за/пад/а́+л*ий
позапако́вуваний по+за/пак/о́в+ува+н*ий
позапрова́джувати по+за+про/ва́дж/ува+ти
позарубцьо́вуватися по+за/руб/ць+о́в+ува+ти+ся
позасвідо́мо по+за+с/від/о́м+о
позаспоко́ювати по+за+с/поко́j/ува+ти
позасі́юваний по+за/сі́/j+ува+н*ий
позба́вити по+з/ба́в/и+ти
позба́вле́нець по+з/ба́вл/е́н+ець
позба́влений по+з/ба́вл/ен*ий
позба́вленка по+з/ба́вл/ен+к*а
позбавле́нський по+з/бавл/е́н+ськ*ий
позбу́вшись по+з/бу́/вш+и+сь
позвичайні́шати по+з/вич/ай+н+і́ш+а+ти
поздо́вж по+з/до́вж/
поздо́вжньо по+з/до́вж/нь+о
поздійма́ти по+з+ді/йм/а́+ти
пози́рці по/зи́р/ц+і
позива́йло по/зив/а́+й+л*о
познайо́мившись по/зна/й+о́м+и+вш+и+сь
познайо́млення по/зна/й+о́мл+енн*я
познахо́дити по+з+на/хо́д/и+ти
позодяга́ти по+з+о/дяг/а́+ти
позомліва́ти по+зо/млі/ва́+ти
позоста́лий по+з+о/ста́/л*ий
позоста́тися по+з+о/ста́/ти+ся
позоставля́ти по+з+о/ставл/я́+ти
позруйно́вувати по+з/руй/н+о́в+ува+ти
позупиня́тися по+зу/пин/я́+ти+ся
позіска́кувати по+зі/ска́к/ува+ти
позісхо́дитися по+зі+с/хо́д/и+ти+ся
позіхо́ти по/зіх/о́т*и
пока́жчик по/ка́ж/чик
покаменува́ти по/кам/ен+ува́+ти
покая́нно по/каj/а́+нн+о
покла́дливенький по/кла́д/лив+еньк*ий
поковалюва́ти по/ков/ал+юва́+ти
покотьо́ло по/коть/о́л*о
покрасиві́лий по/крас/ив+і́+л*ий
покре́ктування по/кре́к/т+ува+нн*я
покри́вники по/кри́в/ник*и
покри́шечний по/кри́/ш+еч+н*ий
покри́шка по/кри́/ш+к*а
покрива́витися по/крив/а́в+и+ти+ся
покриву́лений по/крив/у́л+ен*ий
покриву́ли́ти по/крив/у́л+и́+ти
покривуля́ти по/крив/ул+я́+ти
покритикува́ти по/крит/ик+ува́+ти
покрови́тельство по/кров/и́тель+ств*о
покрови́тельський по/кров/и́тель+ськ*ий
покруглі́ти по/круг/л+і́+ти
покульту́рнішати по/культ/у́р+н+іш+а+ти
пола́вочник по/ла́в/оч+ник
поласкаві́шати по/ласк/ав+і́ш+а+ти
поле́гша по/ле́г/ш*а
поле́гшення по/ле́г/ш+енн*я
поле́гшитися по/ле́г/ш+и+ти+ся
поле́гшування по/ле́г/ш+ува+нн*я
полеге́сенько по/лег/е́сеньк+о
поледащі́ти по/лед/ащ+і́+ти
поли́в'яний по/ли́/в+'j+ан*ий
поли́вочка по/ли́/в+оч+к*а
полива́льничка по/ли/ва́+льн+ич+к*а
полюбо́вник по/люб/о́в+н+ик
полюбо́вниця по/люб/о́в+н+иц*я
полісо́вщик по/ліс/о́вщик
поліщу́к по/ліщ/у́к
поліщу́цький по/ліщ/у́ць+к*ий
поліщу́чка по/ліщ/у́ч+к*а
пома́заник по/ма́з/а+н+ик
помане́сеньку по/ман/е́сеньк+у
помая́чі́ти по/маj/а́ч+і́+ти
поме́жи по/ме́ж/и
поме́ншавши по/ме́н/ш+а+вш+и
