ПАРА — МОРФЕМІКА

пара — префікс

Приклади слів із префіксом «пара»

Слово Морфемна структура
парагене́з пара/ген/е́з
парадокса́льно пара/докс/а́ль+н+о
парадокса́льно пара/докс/а́льн+о
парадокса́льність пара/докс/а́ль+н+ість
парадоксалі́ст пара/докс/ал+і́ст
парамагні́тний пара/магні́т/н*ий
параметри́т пара/метр/и́т
параморфі́зм пара/морф/і́зм
парасимпати́чний пара+сим/пат/и́чн*ий
паратифо́зний пара/тиф/о́зн*ий
парафразо́ваний пара/фраз/о́ва+н*ий
парафразува́ти пара/фраз/ува́+ти
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.