ПАХ — МОРФЕМІКА

пах — корінь

Приклади слів із коренем «пах»

Слово Морфемна структура
опаха́лочко о/пах/а́+л+очк*о
па́харський /па́х/а+р+ськ*ий
па́хощ /па́х/ощ
па́хощі /па́х/ощ*і
па́хілля /па́х/ілл*я
пахті́ння /пах/т+і́+нн*я
пахті́ти /пах/т+і́+ти
паху́щий /пах/у́щ*ий
попа́хкуючи по/па́х/к+у+j+уч+и
пропахти́тися про/пах/т+и́+ти+ся

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.