поме́ншалий по/ме́н/ш+а+л*ий
помертві́ння по/мер/т+в+і́+нн*я
поми́мо по/ми́м/о
поми́сливий по/ми́сл/ив*ий
помокрі́лий по/мок/р+і́+л*ий
помокрі́ти по/мок/р+і́+ти
поморя́нка по/мор/я́н+к*а
помірко́ваний по/мірк/о́ва+н*ий
понабряка́ти по+на/бряк/а́+ти
понавига́дувати по+на+ви/га́д/ува+ти
понадбива́ти по+над/би/ва́+ти
понадво́дний по+над/во́д/н*ий
понаддніпро́вський по+над/дніпр/о́в+ськ*ий
понаддніпря́нський по+над/дніпр/я́н+ськ*ий
понадзвукови́й по+над/звук/ов*и́й
понадкра́юваний по+над/кра́j/ува+н*ий
понадмі́ру по+над/мі́р/*у
понаднормати́вний по+над/норм/ати́в+н*ий
понаднормо́во по+над/норм/о́в+о
понаді́ваний по+на/ді́/ва+н*ий
поназби́руваний по+на+з/би́р/ува+н*ий
поназбира́ти по+на+з/бир/а́+ти
поназдиви́тися по+на+з/див/и́+ти+ся
поназдоганя́ти по+на+з+до/ган/я́+ти
понайма́тися по+на/йм/а́+ти+ся
понаймитува́ти по+на/йм/ит+ува́+ти
понала́туваний по+на/ла́т/ува+н*ий
понапи́натий по+на/пи́н/а+т*ий
понасклада́ти по+на+с/клад/а́+ти
понастановля́ти по+на/стан/овл+я́+ти
поневажа́ти по+не/важ/а́+ти
понево́лений по+не/во́л/ен*ий
понево́льник по+не/во́ль/н+ик
понево́лювач по+не/во́л/юва+ч
понево́лювачка по+не/во́л/юва+ч+к*а
понево́лі по+не/во́л/*і
поневі́льний по+не/ві́ль/н*ий
поневі́рка по+не/ві́р/к*а
поневіря́ння по+не/вір/я́+нн*я
понизо́в'я по/низ/о́в+'j*а
понизо́вець по/низ/о́в+ець
поножо́вщина по/нож/о́в+щин*а
поні́куди по+ні́/куди/
поніме́чений по/нім/е́ч+ен*ий
поніме́чення по/нім/е́ч+енн*я
поніме́чити по/нім/е́ч+и+ти
поо́біч по+о́/біч/
пообби́ваний по+об/би́/ва+н*ий
пооббива́ти по+об/би/ва́+ти
пообира́ти по+о/бир/а́+ти
пообпира́тися по+об/пир/а́+ти+ся
пообшива́тися по+об/ши/ва́+ти+ся
пообійма́ти по+обі/йм/а́+ти
поогоро́джуваний по+о/горо́дж/ува+н*ий
поодбива́ти по+од/би/ва́+ти
поодино́ко по/один/о́к+о
поодино́кість по/один/о́к+ість
пооднахо́дити по+од+на/хо́д/и+ти
пооповіща́ти по+о+по/віщ/а́+ти
пооригіна́льничати по/оригіна́ль/нич+а+ти
попа́морочитися по+па́/мороч/и+ти+ся
попа́хкуючи по/па́х/к+у+j+уч+и
попасту́шити по/пас/т+у́ш+и+ти
попастухува́ти по/пас/т+ух+ува́+ти
поперва́х по/перв/а́х
попере́дничок по/пере́д/нич+ок
попере́днє по/пере́д/н+є
попереба́чити по+пере/ба́ч/и+ти
попереби́ваний по+пере/би́/ва+н*ий
поперевдяга́ти по+пере+в/дяг/а́+ти
поперевзува́ти по+пере+в/зу/ва́+ти
поперевзува́тися по+пере+в/зу/ва́+ти+ся
