ОJ — МОРФЕМІКА

оj — суфікс

Приклади слів із суфіксом «оj»

Слово Морфемна структура
дво́є /дв/о́j*е
дво́єчко /дв/о́j+еч+к+о
дво́єчник /дв/о́j+еч+ник
дво́єчниця /дв/о́j+еч+ниц*я
двоя́ко /дв/оj+а́к+о
двої́ння /дв/оj+і́+нн*я
двої́сто /дв/оj+і́ст+о
двої́стість /дв/оj+і́ст+ість
двої́ти /дв/оj+і́+ти
двої́тися /дв/оj+і́+ти+ся
двоїна́ /дв/оj+ін*а́
здво́їти з/дв/о́j+і+ти
здво́їтися з/дв/о́j+і+ти+ся
млої́ти /мл/оj+і́+ти
обо́є /об/о́j+е
обо́єчко /об/о́j+ечк+о
обою́дний /об/оj+у́д+н*ий
обою́ду /об/оj+у́д+у
передво́ювання пере/дв/о́j+ува+нн*я
подво́ювати по/дв/о́j+ува+ти
подво́юватися по/дв/о́j+ува+ти+ся
подво́ювач по/дв/о́j+ува+ч
роздво́єний роз/дв/о́j+ен*ий
роздво́єння роз/дв/о́j+енн*я
роздво́єно роз/дв/о́j+ен+о
роздво́єність роз/дв/о́j+ен+ість
строю́дити с/тр/оj+у́д+и+ти
троя́к /тр/оj+а́к
троя́чка /тр/оj+а́ч+к*а
трої́стий /тр/оj+і́ст*ий
удво́є у/дв/о́j+е


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.