ПИС — МОРФЕМІКА

пис — корінь

Приклади слів із коренем «пис»

Слово Морфемна структура
вписове́ в/пис/ов*е́
дописе́мний до/пис/е́м+н*ий
записничо́к за/пис/н+ич+о́к
пи́санковий /пи́с/а+н+к+ов*ий
пи́сар /пи́с/а+р
пи́сарка /пи́с/а+р+к*а
пи́сарство /пи́с/а+р+ств*о
пи́сарша /пи́с/а+р+ш*а
пи́саршин /пи́с/а+р+ш+ин
пи́сарів /пи́с/а+р+ів
писанка́р /пис/а+н+к+а́р
писанка́рка /пис/а+н+к+а́р+к*а
писаре́нко /пис/а+р+е́нк*о
писаре́ць /пис/а+р+е́ць
писари́на /пис/а+р+и́н*а
писари́ха /пис/а+р+и́х*а
писарча́ /пис/а+р+ч*а́
писарчу́к /пис/а+р+чу́к
писарюва́ння /пис/а+р+юва́+нн*я
писарюва́ти /пис/а+р+юва́+ти
писарі́вна /пис/а+р+і́вн*а
пису́лечка /пис/у́леч+к*а
пису́лька /пис/у́льк*а
по-пи́сарськи по-/пи́с/а+р+ськ+и
підпи́сар під/пи́с/а+р

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.