поперевико́нувати по+пере+ви/ко́н/ува+ти
поперевихо́вуватися по+пере+ви/хо́в/ува+ти+ся
поперевто́млювати по+пере+в/то́мл/юва+ти
поперезніма́ти по+пере+з/нім/а́+ти
попереймено́вувати по+пере/йм/ен+о́в+ува+ти
поперемі́нно по+пере/мі́н/н+о
попереобтя́жувати по+пере+об/тя́ж/ува+ти
попереодяга́ти по+пере+о/дяг/а́+ти
поперержа́влювати по+пере/рж/а́вл+юва+ти
попереспі́вувати по+пере+с/пі́/в+ува+ти
попересі́ювати по+пере/сі́/j+ува+ти
поперетанцьо́вувати по+пере/тан/ць+о́в+ува+ти
поперетліва́ти по+пере/тл/і+ва́+ти
поперечі́плювати по+пере/чі́пл/юва+ти
попереіна́кшувати по+пере/ін/а́к+ш+ува+ти
попереіна́чувати по+пере/ін/а́ч+ува+ти
попечи́тель по/печ/и́тель
попечи́телька по/печ/и́тель+к*а
поплаве́ць по/плав/е́ць
поплави́ще по/плав/и́щ*е
попоби́ти по+по/би́/ти
поповива́рювати по+по+ви/ва́р/юва+ти
попозбира́ти по+по+з/бир/а́+ти
попоклясти́ по+по/кля/с+ти́
попола́м по/пол/а́м
пополови́ні по/пол/ови́н*і
попоневіря́тися по+по+не/вір/я́+ти+ся
попорозка́зувати по+по+роз/ка́з/ува+ти
попорохня́віти по/порох/н+я́в+і+ти
попосмія́тися по+по/смі/j+а́+ти+ся
попоспіва́ти по+по+с/пі/ва́+ти
попотанцюва́ти по+по/тан/ц+юва́+ти
попра́тий по/пр/а́+т*ий
поправі́шати по/прав/і́ш+а+ти
поприби́ваний по+при/би́/ва+н*ий
поприбива́ти по+при/би/ва́+ти
попризби́рувати по+при+з/би́р/ува+ти
попризвича́юватися по+при+з/вич/а́j+ува+ти+ся
попринево́лювати по+при+не/во́л/юва+ти
попритуля́тися по+при/тул/я́+ти+ся
поприятелюва́ти по/прия/тел+юва́+ти
попроби́ваний по+про/би́/ва+н*ий
попробива́ти по+про/би/ва́+ти
попрограва́ти по+про/гр/а+ва́+ти
попростяга́ти по+про+с/тяг/а́+ти
попружи́нити по/пруж/и́н+и+ти
попусто́шити по/пуст/о́ш+и+ти
попідби́ваний по+під/би́/ва+н*ий
попідбива́тися по+під/би/ва́+ти+ся
попідво́дний по+під/во́д/н*ий
попідві́ко́нню по+під/ві́ко́нн/*ю
попідгі́р'ю по+під/гі́р/'j*у
попідплива́ти по+під/пли/ва́+ти
попідти́нню по+під/ти́нн/ю
попідійма́ти по+піді/йм/а́+ти
поре́брина по/ре́бр/ин*а
пори́вчатий по/ри́в/чат*ий
порива́ч по/рив/а́+ч
порину́лість по/ри/ну́+л+ість
породже́нниця по/родж/е́н+ниц*я
породи́нно по/род/и́н+н+о
породи́чений по/род/и́ч+ен*ий
породича́ти по/род/ич+а́+ти
породі́лля по/род/і́лл*я
породі́льний по/род/і́ль+н*ий
порожеві́лий по/рож/ев+і́+л*ий
порожеві́ти по/рож/ев+і́+ти
порозбі́йницьки по+роз/бі́й/н+иць+к+и
