ПАД — МОРФЕМІКА

пад — корінь

Приклади слів із коренем «пад»

Слово Морфемна структура
впада́ння в/пад/а́+нн*я
впада́ти в/пад/а́+ти
занепа́дництво за+не/па́д/ниц+тв*о
занепа́дницький за+не/па́д/ниць+к*ий
напа́дницький на/па́д/ниць+к*ий
нападлю́чити на/пад/л+ю́ч+и+ти
па́далиця /па́д/а+л+иц*я
па́даличка /па́д/а+л+ич+к*а
па́даличний /па́д/а+л+ич+н*ий
па́далишній /па́д/а+л+иш+н*ій
па́далочка /па́д/а+л+оч+к*а
па́дко /па́д/к+о
па́длина /па́д/л+ин*а
падлю́ка /пад/л+ю́к*а
падлю́чення /пад/л+ю́ч+енн*я
падлю́чий /пад/л+ю́ч*ий
падлю́чити /пад/л+ю́ч+и+ти
позапада́лий по+за/пад/а́+л*ий
поуспадко́вувати по+у+с/пад/к+о́в+ува+ти
піднепада́ти під+не/пад/а́+ти
підупа́д під+у/па́д/
підупада́ти під+у/пад/а́+ти
спа́дком с/па́д/к*ом
спа́дщинний с/па́д/щин+н*ий
спадлю́читися с/пад/л+ю́ч+и+ти+ся
упа́донько у/па́д/оньк*о
упада́ння у/пад/а́+нн*я
упада́ти у/пад/а́+ти
успадко́ваний у+с/пад/к+о́ва+н*ий
успадко́вування у+с/пад/к+о́в+ува+нн*я
успадко́вувати у+с/пад/к+о́в+ува+ти
успадкува́ння у+с/пад/к+ува́+нн*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.