ОШ — МОРФЕМІКА

ош — суфікс

Значення суфікса «ош»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
розпано́шитися
Демінутивність (зменшення), пестливість.
Опредметнена дія.
Наслідок (продукт, результат) дії.
Особа.
свято́ша
Приклади слів із суфіксом «ош»

Слово Морфемна структура
городо́шний /город/о́ш+н*ий
городо́шник /город/о́ш+н+ик
збито́шний з/би/т+о́ш+н*ий
збито́шник з/би/т+о́ш+н+ик
збито́шниця з/би/т+о́ш+н+иц*я
збито́шно з/би/т+о́ш+н+о
опустоша́ти о/пуст/ош+а́+ти
попусто́шити по/пуст/о́ш+и+ти
поспусто́шувати по+с/пуст/о́ш+ува+ти
пусто́шення /пуст/о́ш+енн*я
пусто́шити /пуст/о́ш+и+ти
пусто́шитися /пуст/о́ш+и+ти+ся
пустоши́тель /пуст/ош+и́+тель
пустоши́телька /пуст/ош+и́+тель+к*а
розпано́шитися роз/пан/о́ш+и+ти+ся
свято́ша /свят/о́ш*а
спусто́шений с/пуст/о́ш+ен*ий
спусто́шення с/пуст/о́ш+енн*я
спусто́шеність с/пуст/о́ш+ен+ість
спусто́шливий с/пуст/о́ш+лив*ий
спусто́шливість с/пуст/о́ш+лив+ість
спусто́шувальний с/пуст/о́ш+ува+льн*ий
спусто́шуваний с/пуст/о́ш+ува+н*ий
спусто́шування с/пуст/о́ш+ува+нн*я
спусто́шувати с/пуст/о́ш+ува+ти
спусто́шуватися с/пуст/о́ш+ува+ти+ся
спусто́шувач с/пуст/о́ш+ува+ч
спусто́шувачка с/пуст/о́ш+ува+ч+к*а
спусто́шуючий с/пуст/о́ш+у+j+уч*ий
та́мошній /та́м/ош+н*ій
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.