порозвору́шувати по+роз+во/ру́ш/ува+ти
пороздму́хувати по+роз/дму́/х+ува+ти
пороззува́тися по+роз/зу/ва́+ти+ся
пороззявля́вши по+роз/зявл/я́+вш+и
порозкри́ваний по+роз/кри́/ва+н*ий
порозповіда́ти по+роз+по/від/а́+ти
порозсі́длувати по+роз/сі́д/л+ува+ти
порозсі́юватися по+роз/сі́/j+ува+ти+ся
порозтри́нькати по+роз/три́нь/к+а+ти
порозтя́ганий по+роз/тя́г/а+н*ий
порозіхо́дитися по+розі/хо́д/и+ти+ся
пороси́нець по/рос/и́н+ець
поросле́вий по/рос/л+е́в*ий
пору́чників по/ру́ч/ник+ів
поручи́тельство по/руч/и́+тель+ств*о
поручи́тельський по/руч/и́+тель+ськ*ий
поручне́вий по/руч/н+е́в*ий
порю́мсати по/рю́м/с+а+ти
поря́дочок по/ря́д/оч+ок
порядко́вий по/ряд/к+о́в*ий
порятівни́к по/рят/ів+ни́к
порятівни́ця по/рят/ів+ни́ц*я
порі́вняно по/рі́вн/я+н+о
порі́дня по/рі́д/н*я
порі́дшання по/рі́д/ш+а+нн*я
порівня́вшись по/рівн/я́+вш+и+сь
порівня́льний по/рівн/я́+льн*ий
порівня́нний по/рівн/я́+нн*ий
порівня́нність по/рівн/я́+нн+ість
посадови́вши по/сад/ов+и́+вш+и
посві́дчення по/сві́д/ч+енн*я
посві́дчити по/сві́д/ч+и+ти
посві́дчування по/сві́д/ч+ува+нн*я
посві́дчувач по/сві́д/ч+ува+ч
посві́дчувачка по/сві́д/ч+ува+ч+к*а
посвітлі́ння по/світ/л+і́+нн*я
поселе́ниця по/сел/е́н+иц*я
посентимента́льничати по/сентимент/а́ль+н+ич+а+ти
поси́ві́ння по/си́в/і́+нн*я
поси́льна по/си́ль/н*а
поси́льний по/си́ль/н*ий
посиві́лий по/сив/і́+л*ий
посидю́че по/сид/ю́ч+е
посидю́ще по/сид/ю́щ+е
посидю́щість по/сид/ю́щ+ість
посиді́льниця по/сид/і́+льниц*я
посиді́нки по/сид/і́+н+к*и
посиді́ннячко по/сид/і́+нн+ячк*о
поскладо́вий по+с/клад/о́в*ий
поско́рчуваний по+с/ко́рч/ува+н*ий
поскі́льки по+с/кі́льк/и
посла́нник по/сл/а́+н+ник
посла́нницький по/сл/а́+н+ниць+к*ий
посла́нниця по/сл/а́+н+ниц*я
посла́ніє по/сл/а́+н*іє
послу́жливо по/слу́ж/лив+о
послухня́ний по/слух/н+я́н*ий
послухня́нство по/слух/н+я́н+ств*о
послідо́вник по/слід/о́вн+ик
послідо́вниця по/слід/о́вн+иц*я
посме́ртно по+с/ме́р/т+н+о
посмирні́шати по+с/мир/н+і́ш+а+ти
посмугля́вішати по/смуг/л+я́в+іш+а+ти
посмуглі́шати по/смуг/л+і́ш+а+ти
посмі́тюха по/смі́т/юх*а
посмі́тюшка по/смі́т/юш+к*а
посмі́шечка по/смі́/ш+еч+к*а
посмі́шище по/смі́/ш+ищ*е
посмі́шкувати по/смі́/ш+к+ува+ти
посміливі́шати по/сміл/ив+і́ш+а+ти
посміха́тися по/смі/х+а́+ти+ся
посміхну́вшись по/смі/х+ну́+вш+и+сь
посміхо́висько по/смі/х+о́в+иськ*о
посміхо́вище по/смі/х+о́в+ищ*е
