ОСТ — МОРФЕМІКА

ост — суфікс

Значення суфікса «ост»

Підсилення дії.
Опредметнена ознака (якість, властивість).
Приклади слів із суфіксом «ост»

Слово Морфемна структура
благости́ня /благ/ост+и́н*я
вмилости́втися в/мил/ост+и́в+ти+ся
во́льності /во́ль/н+ост*і
відо́мості /від/о́м+ост*і
закріпости́ти за/кріп/ост+и́+ти
захрупості́ти за/хруп/ост+і́+ти
злости́вий /зл/ост+и́в*ий
злости́во /зл/ост+и́в+о
злости́вість /зл/ост+и́в+ість
злости́тися /зл/ост+и́+ти+ся
злостува́ння /зл/ост+ува́+нн*я
злостува́ти /зл/ост+ува́+ти
змилости́тися з/мил/ост+и́+ти+ся
копче́ності /копч/е́н+ост*і
ми́лости́вець /ми́л/ост+и́в+ець
ми́лости́вий /ми́л/ост+и́в*ий
ми́лости́виця /ми́л/ост+и́в+иц*я
ми́лостина /ми́л/ост+ин*а
милости́вець /мил/ост+и́в+ець
млости́ти /мл/ост+и́+ти
незлости́во не/зл/ост+и́в+о
незлости́вість не/зл/ост+и́в+ість
неми́лости́вець не/ми́л/ост+и́в+ець
неми́лости́вий не/ми́л/ост+и́в*ий
похлюпоста́тися по/хлюп/ост+а́+ти+ся
умилости́вити у/мил/ост+и́в+и+ти
умилости́витися у/мил/ост+и́в+и+ти+ся
умилостивля́ти у/мил/ост+ивл+я́+ти
умилостивля́тися у/мил/ост+ивл+я́+ти+ся
хлюпоста́тися /хлюп/ост+а́+ти+ся
хрупості́ння /хруп/ост+і́+нн*я
хрупості́ти /хруп/ост+і́+ти

ост — корінь

Приклади слів із коренем «ост»

Слово Морфемна структура
остю́к /ост/ю́к
остю́ччя /ост/ю́чч*я
остюкува́тий /ост/юк+ува́т*ий
остючо́к /ост/юч+о́к
періоста́льний пері/ост/а́льн*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.