ПЛИ — МОРФЕМІКА

пли — корінь

Приклади слів із коренем «пли»

Слово Морфемна структура
впливо́вий в/пли/в+о́в*ий
впливо́во в/пли/в+о́в+о
впливо́вість в/пли/в+о́в+ість
невпливо́вий не+в/пли/в+о́в*ий
переплива́ти пере/пли/ва́+ти
пли́ва́ти /пли́/ва́+ти
пли́н /пли́/н
пли́нний /пли́/н+н*ий
пли́нність /пли́/н+н+ість
пливе́ць /пли/в+е́ць
пливки́й /пли/в+к*и́й
пливти́ /пли/в+ти́
пливу́н /пли/в+у́н
пливу́нний /пли/в+у́н+н*ий
пливу́чий /пли/в+у́ч*ий
плисти́ /пли/с+ти́
попідплива́ти по+під/пли/ва́+ти
підпли́влий під/пли́/в+л*ий
розпли́вчастість роз/пли́/в+част+ість
розпли́вчатий роз/пли́/в+чат*ий
розпли́вчато роз/пли́/в+чат+о
розпли́вчатість роз/пли́/в+чат+ість
спливти́ся с/пли/в+ти́+ся
упли́н у/пли́/н
упли́нь у/пли́/нь
упливти́ у/пли/в+ти́

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.