посмішко́вувати по/смі/ш+к+о́в+ува+ти
посмішко́вуватися по/смі/ш+к+о́в+ува+ти+ся
посмішкува́тися по/смі/ш+к+ува́+ти+ся
посміюючись по/смі/j+у+j+уч+и+сь
посо́бництво по/со́б/ниц+тв*о
посо́тенно по/со́т/ен+н+о
посолонцюва́ти по/сол/он+ц+юва́+ти
посолоні́ти по/сол/он+і́+ти
поспереча́вшися по+с/переч/а́+вш+и+ся
посповіда́ти по+с+по/від/а́+ти
поспостеріга́ти по+с+по/стеріг/а́+ти
поспусто́шувати по+с/пуст/о́ш+ува+ти
поспі́в'я по+с/пі́/в+'j*а
поспі́в'я по+с/пі́/в'j*а
поспі́шливий по/спі́/ш+лив*ий
поспі́шливо по/спі́/ш+лив+о
поспі́шливість по/спі́/ш+лив+ість
поспі́шний по/спі́/ш+н*ий
поспі́шно по/спі́/ш+н+о
поспівчува́ти по+спів/чу/ва́+ти
поспіша́тися по/спі/ш+а́+ти+ся
поспіша́ючи по/спі/ш+а́+j+уч+и
поставщи́ця по/став/щи́ц*я
постановля́ння по/стан/овл+я́+нн*я
постаршинува́ти по/стар/ш+ин+ува́+ти
постатечні́ти по/стат/ечн+і́+ти
постатечні́шати по/стат/ечн+і́ш+а+ти
постача́льницький по/стач/а́+льн+иць+к*ий
постеру́нок по/стер/у́нок
посто́птуватися по+с/то́пт/ува+ти+ся
постоя́ле по/стоj/а́+л*е
пострибу́нчик по/стриб/у́н+ч+ик
постужа́віти по+с/туж/а́в+і+ти
постя́гуваний по+с/тя́г/ува+н*ий
посхиля́вшись по+с/хил/я́+вш+и+сь
посхо́плювавшись по+с/хо́пл/юва+вш+и+сь
посі́дланий по/сі́д/л+а+н*ий
посіпа́цький по/сіп/а́ць+к*ий
потайко́м по/тай/к+о́м
потайничо́к по/тай/н+ич+о́к
потає́мки по/таj/е́м+ки
потає́мне по/таj/е́м+н+е
потає́мність по/таj/е́м+н+ість
потає́мці по/таj/е́м+ці
потає́мці по/таj/е́м+ц+і
потає́нці по/таj/е́н+ці
поте́мрений по/те́м/р+ен*ий
поте́мрити по/те́м/р+и+ти
потемні́вши по/тем/н+і́+вш+и
потеслярува́ти по/тесл/яр+ува́+ти
потижне́во по/тижн/е́в+о
потихо́ня по/тих/о́н*я
пото́мний по/т/*о́м$н*ий
пото́мний по/т/о́м+н*ий
потопе́льник по/топ/е́льник
потопе́льниця по/топ/е́льниц*я
потреби́лівка по/треб/и́л+івк*а
потро́шечки по/тро́ш/еч+к+и
потрухля́віти по/трух/л+я́в+і+ти
поту́пцяти по/ту́п/ц+я+ти
поту́пцятися по/ту́п/ц+я+ти+ся
потурна́к по/тур/н+а́к
потурчи́нець по/турч/и́+н+ець
потьма́рення по/тьм/а́р+енн*я
потьма́рити по/тьм/а́р+и+ти
потьма́ритися по/тьм/а́р+и+ти+ся
потьмяні́шати по/тьм/ян+і́ш+а+ти
потяге́ньки по/тяг/е́ньк*и
потягу́сі по/тяг/у́с*і
потіпа́ха по/тіп/а́+х*а
поув'я́знювати по+у/в'я́з/н+юва+ти
поузго́джувати по+у+з/го́дж/ува+ти
поукі́сний по+у/кі́с/н*ий
поукі́сно по+у/кі́с/н+о
