ОЧ — МОРФЕМІКА

оч — суфікс

Значення суфікса «оч»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
по-свя́то́чному, свято́чно, свято́чність, трі́ночки
Демінутивність (зменшення), пестливість.
ва́точник, ку́почки, млино́чок, місто́чок, рядо́чком
Підсилення дії.
Знаряддя дії (інструмент, механізм, прилад).
ву́дочка
Присвійність.
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
кропи́в'яночка, перепі́лочка
Місце, приміщення.
ви́долиночок
Стан (психічний або фізичний).
поря́дочок
Природне явище (об’єкт).
весе́лочка
Речовина, мінерал.
жовто́чок
Частина тіла людини або істоти чи рослини.
печі́ночний, печі́ночниця
Приклади слів із суфіксом «оч»

Слово Морфемна структура
безпереса́дочний без+пере/са́д/оч+н*ий
безтала́нночка без/тала́н/н+оч+к*а
близня́точко /близ/н+я́т+оч+к*о
біля́ночка /біл/я́н+оч+к*а
ва́ляночок /ва́л/я+н+оч+ок
ва́точник /ва́т/оч+ник
весе́лочка /весе́л/оч+к*а
весня́ночка /весн/я́н+оч+к*а
ви́долиночок ви́/дол/ин+оч+ок
ви́сівочки ви́/сі/в+оч+к*и
виніже́ночка ви/ніж/е́н+оч+к*а
височина́ /вис/оч+ин*а́
вишні́вочка /вишн/і́в+оч+к*а
ву́дочка /ву́д/оч+к*а
вівся́ночка /вівс/я́н+оч+к*а
відрі́зочок від/рі́з/оч+ок
гвинті́вочка /гвинт/і́в+оч+к*а
гвинті́вочний /гвинт/і́в+оч+н*ий
глибоче́зний /глиб/оч+е́зн*ий
глибочі́нь /глиб/оч+і́нь
глибочі́ти /глиб/оч+і́+ти
годо́ваночка /годо́в/а+н+оч+к*а
грохо́чений /грох/о́ч+ен*ий
грохо́чення /грох/о́ч+енн*я
грудочкува́тий /груд/оч+к+ува́т*ий
гімнази́сточка /гімназ/и́ст+оч+к*а
дити́ночка /дит/и́н+оч+к*а
драби́ночка /драб/и́н+оч+к*а
ді́точки́ /ді́т/оч+к*и́
жовто́чок /жов/т+о́ч+ок
жі́ночка /жі́н/оч+к*а
жіно́чий /жін/о́ч*ий
жіно́чість /жін/о́ч+ість
забасто́вочний за/баст/о́в+оч+н*ий
заклубо́чений за/клуб/о́ч+ен*ий
заклубо́читися за/клуб/о́ч+и+ти+ся
замі́точка за/мі́т/оч+к*а
збито́чник з/би/т+о́ч+н+ик
збито́чниця з/би/т+о́ч+н+иц*я
зра́ночку з/ра́н/оч+к*у
зі́рочник /зі́р/оч+н+ик
кали́ночка /кал/и́н+оч+к*а
кача́точко /кач/а́т+оч+к*о
квіто́чник /квіт/о́ч+ник
кедри́ночка /кедр/и́н+оч+к*а
кип'ято́чок /кип'j/ат+о́ч+ок
клубо́чок /клуб/о́ч+ок
клубочі́ти /клуб/оч+і́+ти
кожуша́ночка /кож/уш+а́н+оч+к*а
коха́ночок /кох/а́+н+оч+ок
крапели́ночка /крап/ел+и́н+оч+к*а
крапли́ночка /крап/л+и́н+оч+к*а
крихі́точка /крих/і́т+оч+к*а
крихі́точку /крих/і́т+оч+к*у
кришеня́точко /криш/ен+я́т+оч+к*о
кропи́в'яночка /кропи́в'j/ан+оч+к*а
ку́почки /ку́п/оч+ки
курча́точко /кур/ч+а́т+оч+к*о
кінці́вочка /кінц/і́в+оч+к*а
кісточко́вий /кіст/оч+к+о́в*ий
лампа́дочка /ламп/а́д+оч+к*а
лелі́точка /лел/і́+т+оч+к*а
люби́мочка /люб/и́м+оч+к*а
мандрі́вочка /мандр/і́в+оч+к*а
махля́рочка /махл/я́р+оч+к*а
млино́чок /мл/ин+о́ч+ок
місто́чок /міст/о́ч+ок
міте́лочка /міт/е́л+оч+к*а
міща́ночка /міщ/а́н+оч+к*а
найжіно́чніший най/жін/о́ч+н+іш*ий
насто́яночка на/сто́j/а+н+оч+к*а
невжи́точний не+в/жи́/т+оч+н*ий
нежіно́чний не/жін/о́ч+н*ий
немовля́точко не/мовл/я́т+оч+к*о
