ОЇД — МОРФЕМІКА

оїд — суфікс

Значення суфікса «оїд»

Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
дипло́їд, дипло́їдність, поліпло́їдний, сцифо́їдні
Хвороба (порушення нормального психічного або фізичного стану).
тифо́їд, тифо́їдний
Абстрактне поняття, наукові терміни.
косинусо́їд, ромбо́їдний, синусоїда́льно
Приклади слів із суфіксом «оїд»

Слово Морфемна структура
аміло́їд /аміл/о́їд
амілоїдо́з /аміл/оїд+о́з
арахноїди́т /арахн/оїд+и́т
бактеро́їди /бактер/о́їд*и
гало́їдування /гал/о́їд+ува+нн*я
дипло́їд ди/пл/о́їд
дипло́їдність /дипл/о́їд+н+ість
дипло́їдність ди/пл/о́їд+н+ість
епіцикло́їда епі/цикл/о́їд*а
кардіо́їда /кард/і+о́їд*а
каротино́їди /карот/ин+о́їд*и
колоїда́льність /кол/оїд+а́льн+ість
косинусо́їд ко/синус/о́їд
металоїда́льний /метал/оїд+а́льн*ий
монголо́їдка /монгол/о́їд+к*а
монголо́їдний /монгол/о́їд+н*ий
негро́їд /негр/о́їд
поляро́їд /пол/яр+о́їд
поліпло́їдний полі/пл/о́їд+н*ий
призмато́їд /призм/ат+о́їд
протеїно́їди /протеj/ін+о́їд*и
ромбо́їдний /ромб/о́їд+н*ий
синусоїда́льно /синус/оїд+а́льн+о
сцифо́їдні /сциф/о́їд+н*і
тангенсо́їда /тангенс/о́їд*а
тифо́їд /тиф/о́їд
тифо́їдний /тиф/о́їд+н*ий
хлорито́їд /хлор/ит+о́їд
целоїди́н /цел/оїд+и́н
целуло́їдовий /целул/о́їд+ов*ий
європео́їд /європ/е+о́їд
європео́їдка /європ/е+о́їд+к*а
європео́їдний /європ/е+о́їд+н*ий
індиго́їдний /індиг/о́їд+н*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.