ПА — МОРФЕМІКА

па — префікс

Приклади слів із префіксом «па»

Слово Морфемна структура
відпа́роститися від+па́/рост/и+ти+ся
запа́морока за+па́/морок/*а
запа́морочений за+па́/мороч/ен*ий
запа́морочено за+па́/мороч/ен+о
запа́морочити за+па́/мороч/и+ти
запа́морочливий за+па́/мороч/лив*ий
запа́морочливість за+па́/мороч/лив+ість
обпасинкува́ти об+па/син/к+ува́+ти
па́морочливо па́/мороч/лив+о
па́росль па́/рос/ль
па́рости́тися па́/рост/и́+ти+ся
па́ростко́вий па́/рост/к+о́в*ий
па́синків па́/син/к+ів
пагорбкува́тий па/горб/к+ува́т*ий
пагі́нчик па/гі́н/ч+ик
пасинкува́ння па/син/к+ува́+нн*я
патя́кало па/тя́к/а+л*о
пачіски́ па/чіс/к*и́
попа́морочитися по+па́/мороч/и+ти+ся
пропасинкува́ти про+па/син/к+ува́+ти

па — корінь

Приклади слів із коренем «па»

Слово Морфемна структура
напропа́ле на+про/па́/л+е
підупа́лий під+у/па́/л*ий
упа́лий у/па́/л*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.