поусвідо́млювати по+у+с/від/о́мл+юва+ти
поуспадко́вувати по+у+с/пад/к+о́в+ува+ти
поутрудня́ти по+у/труд/н+я́+ти
похазяїнува́ти по/хазяj/ін+ува́+ти
похвальба́ по/хваль/б*а́
похлюпоста́тися по/хлюп/ост+а́+ти+ся
похуда́лий по/худ/а́+л*ий
поцукрова́тіти по/цукр/ов+а́т+і+ти
поцілу́йко по/ціл/у́й+к*о
поча́ток по/ча́/т+ок
поча́тоньки по/ча́/т+оньк+и
почасті́шання по/част/і́ш+а+нн*я
початко́вість по/ча/т+к+о́в+ість
початку́ючий по/ча/т+к+у́+j+уч*ий
початкі́вець по/ча/т+к+і́в+ець
почерви́віти по/черв/и́в+і+ти
почередникува́ти по/черед/ник+ува́+ти
почетверто́ваний по/четв/ер+т+о́ва+н*ий
почита́тель по/чит/а́+тель
почоло́мкати по/чол/о́м+к+а+ти
почоло́мкатися по/чол/о́м+к+а+ти+ся
почу́вши по/чу́/вш+и
почудакува́ти по/чуд/ак+ува́+ти
почуки́кати по/чук/и́к+а+ти
почутли́вість по/чу/т+ли́в+ість
почуттє́во по/чу/тт+є́в+о
почухма́рити по/чух/ма́р+и+ти
почухма́ритися по/чух/ма́р+и+ти+ся
почіткі́шати по/чіт/к+і́ш+а+ти
пошано́ба по/шан/о́б*а
пошані́вок по/шан/і́в+ок
пошахраюва́ти по/шахр/аj+ува́+ти
пошива́тися по/ши/ва́+ти+ся
пошикова́ти по/шик/ова́+ти
пошти́вість по/шт/и́в+ість
поштивні́ти по/шт/ив+н+і́+ти
пощасли́віти по/щас/ли́в+і+ти
поіна́кшати по/ін/а́к+ш+а+ти
пренепоро́чний пре+не+по/ро́ч/н*ий
препова́жний пре+по/ва́ж/н*ий
препова́жно пре+по/ва́ж/н+о
припові́дка при+по/ві́д/к*а
припові́стка при+по/ві́с/т+к*а
приповіда́ти при+по/від/а́+ти
припору́чений при+по/ру́ч/ен*ий
припосівни́й при+по/сі/в+н*и́й
пропові́дницький про+по/ві́д/ниць+к*ий
пропові́дниця про+по/ві́д/ниц*я
пропові́дуваний про+по/ві́д/ува+н*ий
проповіда́ння про+по/від/а́+нн*я
проповіда́ти про+по/від/а́+ти
підпокри́вний під+по/кри́/в+н*ий
підпома́гач під+по/ма́г/а+ч
підпомага́ти під+по/маг/а́+ти
підпорядко́ваний під+по/ряд/к+о́ва+н*ий
підпорядкува́тися під+по/ряд/к+ува́+ти+ся
розпови́тий роз+по/ви́/т*ий
розповива́ти роз+по/ви/ва́+ти
розповсю́джений роз+по+в/сю́дж/ен*ий
розповсю́дження роз+по+в/сю́дж/енн*я
розповсю́джування роз+по+в/сю́дж/ува+нн*я
розповсю́джувати роз+по+в/сю́дж/ува+ти
розповсю́джувач роз+по+в/сю́дж/ува+ч
розповсю́джувачка роз+по+в/сю́дж/ува+ч+к*а
розповсю́дити роз+по+в/сю́д/и+ти
розповсю́дник роз+по+в/сю́д/ник
розповсю́дниця роз+по+в/сю́д/ниц*я
розпові́вши роз+по/ві́/вш+и
розповіда́ння роз+по/від/а́+нн*я
розповідни́й роз+по/від/н*и́й
розпоря́дчий роз+по/ря́д/ч*ий
