ПАС — МОРФЕМІКА

пас — корінь

Приклади слів із коренем «пас»

Слово Морфемна структура
архіпа́стир архі/па́с/т+ир
архіпа́стирський архі/па́с/т+ир+ськ*ий
безнапа́сний без+на/па́с/н*ий
назапа́сити на+за/па́с/и+ти
па́сочок /па́с/оч+ок
па́стир /па́с/т+ир
па́стирство /па́с/т+ир+ств*о
па́стирський /па́с/т+ир+ськ*ий
па́стовень /па́с/т+ов+ень
па́стівень /па́с/т+ів+ень
пасови́щний /пас/ов+и́щ+н*ий
пасто́вни́й /пас/т+о́в+н*и́й
пасту́х /пас/т+у́х
пасту́шачий /пас/т+у́ш+ач*ий
пасту́шення /пас/т+у́ш+енн*я
пасту́шество /пас/т+у́ш+еств*о
пасту́ший /пас/т+у́ш*ий
пасту́шити /пас/т+у́ш+и+ти
пасту́шка /пас/т+у́ш+к*а
пастухува́ння /пас/т+ух+ува́+нн*я
пастухува́ти /пас/т+ух+ува́+ти
пастуша́ /пас/т+уш*а́
пастушеня́ /пас/т+уш+ен*я́
пастушо́к /пас/т+уш+о́к
пастівни́й /пас/т+ів+н*и́й
пастівни́к /пас/т+ів+н+и́к
попасту́шити по/пас/т+у́ш+и+ти
попастухува́ти по/пас/т+ух+ува́+ти

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.