облямі́вочка об/лям/і́в+оч+к*а
обри́вочок об/ри́в/оч+ок
обстано́вочка об/стан/о́в+оч+к*а
оста́точок о/ста́/т+оч+ок
остато́чно о/ста/т+о́ч+н+о
па́далочка /па́д/а+л+оч+к*а
па́сочок /па́с/оч+ок
парубо́чий /паруб/о́ч*ий
парубо́чити /паруб/о́ч+и+ти
парубо́чок /паруб/о́ч+ок
пе́рві́сточка /пе́рв/і́ст+оч+к*а
пе́рві́сточок /пе́рв/і́ст+оч+ок
перев'я́зочний пере/в'я́з/оч+н*ий
пережи́точний пере/жи́/т+оч+н*ий
перепі́лочка /перепі́л/оч+к*а
печі́ночний /печі́н/оч+н*ий
печі́ночниця /печі́н/оч+н+иц*я
по-парубо́чому по-/паруб/о́ч+ому
по-свя́то́чному по-/свя́т/о́ч+н+ому
повито́чок по/ви/т+о́ч+ок
подіво́чити по/дів/о́ч+и+ти
пожи́то́чний по/жи́/т+о́ч+н*ий
пожи́то́чно по/жи́/т+о́ч+н+о
пожи́точність по/жи́/т+оч+н+ість
позаробо́чий поза/роб/о́ч*ий
пола́вочник по/ла́в/оч+ник
поли́вочка по/ли́/в+оч+к*а
поря́дочок по/ря́д/оч+ок
превисоче́нний пре/вис/оч+е́нн*ий
примі́рочна при/мі́р/оч+н*а
прогу́ляночка про/гу́л/я+н+оч+к*а
пташи́ночка /пт/аш+и́н+оч+к*а
пір'ї́ночка /пір/'j+і́н+оч+к*а
риба́лочка /риб/а́л+оч+к*а
розпи́вочний роз/пи́/в+оч+н*ий
розпи́вочно роз/пи́/в+оч+н+о
росія́ночка /рос/іj+а́н+оч+к*а
рядни́ночка /ряд/н+и́н+оч+к*а
рядо́чком /ряд/о́ч+к*ом
саніта́рочка /сан/іта́р+оч+к*а
сарпи́ночник /сарп/и́н+оч+ник
сарпи́ночниця /сарп/и́н+оч+ниц*я
свято́чно /свят/о́ч+н+о
свято́чність /свят/о́ч+н+ість
сві́точ /сві́т/оч
світи́лочка /світ/и́+л+оч+к*а
склада́ночка с/клад/а́+н+оч+к*а
скло́чницький /скл/о́ч+н+иць+к*ий
скля́ночка /скл/я́н+оч+к*а
смугля́вочка /смуг/л+я́в+оч+к*а
снігу́рочка /сніг/у́р+оч+к*а
сніда́ночок /снід/а́+н+оч+ок
спа́точки /сп/а́+т+оч+ки
сповито́чок с+по/ви/т+о́ч+ок
спога́дочка с+по/га́д/оч+к*а
співа́ночка с/пі/ва́+н+оч+к*а
співо́чий с/пі/в+о́ч*ий
стано́чниця /стан/о́ч+ниц*я
стрі́лочниця /стрі́л/оч+ниц*я
су́тіночок су́/тін/оч+ок
таточко /тат/оч+к*о
ткани́ночка /тк/а+ни́н+оч+к*а
трельо́вочний /трель/о́в+оч+н*ий
трі́ночки /трі́н/оч+ки
тріпо́чучи /тріп/о́ч+уч+и
уку́почці у/ку́п/оч+ц*і
хати́ночка /хат/и́н+оч+к*а
хвили́ночка /хвил/и́н+оч+к*а
чве́рточка /чв/е́р+т+оч+к*а
червча́точка /червч/а́т+оч+к*а
четві́рочник /четв/і́р+оч+ник
четві́рочниця /четв/і́р+оч+ниц*я
чорня́вочка /чорн/я́в+оч+к*а
чортя́точко /чорт/я́т+оч+к*о
чу́точка /чу́/т+оч+к*а
чупри́ночка /чупр/и́н+оч+к*а
шапчи́ночка /шап/ч+и́н+оч+к*а
шинка́рочка /шинк/а́р+оч+к*а
широче́нний /шир/оч+е́нн*ий
широче́нно /шир/оч+е́нн+о
широче́нький /шир/оч+е́ньк*ий
широче́нько /шир/оч+е́ньк+о
широчи́тися /шир/оч+и́+ти+ся
шкури́ночка /шкур/и́н+оч+к*а
шумили́ночка /шум/ил+и́н+оч+к*а
ї́сточки /ї́с/т+оч+ки

оч — корінь

Приклади слів із коренем «оч»

Слово Морфемна структура
межи́очі межи́/оч/і
оченя́тка /оч/ен+я́т+к*а
очи́ці /оч/и́ц*і
очка́стий /оч/к+а́ст*ий
очни́ця /оч/н+и́ц*я
унао́чнений у+на/о́ч/н+ен*ий
унао́чнення у+на/о́ч/н+енн*я
унао́чнити у+на/о́ч/н+и+ти


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.