розпоря́дчик роз+по/ря́д/чик
розпоря́дчиця роз+по/ря́д/чиц*я
спова́га с+по/ва́г/а
споважні́вши с+по/важ/н+і́+вш+и
споважні́ло с+по/важ/н+і́+л+о
спови́вач с+по/ви́/ва+ч
спови́ток с+по/ви́/т+ок
сповито́чок с+по/ви/т+о́ч+ок
сповиття́ с+по/ви/тт*я́
сповиту́ха с+по/ви/т+у́х*а
спові́льнювач с+по/ві́ль/н+юва+ч
сповільня́тися с+по/віль/н+я́+ти+ся
спога́данка с+по/га́д/а+н+к*а
спога́дочка с+по/га́д/оч+к*а
спогляда́льний с+по/гляд/а́+льн*ий
спогляда́льник с+по/гляд/а́+льн+ик
спогляда́льниця с+по/гляд/а́+льн+иц*я
спогляда́ч с+по/гляд/а́+ч
спогляда́чка с+по/гляд/а́+ч+к*а
спожи́ва с+по/жи́/в*а
спожи́вок с+по/жи́/в+ок
спожи́вчий с+по/жи́/в+ч*ий
спожива́цтво с+по/жи/ва́+ц+тв*о
спожива́цький с+по/жи/ва́+ць+к*ий
спожива́чка с+по/жи/ва́+ч+к*а
споку́сник с+по/ку́с/ник
споку́шений с+по/ку́ш/ен*ий
спокуша́ти с+по/куш/а́+ти
сполу́чний с+по/лу́ч/н*ий
сполу́чуваність с+по/лу́ч/ува+н+ість
сполучнико́вий с+по/луч/н+ик+о́в*ий
спону́ка с+по/ну́/к*а
спону́ка́ч с+по/ну́/к+а́+ч
спону́ка́чка с+по/ну́/к+а́+ч+к*а
спону́каний с+по/ну́/к+а+н*ий
спону́кливий с+по/ну́/к+лив*ий
спону́куваний с+по/ну́/к+ува+н*ий
спонука́льний с+по/ну/к+а́+льн*ий
спонука́ння с+по/ну/к+а́+нн*я
спонука́тися с+по/ну/к+а́+ти+ся
спонукну́ти с+по/ну/к+ну́+ти
спопідло́б'я с+по+під/ло́б'j/а
спорі́днено с+по/рі́д/н+ен+о
спости́гнутий с+по/сти́г/ну+т*ий
спотика́йло с+по/тик/а́+й+л*о
спотика́ючись с+по/тик/а́+j+уч+и+сь
спотикача́ с+по/тик/а+ч+а́
спохвати́тися с+по/хват/и́+ти+ся
спохмурні́вши с+по/хмур/н+і́+вш+и
спохмурні́лий с+по/хмур/н+і́+л*ий
спохо́вастий с+по/хо́в/аст*ий
споча́тку с+по/ча́/т+к*у
спочу́йливий с+по/чу́/й+лив*ий
спочува́ння с+по/чу/ва́+нн*я
спочува́ючи с+по/чу/ва́+j+уч+и
спочутли́вий с+по/чу/т+ли́в*ий
спочутли́во с+по/чу/т+ли́в+о
співвідповіда́ч спів+від+по/від/а́+ч
співвідповіда́чка спів+від+по/від/а́+ч+к*а
співдопові́да́ч спів+до+по/ві́д/а́+ч
упови́тий у+по/ви́/т*ий
уповива́ти у+по/ви/ва́+ти
упові́льнення у+по/ві́ль/н+енн*я
упові́льнювання у+по/ві́ль/н+юва+нн*я
упові́льнювач у+по/ві́ль/н+юва+ч
упові́льнюючи у+по/ві́ль/н+ю+j+уч+и
уподо́вж у+по/до́вж/
упоко́рено у+по/ко́р/ен+о
упоря́дницький у+по/ря́д/ниць+к*ий
упорядко́ваність у+по/ряд/к+о́ва+н+ість
упорядко́вувати у+по/ряд/к+о́в+ува+ти
упорядко́вуватися у+по/ряд/к+о́в+ува+ти+ся

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.